Δ.ΟΡΓ.Α 1107706/24-10-2022
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) και Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και β) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β’ 2153 και B’ 2291/2014 διόρθωση σφάλματος) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1107706 ΕΞ 2022

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 5532/26.10.2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Χ.ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ
Τηλέφωνο: 2132112912, 902
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) και Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23- 10-2020 (B’4738) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και β) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β 2153 & 2291) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2 των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7 της παρ. 1, των περ. ββ’ και γγ’ της υπο-παρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 14, του άρθρου 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού,

δ) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207),

ε) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153),

στ) του ν. 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 227) και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 4 αυτού,

ζ) των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248) και η) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

2. Τις αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα τις περ. 2, 30, 44, 97, 99, 112 και 148 αυτής,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 38, 43, 44 και 45 αυτού και

γ) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014, της Γενικής Γραμ-ματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 2153 και Β’ 2291/2014 διόρθωση σφάλματος) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 4 και 6 αυτής.

3. Την υπό στοιχεία Α. 1212/08-09-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ορισμός αρμόδιας αρχής και ρύθμιση διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής/εξαί-ρεσης προσώπων, στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248)» (Β’ 4243).

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μετα-βολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19).

5. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) Από 12, 16, 23, 26, 29/09/2022 (δύο μηνύματα), 10 και 17/10/2022, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.),

β) από 07/10/2022, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και

γ) από 18/10/2022, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των εν θέματι αποφάσεων, αφενός για λόγους πληρότητας και σαφήνειας στον ορισμό αρμόδιων οργάνων και αφετέρου για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων και διαδικασιών, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και κατ’ επέκταση τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής:

1) Αντικαθιστούμε τις περ. 2, 30, 44, 97, 99 και 112 και προσθέτουμε νέα περίπτωση 148Α, η οποία έπεται της περ. 148, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων
-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«2.
Την ηλεκτρονική κοινοποίηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πράξεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση πλέον των αναφερομένων στην περ. 1 της παρούσας.
Εξουσιοδότηση υπογραφής
– παρ. 1, περ. α’ της παρ. 2, περ. α’ της παρ. 3 και παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37, παρ. 4 του άρθρου 41, παρ. 1 του άρθρου 47, άρθρο 62, παρ. 5 του άρθρου 63 και άρθρο 72, – παρ. 1 του άρθρου 2, άρθρο 4 και άρθρο 7 του Κ.Ε.Δ.Ε., – παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013, -ν. 4557/2018, – άρθρο 169 του ν. 4099/2012, – ν. 4325/2015 (Α’ 47), – ν. 4727/2020(Α’ 184) -ΠΟΛ. 1249/01-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΔΖΓΗ-ΦΜΡ) του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ. -η υπό στοιχεία Α. 1161/ 03-07-2020 (Β’ 3020) απόφαση του Διοικητή – καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη.
Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης.
———»
-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων
-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«30.
α) Την έκδοση πράξης επιβολής προστίμων, ειδικά, για: αα)παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης και δηλώσεις, πριν την έκδοση εντολής ελέγχου, απώλειας λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και ΦορολογικώνΗλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί μηχανισμοί, ββ) μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων και β) τον υπολογισμό προστίμων κατά το άρθρο 57 του Κ.Φ.Δ., κατά την εξόφληση της οφειλής από τον φορολογούμενο.
Εξουσιοδότηση υπογραφής
– άρθρα 54, 62 και 72 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τον ν. 2523/1997 (Α’ 179),- ΠΟΛ 1252/2015, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη.
α) αα) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η κατά περίπτωση προβλεπόμενη δήλωση. ββ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. που ζήτησε την παροχή πληροφορίας. β) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., όπου διενεργήθηκε η εξόφληση της οφειλής.

«44.
Το αίτημα στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση συναίνεσης για τη μη έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, παρά τη συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσής του.
Εξουσιοδότηση υπογραφής
παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 και παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013
ΚΚατά περίπτωση, o Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή ΕΛ.ΚΕ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.

ΜΕ.Π. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ή της Ε.Μ.ΕΙΣ.

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων
-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«97.
Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογητικών) για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά, σύμφωνα με τον ν. 3588/2007
Μεταβίβαση αρμοδιότητας
– παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, – παρ. 1 του άρθρου 2 Κ.Ε.Δ.Ε., σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α’ 227)
Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Ε.Μ.ΕΙΣ.
———»
«99.
Υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης με οφειλέτη του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 ή τροποποιητικής συμφωνίας με την οποία τροποποιείται συμφωνία εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α’ 153), κατ’ εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
Μεταβίβαση αρμοδιότητας
– παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013, – παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α’ 227)
Ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 44 και 45, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
———»
-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων
-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«112.
Την εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 ή επί αιτήματος για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α’ 153).
Μεταβίβαση αρμοδιότητας
– παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013, – παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009
Ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 44 και 45, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10- 2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

«148Α
Την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής προσώπων στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ., μεταβολής των στοιχείων εγγραφής, οικειοθελούς διαγραφής/ εξαίρεσης, καθώς και την έκδοση αποφάσεων απόρριψης της αίτησης εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής/ εξαίρεσης, στο πλαίσιο των ως άνω ειδικών καθεστώτων.
Μεταβίβαση αρμοδιότητας
– παρ. 12 του άρθρου 47β, παρ. 13 του άρθρου 47γ και παρ. 15 του άρθρου 47δ του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) -άρθρο 2 του ν. 4174/2013, – η υπό στοιχεία Α.1212/ 08-09-2021 (Β’ 4243) απόφαση του Διοικητή.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β2′ (πρώην Γ2) – Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ.Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/ σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής.

2) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπερ. 1 της στήλης 5 της περ. 148 αυτού, ως εξής:

«Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας του φορολο-γουμένου, εκτός της χορήγησης Α.Φ.Μ., όπου αρμόδιος είναι υπάλληλος του ως άνω Τμήματος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ..»

Β. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), και ειδικότερα αντικαθιστούμε:

1) Την περ. (γ) της υποπαρ. V. «Τμήμα Ε’ – Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών» της παρ. 3 του άρθρου 38 «Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)», ως εξής:

«(γ) Η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του».

2) Τις περ. (στ) και (ζ) της υποπαρ. II. της παρ. 5 του άρθρου 43 «Φορολογικές Περιφέρειες», ως εξής:

«(στ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

(ζ) Η μέριμνα για τη χορήγηση κανονικών, αναρρωτι-κών και λοιπών αδειών και την παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.»

3) Την υποπαρ. II. της παρ. 4 του άρθρου 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)», ως εξής:

«II. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β’ και Δ’ της Ε.Μ.ΕΙΣ. ανήκουν:

(α) ο χειρισμός υποθέσεων εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 και ειδικότερα, η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Α’ της Ε.Μ.ΕΙΣ. για τη διατύπωση εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος οφειλέτη για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης ή για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά, η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής, εφόσον η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη στις Δ.Ο.Υ. ή/και στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή/και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ.

(β) η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος οφειλέτη για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α’ 153) και η υπογραφή της τροποποιητικής συμφωνίας κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

4) Την περ. (β) της υποπαρ. II. της παρ. 4 του άρθρου 45 «Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)», ως εξής:

«β) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δ’-Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ανήκει και ο χειρισμός υποθέσεων εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ειδικότερα, η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Β’ αυτού για τη διατύπωση εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος οφειλέτη για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης ή για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά, η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής, εφόσον η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη στις Δ.Ο.Υ. ή/και στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή/και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη φορολογική διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ.»

Γ. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 2153 και Β’ 2291/2014 διόρθωση σφάλματος) και ειδικότερα:

1) Διαγράφουμε στην περ. ιγ) της υποπαρ. 3, της παρ. Β’ του άρθρου 2 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» τη φράση «και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο».

2) Προσθέτουμε στο άρθρο 4 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ειδικότερα:

α) στην υποπαρ. 1 της παρ. Α’, νέα περίπτωση ιβ), η οποία έπεται της περ. ια), ως εξής:

«ιβ) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις διατάξεις της παρούσας».

β) στην υποπαρ. 3 της παρ. Β’, νέα περίπτωση ε), η οποία έπεται της περ. δ), ως εξής:

«ε) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τ.Π., καθώς και η παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση αυτών».

3) Αντικαθιστούμε:

α) στην παρ. Β’ του άρθρου 4 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»:

αα) την περ. α’ της υποπαρ. 3 «Στους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Περιφερειών», ως εξής:

«α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων) στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Τελωνειακής Περιφέρειας και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και στους Προϊσταμένους, επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Τελωνείων Α’ τάξεως και των κύριων Τελωνείων Α’ τά-ξεως, καθώς και στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Β’ τάξεως».

αβ) την περ. α’ της υποπαρ. 6 «Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.)», ως εξής:

«α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), στους Προϊσταμένους, επιπέδου Διεύθυνσης των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που ανήκουν στην εποπτεία τους».

β) στην παρ. Β’ του άρθρου 6 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΛ.ΚΕ), ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, κατά λόγο αρμοδιότητας»:

βα) την περ. α’ της υποπαρ. 1. «Στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», ως εξής:

«α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, στους Υπεύθυνους των Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας» και

ββ) τον τίτλο της υποπαρ. 2, ως εξής:

«2. Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Α’ τάξεως και των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως»

βγ) την υποπαρ. 5 «Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.)», ως εξής:

«5. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.)

Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας».

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 (Β’ 3886), Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/ 31-07-2014 (Β’ 2153 και Β’2291/2014 διόρθωση σφάλματος) αποφάσεις.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ