Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, της παρ. 1 και της υποπερ. ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’4091) και

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’4091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής» (Β’ 4772).

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: α) από 27/09/2023 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και

β) από 28/09/2023 της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της ημερομηνίας που αφορά σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, καθώς και τη Δ.Ο.Υ. Σάμου, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4772).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 απόφαση του Διοικητή «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’4091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής» (Β’ 4772) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε την ημερομηνία που αφορά στις Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Α’ Πειραιά, Αγίων Αναργύρων και Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής, καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Σάμου, από 30/10/2023 σε 20/11/2023.

Β. Ύστερα από τα ανωτέρω, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ως άνω απόφαση μας, ως κατωτέρω και ειδικότερα στην παρ. Α αυτής:

1. α) Διαγράφουμε την υποπαρ. III και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπαρ. IV και V σε υποπαρ. ΙΙΙ και IV, αντίστοιχα.

β) Προσθέτουμε νέα υποπαρ. V που έπεται της υποπαρ. IV, ως εξής:

«V. 20/11/2023, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

στις Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Α’ Πειραιά, Αγίων Αναργύρων και Νέας Ιωνίας, καθώς και τη Δ.Ο.Υ. Σάμου.»

2. α) Αντικαθιστούμε την περ. δ) της υποπαρ. Ι αυτής, ως εξής:

«δ) στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» και

β) διαγράφουμε την περ. δ) της υποπαρ. VΙ και αναριθμούμε την περ. ε) αυτής σε περ. δ), για λόγους ορθής αποτύπωσης αυτών.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις, υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738), β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091), γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772).

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ