Δ.ΟΡΓ.Α 1094743 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετονομασία Τμήματος, τη συμπλήρωση και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), καθώς και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Τμήματος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) και Αυτοτελούς Γραφείου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και Τμημάτων των Διευθύνσεων Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.), καθώς και Τμήματος της Β’ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

 

(ΦΕΚ Β’ 4784/28.07.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα), ββ) και γγ) της περ. θ) της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 17 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 42Γ, 42Ε, 61, 62, 63 και 64 αυτής.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 28/06/2023 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.),

β) 10/07/2023 της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.),

γ) 10/07/2023 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) με το συνημμένο σε αυτό Εισηγητικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Λ., με την από 06/07/2023 επισημειωμα-τική εγκριτική πράξη του Διοικητή και

δ) 14/07/2023 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Λ.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων:
α) των Τμημάτων Α’- Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Β’ – Συντονισμού Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης της Δ.ΕΠΙΚ., καθώς και μετονομασίας του τελευταίου, προκειμένου να αποτυπωθούν ορθότερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων και να διασφαλιστεί η βέλτιστη και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας,
β) του Τμήματος Ε’ – Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) και του Αυτοτελούς Γραφείου Α’ -Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και
γ) των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) καθώς και Τμήματος της Β’ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των οργανικών μονάδων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση και ειδικότερα:

I. Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

1) Μετονομάζουμε το Τμήμα «Β’ – Συντονισμού Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης» της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, σε Τμήμα «Β’- Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης» και συμπληρώνουμε και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού, καθώς και του Τμήματος Α’- Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ίδιας Διεύθυνσης.

2) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β’«Χημικών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Καπνού» και Γ’«Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων» της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), καθώς και των Τμημάτων Γ’-«Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» και Δ’- «Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.).

II. Πέντε μέρες από δημοσιεύσεως της παρούσας:

Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ε’ – Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και του Αυτοτελούς Γραφείου Α’ -Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

ΙΙΙ. Ένα μήνα από δημοσιεύσεως της παρούσας:

Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Γ’ της Β’ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).

Β. Ύστερα από τα ανωτέρω τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση, ως εξής:

I. Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

1.- Στο άρθρο 8 «Διεύθυνση Επικοινωνίας» (Δ.ΕΠΙΚ.) αυτής, αντικαθιστούμε:

α) την περ. β) της παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«β) Τμήμα Β’ – Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης» β) την περ. (η) της υποπαρ. I της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(η) Η οργάνωση των συνεντεύξεων και των επαφών του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και η συνδρομή για τη διοργάνωση των τηλεδιασκέψεων της Αρχής (εσωτερικά και εξωτερικά) για τα θέματα αρμοδιότητάς της κατόπιν ανάθεσης από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ».

γ) την υποπαρ. II της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«II. Τμήμα Β’ – Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης

(α) Η διοργάνωση και ο συντονισμός εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων της ΑΑΔΕ.

(β) Ο συντονισμός της εκπροσώπησης των Υπηρεσιών της Αρχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας διεθνών οργάνων και Οργανισμών σε θέματα αρμοδιότητάς της.

(γ) Ο επικοινωνιακός έλεγχος της ενημέρωσης που αποστέλλεται από τις Υπηρεσίες της Αρχής σε Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς της ημεδαπής για διεθνή θέματα, σχετιζόμενα με αρμοδιότητες αυτής.

(δ) Η υποστήριξη – προετοιμασία του φακέλου του Διοικητή της Αρχής για τη συμμετοχή του σε συνέδρια, συναντήσεις και ημερίδες στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

(ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στα θέματα της Αρχής και ο συντονισμός για την ορθή επικοινωνιακά διατύπωση εθνικών θέσεων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής ή άλλων Υπηρεσιών, Φορέων και Αρχών της ημεδαπής.

(στ) Η υποβολή προτάσεων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την καλύτερη επικοινωνιακά προβολή της Αρχής σε διεθνή όργανα και Οργανισμούς.

(ζ) Η επικοινωνία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, Αρχές, Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, για την ορθή επικοινωνιακά προώθηση των θέσεων της Αρχής, όπως αυτές διατυπώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

(η) Η συνεργασία με τις υπηρεσίες διεθνών οργανισμών, στους οποίους συμμετέχει η Αρχή και είναι μέλος η Ελλάδα, για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό διενεργούμενων αξιολογήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ.

(θ) Ο επικοινωνιακός έλεγχος των παρουσιάσεων των ορισθέντων από τις Υπηρεσίες της Αρχής υπαλλήλων, ως εθνικών εκπροσώπων, πριν τη συμμετοχή τους σε συσκέψεις εθνικών ή διεθνών οργάνων και Οργανισμών.».

2.- Στο άρθρο 61 «Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)», αυτής αντικαθιστούμε:

α) το υποστοιχείο vi), του στοιχείου (1), της υποπερ. (αα), της περ. (α), της υποπαρ. ΙΙ της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«vi) διμερείς ή διεθνείς Συμβάσεις, όπως η Σύμβαση Ρότερνταμ, η Σύμβαση Minamata, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, τα προϊόντα διττής χρήσης και αυστραλιανής ομάδας, για την αποθήκευση και τη μεταφορά επικινδύνων χημικών προϊόντων»

β) την υποπαρ. ΙΙΙ της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«ΙΙΙ. Τμήμα Γ’- Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων

α) Η εκπόνηση και η αξιολόγηση μελετών, μεθόδων και δράσεων, η ανάπτυξη και θέσπιση κριτηρίων καθώς και συναφείς δραστηριότητες σχετικά με την τοξικότητα και επικινδυνότητα χημικών προϊόντων.

β) Η ανάδειξη εγγενών κινδύνων χημικών ουσιών και περιπτώσεων τοξικότητας και επικινδυνότητας, προερχόμενων από την έκθεση σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες και προϊόντα.

γ) H συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, η ανάληψη και η παροχή έργου προς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (όπως ECHA, Ο.Ο.Σ.Α., UNEP) καθώς και άλλους φορείς, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και λοιπών εργασιών αξιολόγησης και γνωμοδοτήσεων ως προς την εκτίμηση κινδύνων, επικινδυνότητας και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων χημικών ουσιών.

δ) Η αξιοποίηση δεδομένων βιώσιμης «πράσινης» χημείας για την ανάπτυξη, υιοθέτηση, προώθηση μεθόδων, τεχνικών και κριτηρίων για την αξιολόγηση βιομηχανικών διεργασιών και προϊόντων καθώς και για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών προϊόντων.

ε) Η μελέτη και η υιοθέτηση κριτηρίων και η σύγκριση φυσικών, χημικών, περιβαλλοντικών, τοξικολογικών παραμέτρων για την κατηγοριοποίηση χημικών προϊόντων, ως προϊόντων «ασφαλέστερης επιλογής».

στ) Η ανάπτυξη στρατηγικών οδικών χαρτών (strategic roadmaps), για την ενεργή προώθηση και υιοθέτηση καινοτομιών βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα, με σκοπό τη διαμόρφωση σχετικής νομοθεσίας και διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης χημικών ουσιών και προϊόντων.

ζ) Η μελέτη και αξιολόγηση φακέλων, κατά λόγο αρμοδιότητας, νέων προϊόντων καπνού, νέων χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά.

η) Η παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον τομέα καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.

θ) Η ανάπτυξη στρατηγικής του Γ.Χ.Κ. για την αντιμετώπιση κινδύνων από χημικούς παράγοντες, σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) Συνεπειών.

ι) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως αρμόδιας εθνικής Αρχής, για τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.».

3.- Στο άρθρο 62 «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)» αυτής:

α) Στην υποπαρ. ΙΙΙ της παρ. 3 αυτού:

αα) αντικαθιστούμε την περ. δ) αυτής, ως εξής:

«δ) Η αναφορά της σύνοψης του Μητρώου Δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., της έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και του Κύριου Δείκτη Αποδοτικότητας (Key Performance Indicator – KPI) στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Λ.Κ.»

αβ) Προσθέτουμε περ. ιγ) που έπεται της περ. ιβ), ως εξής:

«ιγ) Η παρακολούθηση της είσπραξης των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.).»

β) Στην υποπαρ. IV της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. γγ) της περ. α), ως εξής:

«γγ) Η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων και του Μητρώου Δικαιούχων.»

II. Πέντε μέρες από δημοσιεύσεως της παρούσας:

1.-Στο άρθρο 42Γ «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. «V. Τμήμα Ε’ – Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών» της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την περ. (ια), ως εξής:

«(ια) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και των λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων, εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..»

2.-Στο άρθρο 42Ε «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Γενικές Διατάξεις που αφορούν σε αυτήν και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)» και ειδικότερα στην υποπαρ. «IV. Αυτοτελές Γραφείο Α’ -Νομικής Υποστήριξης» της παρ. 3 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’ «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)» προσθέτουμε νέα περ. (ε), η οποία έπεται της περ. (δ), ως εξής:

«(ε) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και των λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων, εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..».

III. Ένα μήνα από δημοσιεύσεως της παρούσας:

1.-Αντικαθιστούμε το άρθρο 63 «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.)», ως εξής:

«Άρθρο 63

Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.)

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) είναι οι κάτωθι:

(α) Η διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσόμενους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης σε θέματα αρμοδιότητάς του.

(β) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο:

αα) εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων

ββ) ναρκωτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών

(γ) Η παροχή επιστημονικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης:

αα) Στις τελωνειακές αρχές: i) για την εκ μέρους της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων, ii) κατά την εφαρμογή της δασμολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας,

ββ) σε άλλες αρχές αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου.

(δ) Ο συντονισμός, η ενημέρωση, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση του έργου των Χημικών Υπηρεσιών:

αα) κατά την παροχή τεχνικής και εργαστηριακής υποστήριξης προς τις τελωνειακές και άλλες αρχές,

ββ) για τον εργαστηριακό έλεγχο των ναρκωτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών.

(ε) Η παροχή οδηγιών στα εργαστήρια των Χημικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την αξιοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, από τις διωκτικές, δικαστικές και άλλες Αρχές.

(στ) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και δράσεων, με τη συνδρομή των τελωνειακών και άλλων αρχών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

(ζ) Η συμμετοχή και ο συντονισμός της εκπροσώπησης από τη Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. σε δράσεις της Ε.Ε., σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία, καθώς και για τους ελέγχους στον τομέα των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.

(η) Η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς και με Επιστημονικά Κέντρα του εξωτερικού για τον έλεγχο ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.

(θ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικών με την παροχή έργου εκ μέρους της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προς τις τελωνειακές αρχές.

(ι) Η τήρηση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

(ια) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και των διαδικασιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας.

(ιβ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενά του.»

2.- Στο άρθρο 64 «Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.)» αντικαθιστούμε την περ. γ) της υποπαρ. II της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«γ) Τμήμα Γ’ – Ναρκωτικών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β, γ’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών.»

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Τμήμα «Β’ – Συντονισμού Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης» της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ στο εξής νοείται το Τμήμα «Β’- Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης» της ίδιας Διεύθυνσης.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ