Δ.ΟΡΓ.Α 1114541 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των κλάδων από τους οποίους δύναται να προέρχονται οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών αυτής, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114541 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5626/25.09.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. α’ και θ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 1, της περ. α’ της παρ. 2, των υποπερ. γγ, εε’ και στστ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 14, του άρθρου 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 75 και 77 αυτής και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012).

γ) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’4091), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772) όμοια.

3. Την υπ’ αρ. 69488/20-05-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

4. Την από 14-09-2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις των περ. α’ και θ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 57/14-09-2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη: α) Ανακαθορισμού των κλάδων, από τους οποίους δύναται να προέρχονται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Α’ – Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Β’ – Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης αυτής και β) ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Α. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

1) Ανακαθορίζουμε τους κλάδους, από τους οποίους δύναται να προέρχονται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Α’ -Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Β’ – Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης αυτής.

2) Ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ι. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως εξής:

1) Τροποποιούμε το άρθρο 75 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας» και ειδικότερα αντικαθιστούμε:

α) Την περ. 1 της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ αυτού, ως εξής:

«1. των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) και Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.».

β) Την υποπαρ. II της παρ. Α’ αυτού, ως εξής:

«ΙΙ. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), καθώς και της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του δημοσίου.».

2) Τροποποιούμε το άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» αυτής, ως κατωτέρω:

α) Αντικαθιστούμε την υποπερ. ββ) της περ. α) της υποπαρ. 1 της παρ. Α αυτού, ως εξής:

«ββ) της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, πλην των Τμημάτων «Ζ’- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων», «Η’- Υπηρεσίας myAADElive Αττικής» και «Θ’- Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτής, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας.

β) Προσθέτουμε:

βα) νέα υποπερ. γγ) που έπεται της υποπερ. ββ) της περ. α) της υποπαρ. 1 της παρ. Α αυτού, ως κατωτέρω: γγ) του Τμήματος Γ’- Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.».

ββ) νέα περ. δ) που έπεται της περ. γ) της παρ. Β αυτού, ως εξής:

«δ) στα Τμήματα Α’ – Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Β’ – Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων του δημοσίου.».

II. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/ 12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των κατωτέρω Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως εξής:

 

Οι ειδικότητες των κλάδων των οργανικών θέσεων προσωπικού των ως άνω Πινάκων είναι οι κατωτέρω:

α) Ειδικότητες ομώνυμες με τον κλάδο, για τους εξής κλάδους και κατηγορίες:

Εφοριακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), Τελωνειακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) πλην των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ που αναφέρονται στην κατανομή της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Χημικών, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

β) ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητα «software – hardware», ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητα «software ή hardware» και ΔΕ Πληροφορικής, ειδικότητα «Προσωπικού Η/Υ».

γ) ΥΕ Επιμελητών – Κλητήρων, ειδικότητα «Επιμελητών».

δ) Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών δεν έχει ειδικότητα.

Γ. α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών ισχύουν από την ημερομηνία μετατροπής της τάξης της από «Α1» σε «Α2.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/ 20-06-2023 (Β’ 4091) απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/ 25-07-2023 (Β’ 4772) όμοια.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από δημοσιεύσεως της παρούσας έως την ημερομηνία μετατροπής της τάξης της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών από «Α1» σε «Α2.» για τις οργανικές θέσεις προσωπικού αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) απόφαση.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012).

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ