Δ.ΟΡΓ.Α 1116870 ΕΞ 2021/30.12.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1116870 ΕΞ 2021

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 6466/31-12-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου, Δ. Βαθρακογιάννη, Σ. Σωμαρακάκη, Ε. Τζόκα
Τηλέφωνο: 2103222386, 2132112907,912
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαραγράφου θ της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 26, 27, και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133), γ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) και ειδικότερα των άρθρων 5, 10, 13, 15, 18, 21, 22, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 52, 55, 56, 57 και 58 αυτής.

2. Το υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Γ 173677 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/10-09-2021 «Τίτλοι διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και δεν αποτυπώνονται αρμοδίως στον Οργανισμό» έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή από:
αα) 17-11-2021, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.),
ββ) 26-11-2021, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχων & Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και
γγ) 06-12-2021, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.),
β) από 21-12-2021 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και από 03-12-2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.),
γ) των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) από:
αα) 09-12-2021, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.),
ββ) 09-12-2021, της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.),
γγ) 09-12-2021, της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής,
δδ) 10-12-2021, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής),
εε) 10-12-2021, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.),
στστ) 23-12-2021 σε ορθή επανάληψη του από 22-12-2021, της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Θεσσαλονίκης,
δ) των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και των Υπηρεσιών αυτής από:
αα) 13-12-2021, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.),
ββ) 08-12-2021 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.),
ε) από 25-11-2021, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),
στ) από 21-12-2021 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και των Υπηρεσιών αυτής από:
αα) 19 και 22-11-2021, της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.),
ββ) 24-11-2021, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.),
γγ) 25-11-2021, της Επιχειρησιακής Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.),
δδ) 01-12-2021, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με το συνημμένο σε αυτό αριθ. 17710/01-12-2021 έγγραφο αυτού,
εε) 03-12-2021, της Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Αθηνών με το συνημμένο σε αυτό υπό στοιχεία ΦΟΡ.ΠΕΡ.ΑΘ. 1102219 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/3-12-2021 έγγραφο αυτής και στστ) 10-12-2021 και 16-12-2021, της Διεύθυνσης Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες από αυτές λειτουργικές διαδικασίες, στα πλαίσια υλοποίησης του μη ποσοτικού στόχου Σ.Μ.3.1.359 «Συντονισμός για την καταγραφή διαδικασιών που δεν αποτυπώνονται αρμοδίως στον Οργανισμό και εισήγηση για ανάθεση αυτών, μέχρι 31/12/2021» του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738), ως εξής:

1. – Στο άρθρο 5 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) Στην περ. I. «Αυτοτελές Τμήμα Α’ – Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης» της υποπαρ. Α της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερ. (β), με την προσθήκη νέου στοιχείου δδ), ως εξής:

«(β) Ο συντονισμός: αα) της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων σχεδίων, με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων, ββ) και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό των τακτικών στόχων τους, τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης και την παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, γγ) και η παρακολούθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του στρατηγικού σχεδίου, σε συνεργασία τόσο με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης όσο και με τις λοιπές εμπλεκόμενες, ανά περίπτωση, Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δδ) των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την άντληση και υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα ISORA, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΑΔΕ με διεθνείς οργανισμούς.».

β) Στην περ. I. «Τμήμα Γ’- Συντονισμού και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου Έργων και Δράσεων» της υποπαρ. Β της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερ. (β), ως εξής:

«(β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης: αα) του ετήσιου χαρτοφυλακίου έργων της Α.Α.Δ.Ε. και ββ) των έργων και δράσεων της ΑΑΔΕ που εμπίπτουν στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό δημόσιων Υπηρεσιών ή Φορέων εκτός ΑΑΔΕ και η συνεργασία με αυτούς.»,

γ) Στην περ. III. «Τμήμα Ε’ – Συγχρηματοδότησης Έργων» της υποπαρ. Β της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερ. (ε), ως εξής:

«(ε) Η επικοινωνία με την οικεία Γ.Δ.Ο.Υ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής, καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε, όπου απαιτείται, για θέματα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων για τον προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.»

2. – Στο άρθρο 10 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) Στην υποπαρ. «Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Τμήματα Α1′ έως Α6′- Επανεξέτασης» της παρ. 3, αντικαθιστούμε τις περ. (γ) και (δ) αυτής, ως εξής:

«(γ) Η μελέτη των υποθέσεων και η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ή στις προβλεπόμενες διαδικασίες.
(δ) Ο έλεγχος της ποιότητας και της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών επανεξέτασης των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σε συνεργασία με το Α.Τ.Δ.Υ., όπου απαιτείται.».

β) Στην υποπαρ. «Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τμήματα Β1′ έως Β3′- Νομικής Υποστήριξης» της παρ. 3, αντικαθιστούμε την υποπερ. β) της περ. ii αυτής, ως εξής:

«β) Τμήμα Β2 – Νομικής Υποστήριξης
Η καταγραφή, η διοικητική διαχείριση και η αξιολογική ταξινόμηση των δικαστικών προσφυγών, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.»,

γ) Στην υποπαρ. «Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης» της παρ. 3: αα) αντικαθιστούμε την περ. (α) αυτής, ως εξής:

«(α) Η καταγραφή, η διοικητική διαχείριση και η αξιολογική ταξινόμηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στη Διεύθυνση.» και ββ) προσθέτουμε νέα περ. (α1) που έπεται της περ. (α), ως εξής:
«(α1) Η ανάλυση των παρατηρούμενων τάσεων στις εισερχόμενες προς εξέταση υποθέσεις, η επισκόπηση των αποφάσεων και η σύνοψη συμπερασμάτων, σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις Επανεξέτασης και Επανεξέτασης & Νομικής Υποστήριξης για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.»

3.- Στο άρθρο 13 «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)» αυτής και ειδικότερα:

α) Στην υποπαρ. I. «Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης» της παρ. 3 της Ενότητας Β’ αυτού:

αα) προσθέτουμε νέα υποπερ. (θθ), στην περ. α’ , ως εξής:

«(θθ) Η παροχή οδηγιών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των θεωρημένων υπηρεσιακών εντύπων ελέγχου.»,

ββ) προσθέτουμε νέα υποπερ. (ιι), στην περ. β’ , ως εξής:

«(ιι) Η παροχή οδηγιών για την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων και ερευνών.».

β) Στην υποπαρ. 4 της παρ. I. «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)» της Υποενότητας Β’ αυτού:

αα) προσθέτουμε νέο στοιχείο (ζζ), στην υποπερ. β’ της περ. I, ως εξής:

«(ζζ) Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..»,

ββ) προσθέτουμε νέα υποπερ. (κ), στην περ. II, ως εξής:

«(κ) Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..», γγ) προσθέτουμε νέο στοιχείο (ε), στην υποπερ. i, της περ. III, ως εξής:

«(ε) Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..»,

δδ) προσθέτουμε νέα υποπερ. (στ), στην περ. V, ως εξής:

«(στ) Η διαχείριση και ο έλεγχος των χρησιμοποιούμενων θεωρημένων υπηρεσιακών εντύπων ελέγχου από τα Τμήματα Ερευνών και Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..»

4. – Στο άρθρο 15 «Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ’- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού», της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την περ. (β), ως εξής:

«(β) Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ανά κλάδο και κατηγορία, καθώς και η εξέταση προσφυγών κατά απόφασης περικοπής των αποδοχών αυτών, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»,

β) στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ’- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού», της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. αα) της περ. (γ), ως εξής:

«(γ) Η τήρηση: αα) κάθε διαδικασίας για τη βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ανά κλάδο και κατηγορία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, ββ) των διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη μονιμοποίηση δόκιμων υπαλλήλων, την αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού και την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.»,

γ) στην υποπαρ. V «Τμήμα Ε’- Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού», της παρ. 3 αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (γ), ως εξής:

«(γ) Ο καθορισμός ειδικότερων διαδικασιών επιλογής υποψηφίων για τις Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν κατά κατηγορία Θέσεων, με σχετικές Αποφάσεις του Διοικητή.» και

δ) στην παρ. 4 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπαρ. (α), ως εξής:

«4.- Στις αρμοδιότητες των κατωτέρω Τμημάτων της Διεύθυνσης ανήκουν κατά λόγο αρμοδιότητας:
(α) όλων των Τμημάτων, η παροχή στοιχείων και απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια και η έκδοση βεβαιώσεων για πλήρωση θέσεων ευθύνης εκτός Α.Α.Δ.Ε. μέσω των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.).».

5. – Στο άρθρο 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)» αυτής και ειδικότερα: α) στην υποπαρ. 1 της παρ. Α αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (ε1), ως εξής:

«(ε1) Η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση των Μητρώων: α) επιτροπών/συλλογικών οργάνων και β) μελών Επιτροπών/Συλλογικών Οργάνων, αρμοδιότητας Α.Τ.Δ..» και β) στην υποπαρ. 3 της παρ. Α αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (ζ1), ως εξής: «(ζ1) Η επίβλεψη των συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας στις κεντρικές εισόδους των κτιρίων στέγασης της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, η χορήγηση βεβαιώσεων καλής λειτουργίας αυτών, καθώς και οι ενέργειες και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, όπως απολυμάνσεις, απεντομώσεις, των αιτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών που στεγάζονται επί των προαναφερθέντων κτιρίων».

6. – Στο άρθρο 21 «Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)» αυτής και ειδικότερα:

αα) στην υποπαρ. II «Τμήμα Β’- Διαδικασιών Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής» της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. ββ) της περ. (γ), ως εξής:

«(γ) Η παρακολούθηση: αα) της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. με τις υιοθετημένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των έργων Πληροφορικής και των προβλεπόμενων διαδικασιών, ββ) της εξέλιξης της πορείας και η συλλογή στοιχείων προόδου των έργων και δράσεων Πληροφορικής της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..» και

ββ) στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ’- Διαχείρισης Συμβάσεων και Κοστολόγησης» της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την περ. (η), ως εξής:

«(η) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά λόγο αρμοδιότητας, στη σύνταξη και εισήγηση τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού εφαρμογών.».

7. – Στο άρθρο 22 «Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. Ι «Τμήμα Α – Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος» της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. αα) της περ. α’ , ως εξής:

«αα) την υποβολή και την παραλαβή των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και παρακρατούμενων φόρων, φορολογίας πλοίων, καθώς και τον προσδιορισμό και την έκδοση πράξεων εκτιμώμενου φόρου φυσικών προσώπων.».

8. – Στο άρθρο 34 «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)» και ειδικότερα στην παρ. 1 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπαρ. (η), ως εξής:

«(η) στον έλεγχο των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργεί και εκτελεί η Δ.Π. & Κ.Υ.,».

9. – Στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελέγχων» αυτής, αντικαθιστούμε τις περ. (α) και (β) της υποπαρ. X. «Τμήμα Γ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών» της παρ. 3, ως εξής:

«(α) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της ΑΑΔΕ για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’139) για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά λόγο αρμοδιότητας, και ιδίως για την εποπτεία και τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων, ως αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, καθώς και η κατάρτιση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(β) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), όπως ισχύει, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και η κατάρτιση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.»

10. – Στο άρθρο 38 « Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. (α) της υποπαρ. IV. « Τμήμα Δ’ – Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών» της παρ. 3 και προσθέτουμε νέες περιπτώσεις (β1) και (δ1) σε αυτή, ως εξής:

«(α) Η παρακολούθηση: αα) της λογιστικής των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., σχετικά με τα δημόσια έσοδα και η παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση των λογιστικών εκκρεμοτήτων, ββ) της μηνιαίας πορείας των εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσιακής ηγεσίας και του Διοικητή, γγ) των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των εσόδων, που διενεργούνται από φορείς πλην των Δ.Ο.Υ. και της ορθής απόδοσης αυτών, δδ) των διαδικασιών των επιστροφών και εε) των διαδικασιών που αφορούν στο ηλεκτρονικό παράβολο.»
«(β1) Η έγκριση: αα) λογιστικής τακτοποίησης εκκρεμοτήτων που χρονίζουν στις Δ.Ο.Υ., ββ) τακτοποίησης αντιτίμων, γγ) μετατροπής των διπλοτύπων τύπου Α’σε τύπου Β’και δδ) έκδοσης γραμματίων εκτός σειράς για λογιστική τακτοποίηση.»
«(δ1) Η παροχή οδηγιών για τη διαχείριση παντός είδους υλικού και αξιών.»

11. – Στο άρθρο 39 «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υποπαρ. (ια) της παρ. 3, ως εξής:

«(ια) Η υποβολή εισήγησης προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. επί των εκτιμώμενων και προβλεπόμενων εσόδων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού εκάστοτε έτους».

12. – Στο άρθρο 40 «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υποπαρ. (ι) της παρ. 3, ως εξής:

«(ι) Η υποβολή εισήγησης προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. επί των εκτιμώμενων και προβλεπόμενων εσόδων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού εκάστοτε έτους.».

13. – Στο άρθρο 41 «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ.&Π.)» αντικαθιστούμε την υποπαρ. (θ) της παρ. 3, ως εξής:

«(θ) Η υποβολή εισήγησης προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. επί των εκτιμώμενων και προβλεπόμενων εσόδων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού εκάστοτε έτους.».

14. – Στο άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. ΙΙ. « της παρ. 4, προσθέτουμε νέα περ. (β1), η οποία έπεται της περ. (β), ως εξής:

«(β1) Η κατανομή του στόχου των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, σύμφωνα με τον σχετικό ετήσιο προγραμματισμό ανά Δ.Ο.Υ. και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διενέργειας αυτών από τις Δ.Ο.Υ.»

15. – Στο άρθρο 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) στην υποπαρ. Ι. «Τμήμα Α’ -Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης» της παρ. 3, προσθέτουμε νέες περ. (ε1) και (στ1), οι οποίες έπονται των περ. (ε) και (στ), αντίστοιχα, ως εξής:

«(ε1) Η εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων μέσω βάσεων δεδομένων για τον προσδιορισμό δράσεων των λοιπών Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ..»
«(στ1) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου υποθέσεων (υφιστάμενων και νέων), αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ, με ανάλυση των δεικτών είσπραξης, για τη διαπίστωση της υπαγωγής ή μη αυτών στην αρμοδιότητα αυτής.»

β) στην υποπαρ. «II. Τμήμα Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη» της παρ. 3, διαγράφουμε την περ. (γ). γ) στην υποπαρ. Ι. της παρ. 4, προσθέτουμε νέα περ. (γ), η οποία έπεται της περ. (β), ως εξής:

«(γ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.»

16. – Στο άρθρο 46 «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. Ιν. « Αυτοτελες Τμήμα Διαχείρισης Σχεσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους» της παρ. 4, προσθέτουμε νέα περ. (ζ), η οποία έπεται της περ. (στ), ως εξής:

«(ζ) Ο συντονισμός, η υποβοήθηση και η συστηματική παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου της υπηρεσίας, με συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από τη Δ.ΕΛ., στα πλαίσια του εκάστοτε επιχειρησιακού σχεδίου και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.»

17. – Στο άρθρο 52 «Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ’- Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος» της παρ. 3 αυτού:

αα) αντικαθιστούμε την περ. (δ), ως εξής:

«(δ) Η παρακολούθηση και η εποπτεία των ενεργειών των Τελωνείων αναφορικά με την καταχώριση των δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα AFIS σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.»,

ββ) προσθέτουμε νέα περ. (δ1), ως εξής:

«(δ1) Η ενημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης της Απάτης από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU), για τις δεσμεύσεις ρευστών διαθεσίμων στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς/ελλιπούς δήλωσης.».

18. – Στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» αυτής, στην παρ. 4 αυτού:

1) στην υποπαρ. I «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΤΤΙΚΗΣ» αυτής:

α) στην περ. α) «Τμήμα Α’ – Διοικητικής Υποστήριξης» αναδιατυπώνουμε την υποπερ. (εε), ως εξής:

«(εε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων της Τελωνειακής Περιφέρειας και των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τ.Π. και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ της Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ., σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους. Η συνδρομή: i) στη διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους υπαλλήλους των Τελωνείων, με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, όπου απαιτείται και ii) στη διεξαγωγή Διαγωνισμών για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή»,

β) στην περ. γ) «Τμήμα Γ – Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» προσθέτουμε νέες υποπερ. (ιστιστ), (ιζιζ) και (ιηιη), ως εξής:

«(ιστιστ) Η χορήγηση αδειών σχετικά με: i) την αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού, ii) την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και iii) την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.
(ιζιζ) Η χορήγηση εγκρίσεων για την επικόλληση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας.
(ιηιη) η έκδοση αποφάσεων έγκρισης στους οικονομικούς φορείς, για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του καταβληθέντος Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων καφέ.»,

γ) στην περ. δ) «Τμήμα Δ – Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» προσθέτουμε νέα υποπερ. (ιζιζ), ως εξής:

«(ιζιζ) Η εγγραφή στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX.»,

2) στην υποπαρ.Ν «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αυτής: α) στην περ. γ) «Τμήμα Γ – Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» αναδιατυπώνουμε τις υποπεριπτώσεις (αα) και (ββ),ως εξής:

«(αα) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και ζζ , ιστιστ’ και ιηιη’, του ομώνυμου Τμήματος Γ’ της Τ.Π. Αττικής,
(ββ) των υποπεριπτώσεων ηη’ έως και ιβιβ’και ιζιζ , του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τα Τελωνεία των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας»,

β) στην περ. δ) «Τμήμα Δ’ – Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» αναδιατυπώνουμε την υποπερίπτωση (αα), ως εξής:

«(αα) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και ηη’ και ιζιζ’, εκτός της υποπερίπτωσης ζζ’ και του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης στστ’ του ομώνυμου Τμήματος Δ’ της Τ.Π. Αττικής και»,

3) στην υποπαρ.ΙΙΙ «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΧΑΪΑΣ» αυτής:

α) στην περ. β) «Τμήμα Β’ – Τελωνειακών- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» αναδιατυπώνουμε τις υποπεριπτώσεις (αα), (ββ) και (γγ),ως εξής:

«(αα) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και ζζ , ιστιστ’ και ιηιη’, του Τμήματος Γ’ της Τ.Π. Αττικής,
(ββ) της υποπερίπτωσης ιβιβ’ και ιζιζ’ του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τους νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας»,
(γγ) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και στστ’, ηη’ και ιζιζ’, εκτός του δεύτερου και του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης στστ’, του Τμήματος Δ’ της Τ.Π. Αττικής. Οι ως άνω αρμοδιότητες του δευτέρου και του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης στστ’ ασκούνται από την Τ.Π. Αττικής,».

19.- Στο άρθρο 56 «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» αυτής και ειδικότερα:

αα) στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», στην υποπαρ. II «Τμήμα Β’ – Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης», της παρ. 3 αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (ε), ως εξής:

«(ε) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εκπόνηση κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων με συναρμόδιες Υπηρεσίες, εντός και εκτός ΑΑΔΕ.»,

ββ) στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α’- Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), της Ενότητας Β’, στην περ. II « Αυτοτελές Τμήμα Β – Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου» της υποπαρ. Α, της παρ. 4 αυτού:

i) Αναδιατυπώνουμε την υποπερ. (α) αυτής, ως εξής:

«(α) Η άντληση και η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα τήρησης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε, του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλου Υπουργείου ή Φορέα, καθώς και η επεξεργασία αυτών με τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων.»,

ii) Προσθέτουμε νέα υποπερ. (στ), ως εξής:

«(στ) Η παρακολούθηση της τιθέμενης ετήσιας ποσοτικής στοχοθεσίας και ο επιμερισμός των σχετικών στόχων στα Τμήματα αυτής, μέσω της σύνταξης μηνιαίου προγράμματος ελέγχων.»,

γγ) στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α’- Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), της Ενότητας Β’, στην περ. I. «Τμήματα Δ1′ – Εκ των Υστέρων Ελέγχου» της υποπαρ. Β, της παρ. 4 αυτού:

i) Προσθέτουμε νέα υποπερ. (α1), ως εξής:

«(α1) η διενέργεια ελέγχων εκ των υστέρων, δίωξης ή διακίνησης για την διακρίβωση αποφυγής καταβολής των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής.»,

ii) Στην υποπερ. β’ αντικαθιστούμε το στοιχείο ββ) αυτής, ως εξής:

«ββ) Η σύνταξη σχετικών μηνυτήριων- πορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου, κατόπιν συλλογής αποδεικτικού υλικού και διενέργειας προανακριτικών πράξεων και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές (όπως, Εισαγγελέα, Τελωνείο).».

20. – Στο άρθρο 57 «Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υποπερ. (εε) της περ. α’ της υποπαρ. I. «Τμήμα Α – Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«(εε) Η διενέργεια των χρηματικών συναλλαγών με τους αγοραστές, καθώς και η έκδοση αποφάσεων επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.»

21. – Στο άρθρο 58 «Τελωνεία» στην υποπαρ. III της παρ. 3 αυτού: α) προσθέτουμε νέα περ. (α1) η οποία έπεται της περ. (α) , ως εξής:

«(α1) Η χορήγηση εγκρίσεων για την επικόλληση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.» και

β) αντικαθιστούμε την υποπερ. (αα) της περ. (β), ως εξής:

«(αα) των υποπεριπτώσεων ββ’, γγ’ και εε’ της περίπτωσης α’ και α1′ της παρούσας υποπαραγράφου και»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β 4738) απόφασή μας.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ