Δ.ΟΡΓ.Α 1109098 ΕΞ 2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β’ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1109098 ΕΞ 2023

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 5440/14-9-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας:  10184
Πληροφορίες:  Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Χ.ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ
Τηλέφωνο:  2132112912,902, 913
E-Mail:  dorganosis@aade.gr
Url:  www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β’ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, της παρ. 6, της περ. ββ’ της υποπαρ. θ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’190) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού,

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), όπως ισχύει ειδικότερα με τις υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β 4091) και Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β 4772) όμοιες.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886).

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 2153 και 2291).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) από 19/06/2023 και 30/08/2023 (δύο μηνύματα) της Διεύθυνσης Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

β) από 19/07/2023, 11/08/2023, 28/08/2023 και 30/08/2023, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

γ) από 28/07/2023, 14/08/2023 και 25/08/2023, της Γ.Δ.Φ..

δ) από 17/08/2023, του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής.

ε) από 18/08/2023, 21/08/2023 και 22/08/2023, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γ.Δ.Φ..

στ) από 29/08/2023, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την με αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των εν θέματι αποφάσεων, κυρίως, λόγω των οργανωτικών μεταβολών που προκύπτουν από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091) όμοιας, με σκοπό τον σαφή καθορισμό αρμόδιων οργάνων της Αρχής και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα αντικαθιστούμε τη φράση «ν. 4174/2013 (Α’170)» με τη φράση «ν. 4987/2022 (Α’206)» στο εδάφιο που έπεται της Λίστας Συντμήσεων και προηγείται του Πίνακα του άρθρου 1 και επιφέρουμε τις κάτωθι αλλαγές στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:

Ι. Αντικαθιστούμε:

1) στη στήλη 2 των περ. 1, 14, 29, 34, 71, 129 και 152, στη στήλη 4 των περ. 10, 12, 18, 19, 21, 29, 31, 58, 59, 60, 66, 67, 71, 99, 100, 112, 126, 128, 129, 130, 131 (και στα δύο σημεία), 132 (και στα δύο σημεία), 133, 134, 135, 136 (και στα δύο σημεία), 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 148Α, 150, 153, 157 έως και 175, καθώς και στη στήλη 5 των περ. 13, 29 (και στα δύο σημεία) και 152, τη φράση «ν. 4174/2013» με τη φράση «ν. 4987/2022».

2) στη στήλη 4 της περ. 1, τη φράση
«-Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013 -Α’ 170), άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. γζ, παρ. 3 περ. β’ και δ’ και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37, 41, παρ. 4, άρθ. 47, παρ. 1, άρθ. 51, 52, 62, 63, παρ. 5 και άρθ. 72,
-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974-Α’90), άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 4 και 7,»
με τη φράση
«-Κ.Φ.Δ. (ν. 4987/2022- Α’206), άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. γζ, παρ. 3, περ. β’ και δ’ και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37, 41, παρ. 4, άρθ. 47, παρ. 1, άρθ. 51, 52, 62, 63, παρ. 5 και άρθ. 70,
-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν. 4978/2022, Α190), άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 4 και 7,»

3) στη στήλη 4 της περ. 2, τη φράση «-ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. Α’, παρ. 3, περ. α, παρ. 6 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37,41, παρ. 4, άρθ. 47, παρ. 1, άρθ. 62 και 63, παρ. 5 και άρθ. 72,» με τη φράση:

«-ν. 4987/2022, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. Α’, παρ. 3, περ. Α’, παρ. 6 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37,41, παρ. 4, άρθ. 47, παρ. 1, άρθ. 62 και 63, παρ. 5 και άρθ. 70,»

4) στη στήλη 4 της περ. 3, τη φράση «-ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. γζ, παρ. 3, περ. β’ και δ’ και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37, 41, παρ. 4, άρθ. 47, παρ. 1, άρθ. 51, 52, 62, και 63, παρ. 5 και άρθ. 72,» με τη φράση:

«-ν. 4987/2022, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. γζ, παρ. 3, περ. βζ και δζ και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37, 41, παρ. 4, άρθ. 47, παρ. 1, άρθ. 51, 52, 62, και 63, παρ. 5 και άρθ. 70,»

5) στην υποπερ. Α7) της στήλης 5 της περ. 12 τη φράση «ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1ζ ή Αζ -Βζ τάξεως, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση» με τη φράση «ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1ζ ή Α2 ή Αζ -Βζ τάξεως, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση»

6) στην περ. 13 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 2, ως εξής:

«Την έκδοση εντολής ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 65Α ν.4987/2022 και της προϊσχύουσας παρ.2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 37 του ν.4646/2019.»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 4, ως εξής:

«Παρ. 3 του άρθρου 65Α του ν. 4987/2022 και προϊσχύουσα παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 37 του ν.4646/2019.»

7) στην περ. 14 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«ν. 4987/2022, άρθρο 54Α, παρ. 5»

β) στην υποπερ. δ) της στήλης 5, τη φράση «των Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1 ή Αζ -Βζ τάξεως» με τη φράση «των Δ.Ο.Υ. Α’ ή Α1 ή Α2 ή Α’ -Βζ τάξεως».

8) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 15, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης που εξέδωσε το αποδεικτικό ενημερότητας ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στην εποπτεία της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ ή το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, που εξέδωσε το αποδεικτικό ενημερότητας.»

9) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 16, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης που εξέδωσε τη βεβαίωση οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στην εποπτεία της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ ή το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, που εξέδωσε τη βεβαίωση οφειλής.»

10) στην περ. 20 τα κατωτέρω:

α) στη στήλη 2, τη φράση «των άρθρων 23, 24, 25, 27 και 72 του ν. 4174/2013» με τη φράση «των άρθρων 23, 24, 25, 27 και 70 του ν. 4987/2022».

β) στη στήλη 4, τη φράση «-ν. 4174/2013, άρθρα 23, 24, 25, 27 και 72,» με τη φράση «-ν. 4987/2022, άρθρα 23, 24, 25, 27 και 70,».

11) στη στήλη 4 της περ. 22, τη φράση «ν. 4174/2013, άρθ. 28, 28Α και 72» με τη φράση «ν. 4987/2022, άρθ. 28, 28Α και 70».

12) στην περ. 23 τα κατωτέρω:

α) στη στήλη 4, τη φράση «ν. 4174/2013, άρθρα 28, 28Α, 37 και 72,» με τη φράση «ν. 4987/2022, άρθρα 28, 28Α, 37 και 70,»

β) στη στήλη 5, τη φράση «των Δ.Ο.Υ. Α’ ή Α1 ή Α’ -Β’ τάξεως» με τη φράση «των Δ.Ο.Υ. Α’ ή Α1 ή Α2 ή Α’ -Β’ τάξεως».

13) στη στήλη 4 της περ. 26, τη φράση «ν. 4174/2013, άρθρα 25, 28, 28Α, 34 και 72,» με τη φράση «ν. 4987/2022, άρθρα 25, 28, 28Α, 34 και 70,»

14) στη στήλη 4 των περ. 27 και 28, τη φράση «ν. 4174/2013, άρθρα 62 και 72,» με τη φράση «-ν. 4987/2022, άρθρα 62 και 70,»

15) στην περ. 30 τα κατωτέρω:

α) στη στήλη 4, τη φράση «ν. 4174/2013, άρθρα 54, 62 και 72,» με τη φράση «ν. 4987/2022, άρθρα 54, 62 και 70,»

β) στη στήλη 5, την υποπερ. β), ως εξής:

«β) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., όπου διενεργήθηκε η εξόφληση της οφειλής.»

16) στη στήλη 4 της περ. 32, τη φράση «ν. 4174/2013, άρθρο 72, παρ. 56» με τη φράση «ν. 4987/2022, άρθρο 70, παρ. 35».

17) τα αναγραφόμενα της στήλης 4 της περ. 34, ως εξής:

«ν. 4987/2022, άρθ. 55Α και 66 έως 70.»

18) τις περ. 33, 35, 37, 39, 40 έως 44, 46 έως και 54, 56, 57, 61 έως και 65, 68 έως και 70, 72 έως και 74, 76 έως και 88, 90 έως και 96, 101, 102, 118, 119, 123, 143, 147, 177 έως και 181, και προσθέτουμε νέες περ. 33Α και 39Α, οι οποίες έπονται των περ. 33 και 39, αντίστοιχα, ως εξής:

 

19) στη στήλη 2 της περ. 38, τη φράση «στους αρμόδιους για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ.,» με τη φράση «στους αρμόδιους για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ.,»

20) στη στήλη 5 της περ. 71, τη φράση «των Δ.Ο.Υ. Α’ή Α1 ή Α’-Β’ τάξεως» με τη φράση των Δ.Ο.Υ. Α’ή Α1 ή Α2 ή Α’ -Β’ τάξεως»

21) τα αναγραφόμενα στη στήλη 4 της περ. 75, ως εξής:

«-ν. 4987/2022, άρθ. 48, παρ. 1,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθ. 142, παρ. 2, περ. δ’ του π.δ. 16/1989, το άρθ. 59, παρ. 3 και το άρθ. 84, παρ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..»

22) στη στήλη 4 των περ. 97 και 98, τη φράση «-ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3,» με τη φράση «-ν. 4987/2022, άρθ. 48,».

23) στη στήλη 5 της περ. 99, τη φράση «στα άρθρα 44 και 45, αντίστοιχα» με τη φράση «στο άρθρο 44 και στην Ενότητα Α’ του άρθρου 47Β, αντίστοιχα».

24) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 100, ως εξής:

«Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση ή στο άρθρο 44 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Α’του άρθρου 47Β της προαναφερθείσας απόφασης.»

25) στην περ. 103 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«-ν. 4987/2022, άρθ. 40, παρ. 3,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με οικείες διατάξεις του ν. 4738/2020 (ή του ν. 3588/2007 ή του Εμπορικού Νόμου και του α.ν. 635/1937, για παλιές πτωχεύσεις) ή άλλου οικείου νομοθετήματος, όπως, ενδεικτικά, του ν. 4307/2014.»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης ή ο υπάλληλος των ως άνω υπηρεσιών, που θα ορίσει ο Προϊστάμενος αυτών.»

26) στην περ. 104 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«-ν. 4987/2022, άρθ. 40, παρ. 3,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του ν. 4738/2020 ή του ν. 3588/2007, κατά περίπτωση.»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας ή ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περ. ή στο άρθρο 44 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Α’ του άρθρου 47Β της προαναφερθείσας απόφασης ή ο υπάλληλος των ως άνω υπηρεσιών, που θα ορίσει ο Προϊστάμενος αυτών.»

27) στην περ. 105 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και 59, παρ. 3, σε συνδυασμό με άρθ. 84, παρ. 6 του ιδίου νόμου,

– π.δ. 16/1989, άρθρο 142.»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ.), καθώς και του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, ο Προϊστάμενος της οποίας/του οποίου είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της αναγγελθείσας οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

28) τα αναγραφόμενα της στήλης 4 της περ. 106, ως εξής:

«-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 64, – π.δ. του 16/1989, άρθρο 142.»

29) στην περ. 107 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 64»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

30) τα αναγραφόμενα της στήλης 4 της περ. 108, ως εξής:

«-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 64 – π.δ. 16/1989, άρθρο 142.»

31) στην περ. 109 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 64»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

32) στην περ. 110 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 63, παρ. 2 και 4 και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989.»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ’ ου ο πλειστηριασμός και

β) της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Ε.Μ.ΕΙΣ.), καθώς του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, ο Προϊστάμενος της οποίας/του οποίου είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της αναγγελθείσας οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

33) στην περ. 111 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής:

«-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 63, παρ. 2 και 4 και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989.»

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ’ ου ο πλειστηριασμός και β) της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Ε.Μ.ΕΙΣ.), καθώς του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, ο Προϊστάμενος της οποίας/του οποίου είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της αναγγελθείσας οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

34) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 112, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 και στην Ενότητα Α’ του άρθρου 47Β, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

35) τα αναγραφόμενα της στήλης 4 της περ. 113, ως εξής:

«Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 64.».

36) στην περ. 114:

α) στη στήλη 4, τη φράση «-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 82, παρ. 2 και 5,» με τη φράση «-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 73,».

β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος που έχει την αρμοδιότητα του δικαστικού. Επίσης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής.»

37) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 121, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

38) Στην περ. 122 τα κατωτέρω:

α) τα αναγραφόμενα της στήλης 4, ως εξής: «ν. 4987/2022, άρθ. 70, παρ. 9.» β) τα αναγραφόμενα της στήλης 5, ως εξής: «Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις ή του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο περιήλθαν υποθέσεις που αφορούν σε πράξεις μετά από φορολογικό έλεγχο, οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ..»

39) τα αναγραφόμενα της στήλη 5 της περ. 124, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που εξέδωσε την πράξη η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Δ.Ε.Δ., για πράξεις της Υπηρεσίας αυτής που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β4 -Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για πράξεις της Δ.Ε.Δ. που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης (ή των πρώην Αυτοτελών Τμημάτων Επανεξέτασης και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδικά, σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή απόρριψής της ως απαράδεκτης λόγω χρονικής αναρμοδιότητας της Δ.Ε.Δ. ή λόγω εκπρόθεσμου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. που εξέδωσε την αρχική καταλογιστική πράξη, επί της οποίας υποβλήθηκε ενδικοφανής προσφυγή.

Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

40) τα αναγραφόμενα της στήλη 5 της περ. 125, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή της Δ.Ε.Δ. που εξέδωσε την πράξη η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Ειδικά, σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή απόρριψής της ως απαράδεκτης λόγω χρονικής αναρμοδιότητας της Δ.Ε.Δ. ή λόγω εκπρόθεσμου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. που εξέδωσε την αρχική καταλογιστική πράξη, επί της οποίας υποβλήθηκε ενδικοφανής προσφυγή.

Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

41) τα αναγραφόμενα της στήλη 5 της περ. 126, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ., πράξη των οποίων, κατά περίπτωση, προσβάλλεται. Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατόπιν φορολογικού ελέγχου από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., της οποίας καταργήθηκε το Τμήμα Ελέγχου και ανεστάλη η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έπαυσε η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις ή ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ. για υποθέσεις που αφορούν σε πράξεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ. και περιήλθαν σε αυτά, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-6-2023 (Β’ 4091) απόφαση.»

42) τα αναγραφόμενα της στήλη 5 της περ. 127, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., πράξη των οποίων, κατά περίπτωση, προσβάλλεται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Εξαιρετικά, σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.

Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί από Προϊστάμενο ΕΛ.ΚΕ., ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του οποίου έχει καταχωρισθεί η οφειλή που προκύπτει από τη σχετική πράξη.»

43) τα αναγραφόμενα της στήλη 5 της περ. 128, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή της Δ.Ε.Δ., η πράξη των οποίων, κατά περίπτωση, προσβάλλεται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

44) τα αναγραφόμενα της στήλη 5 της περ. 129, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. και κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

45) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 130, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. και κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού και της νομικής υποστήριξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες της νομικής υποστήριξης ή οι σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

46) το δεύτερο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 145, ως εξής:

«Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ως άνω Τμήματος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.»

47) στη στήλη 5 της περ. 148Α, τη φράση «Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β2 (πρώην Γ2) -Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» με τη φράση «Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου».

48) τα αναγραφόμενα της στήλης 4 της περ. 152, ως εξής:

«Παρ.3 του άρθρου 65Α ν.4987/2022 και της παρ.2 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019»

49) τα αναγραφόμενα της στήλης 4 της περ. 154, ως εξής:

«ν. 4987/2022, άρθρα 34 και 70, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη.»

50) στη στήλη 4 της περ. 155, τη φράση «-ν.4174/2013, άρθρα 23, 32, 34, 37 και 72,» με τη φράση «-ν. 4987/2022, άρθρα 23, 32, 34, 37 και 70,».

51) στη στήλη 5 της περ. 163:

α) το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης Α, ως εξής:

«Στην περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο είναι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ή η Δ.Ο.Υ. Πλοίων, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του υπόχρεου σε φόρο και έχει αρμοδιότητα σε θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.»

β) το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης Ββ) και προσθέτουμε νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του τρίτου εδαφίου, ως εξής:

«Στην περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο είναι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ή η Δ.Ο.Υ. Πλοίων, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του υπόχρεου σε φόρο και έχει αρμοδιότητα σε θέματα φορολογίας δωρεών/ γονικών παροχών.

Για τις δηλώσεις φόρου δωρεών/γονικών παροχών που υποβάλλονται σε περίπτωση επανάληψης, διόρθωσης ή ακύρωσης συμβολαίου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία είχε υποβληθεί η δήλωση για τη σύνταξη του συμβολαίου που επαναλαμβάνεται, διορθώνεται ή ακυρώνεται.»

52) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 185, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Φ.Λ. για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ή και τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. για οφειλές προς τα Τελωνεία ή και οι δύο εκ των ανωτέρω εάν οι οφειλές είναι σε Δ.Ο.Υ. ή και ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και σε Τελωνεία.»

53) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 186, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

ΙΙ. Συμπληρώνουμε:

1) την περ. 3, με την αναγραφή στη στήλη 6 αυτής της φράσης:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στους Προϊσταμένους όλων των Υποδιευθύνσεων αυτού.»

2) την περ. 6, 7, 8 και 121, με την αναγραφή στη στήλη 6 αυτής της φράσης:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Β’ -Διαχείρισης Οφειλών Νομικών Προσώπων ή/και Γ -Διαχείρισης Οφειλών Φυσικών Προσώπων ή/και Δ’ -Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών αυτού.»

3) τις περ. 100, 107, 109 και 114, με την αναγραφή στη στήλη 6 αυτών, της φράσης:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δ’ -Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών αυτού».

4) την περ. 120, με την αναγραφή στη στήλη 6 αυτής, της φράσης:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στους Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων Β’ -Διαχείρισης Οφειλών Νομικών Προσώπων ή/και Γ -Διαχείρισης Οφειλών Φυσικών Προσώπων αυτού.»

ΙΙΙ. Διαγράφουμε:

1) τη φράση «-ν. 4224/2013 (Α’ 288), άρθ. 8, παρ. 8,» ή «(και) -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ.

8,» από τη στήλη 4 των περ. 1, 2 και 3.

2) τις περ. 55, 89 και 146.

3) την υποπερίπτωση Βα) της στήλης 2 της περ. 155.

4) την υποπερίπτωση β) της στήλης 2 της περ. 165.

Β. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 2153 και 2291), ως

κατωτέρω:

1) αντικαθιστούμε την υποπαρ. 6 της παρ. Β’ του άρθρου 4 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως εξής:

«6. Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.)

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), στους Προϊσταμένους, επιπέδου Διεύθυνσης, των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, καθώς και των Δ.Ο.Υ., επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.

β) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, καθώς και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

γ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των ΕΛ.ΚΕ. και των Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στην εποπτεία τους.»

2) Στο άρθρο 6 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΛ.ΚΕ), ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, κατά λόγο αρμοδιότητας», α) αντικαθιστούμε:

αα) τον τίτλο αυτού, ως εξής:

«ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ»

ββ) την υποπαρ. θ) της παρ. Α’ αυτού, ως εξής:

«θ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο της Υπηρεσίας, εκτός του κτιρίου αυτής και αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης των υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, πλην των Προϊσταμένων αυτής.» και

β) προσθέτουμε στην παρ. Β’αυτού, νέα υποπαρ. 6, η οποία έπεται της υποπαρ. 5, ως εξής: «6. ΣτουΕ Ποοϊσταυένουο των Κέντρων Βεβαίωσή και Είσποαξπο (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)

Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπεύθυνους των Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β’ 4772) απόφαση, πλην της περίπτωσης με α/α 51 της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ , η οποία αφορά στην περ. 163 της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 τροποποιούμενης απόφασης και ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέχρι και την προηγούμενη των οριζόμενων στην ως άνω απόφαση ημερομηνιών για εκάστη Υπηρεσία, κάθε μία εξ αυτών εξακολουθεί να λειτουργεί με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ