Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία : α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10- 2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738), ως προς την κατάργηση του «Γραφείου Καταγγελιών» του Αυτοτελούς Τμήματος Γ – Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), τη μετονομασία, καθώς και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του προαναφερθέντος Τμήματος, β) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207), ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, Α’ – Β τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α – Β τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, Α” – Β τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α – Β τάξεως

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021

Αριθ. ΦΕΚ: Β’5001/27-10-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου
Δ. Βαθρακογιάννη
Π. Καλαντζής
Τηλέφωνο: 2103222386,
2132112902
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10- 2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738), ως προς την κατάργηση του «Γραφείου Καταγγελιών» του Αυτοτελούς Τμήματος Γ – Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), τη μετονομασία, καθώς και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του προαναφερθέντος Τμήματος, β) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207), ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, Α’ – Β τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α – Β τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, Α” – Β τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α – Β τάξεως.».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαραγράφου θ της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 24, 26, 27, 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα το άρθρο 47Α, όπως προστέθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) και Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-04-2021 (Β’1573) όμοιες, καθώς και τα άρθρα 11 και 48 αυτής,
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β 968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς» (B’ 3207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04- 03-2020 (Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (B’ 5107) και Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-04-2021 (Β’1573) όμοιες,
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).» (Β’ 2871).

3. Το υπό στοιχεία Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ 177101 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-09-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.).

4. Το από 14/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’- Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη:
α) κατάργησης του «Γραφείου Καταγγελιών» του Αυτοτελούς Τμήματος Γ – Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), μετονομασίας και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του προαναφερθέντος Τμήματος, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των καταγγελιών, αναφορών και κάθε άλλου σχετικού πληροφοριακού υλικού και στοιχείου για την ενίσχυση και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Τμήματος,
β) ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και γ) αναστολής της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ – Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’ – Β’ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’ – Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’ – Β’ τάξεως.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738) απόφαση, ως εξής:

1. – Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καταργούμε το «Γραφείο Καταγγελιών» που λειτουργεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γ – Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων αυτής, μετονομάζουμε το προαναφερθέν Τμήμα σε «Αυτοτελές Τμήμα Γ – Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές αυτού.

2. – Στο άρθρο 11 «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)» της ανωτέρω απόφασης, αντικαθιστούμε τα κατωτέρω:

α) Την υποπαρ. Α της παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) Αυτοτελές Τμήμα Α’ – Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων – Στο Τμήμα λειτουργούν τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
(ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
(γγ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη
(δδ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
β) Αυτοτελές Τμήμα Β’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ – Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων,
δ) Αυτοτελές Τμήμα Δ’ – Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης
Καταγγελιών επί Ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης».

β) Την περ. α’ της υποπαρ. II της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«α) Των Αυτοτελών Τμημάτων Γ – Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων και Δ’- Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης Καταγγελιών επί Ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την επικράτεια,».

γ) Την περ. III της υποπαρ. Α της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«III. Αυτοτελές Τμήμα Γ – Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων
(α) Η παραλαβή και η καταγραφή όλων των καταγγελιών, αναφορών, πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στην Υπηρεσία, η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση, την ανάλυση, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των καταγγελιών, αναφορών και κάθε άλλου πληροφοριακού υλικού και στοιχείου, που αφορά σε διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και η κατάρτιση σχετικού φακέλου υπόθεσης/καταγγελίας, καθώς και η επανεξέταση καταγγελιών/φακέλων υποθέσεων, όταν προκύψουν στοιχεία με επαρκή και αξιόπιστη τεκμηρίωση.
(β) Η διαβίβαση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των εξεταζόμενων σχηματισθέντων φακέλων, καθώς και κάθε άλλου πληροφοριακού υλικού, για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων:
αα) στα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης ή άλλης Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, όταν η καταγγελία, οι πληροφορίες και τα στοιχεία εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Δ.ΕΣ.ΥΠ,
ββ) στις Εισαγγελικές Δικαστικές Αρχές και
γγ) σε άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς ή Αρχές ή Οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όταν τα καταγγελλόμενα αφορούν υπαλλήλους ή τρίτα πρόσωπα ή οντότητες, εκτός ΑΑΔΕ, κατόπιν σχετικής Εισήγησης του Τμήματος και έγκρισης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την ενημέρωση της πορείας εξέλιξης των υπό έρευνα υποθέσεων, κατά περίπτωση.
(γ) Η τήρηση και η συνεχής ενημέρωση και αξιοποίηση εσωτερικού ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης:
αα) των καταγγελιών/φακέλων υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και ο εκάστοτε Οικονομικός Επιθεωρητής χωριστά, καθώς και κάθε άλλου πληροφοριακού υλικού και στοιχείου που περιέρχεται σε γνώση του Τμήματος και
ββ) κατόπιν σχετικής Εισήγησης του Τμήματος και έγκρισης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, περί αρχειοθέτησης:
i) των καταγγελιών/φακέλων υποθέσεων, περί πράξεων ή παραλείψεων υπαλλήλων, για τις οποίες από την αξιολόγηση δεν προκύπτουν στοιχεία τέλεσης ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων και δεν χρήζουν περαιτέρω διοικητικής έρευνας,
ii) των καταγγελιών/φακέλων υποθέσεων που αξιολογούνται ως ασαφείς, αόριστες, γενικόλογες, ασήμαντες ή καταχρηστικά επαναλαμβανόμενες και
iii) των καταγγελιών/φακέλων υποθέσεων, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης αξιοποίησής τους, στην περίπτωση που ληφθούν επιγενόμενα στοιχεία.
(δ) Η παρακολούθηση της συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων, υποσυστημάτων και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και άλλων Υπηρεσιών, Φορέων, Αρχών και Οργανισμών, εκτός αυτής, σε σχέση με την διαχείριση της πληροφορίας και των πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, για την αξιολόγηση των καταγγελιών και την άσκηση όλων των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για την τροποποίηση και την επικαιροποίησή τους.
(ε) Η διαχείριση και επιχειρησιακή ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων για την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου της Δ.ΕΣ.ΥΠ.».

Β. Τροποποιούμε τις αποφάσεις, υπό στοιχεία:

1.- Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και της κατά τόπον και καθ ύλην αρμοδιότητας αυτών, καθώς και της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β 2871) όμοιας» (Β’ 4781), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-04-2021 (Β’1573) και ειδικότερα:

Ανακαθορίζουμε, από 01/11/2021 σε 03/01/2022:

α) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των έξι (6) Περιφερειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

β) την ημερομηνία ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. Α’ και της υποπαρ. α’ της παρ. Β’ αυτής.

2.- Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β 968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς» (B’ 3207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04- 03-2020 (Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (B’ 5107) και Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-04-2021 (Β 1573) όμοιες και ειδικότερα:

α) Αναστέλλουμε:

αα) έως την 24/01/2022 τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως και εν γένει τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. V της υποπαρ. 1 και της περ. ε’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ της ίδιας απόφασης, ως προς τη διάρθρωση των αναφερόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ..
ββ) έως την 05/09/2022 τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως και εν γένει τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. IV της υποπαρ. 1 και της περ. δ’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ της ίδιας απόφασης, ως προς τη διάρθρωση των αναφερόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ..

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Πίνακα της υποπαρ. 1 της παρ. Β’ αυτής ισχύουν:

αα) για τις Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και Ζ Θεσσαλονίκης από 24/01/2022.
ββ) για τις Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, Αμπελοκήπων, Ε Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά από 05/09/2022.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738),
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781)
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03- 2020 (Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (B’ 5107) και Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-04-2021 (Β’ 1573) και
δ) Δ. ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871), όμοιες.

Δ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ή ορίζεται το «Αυτοτελές Τμήμα Γ – Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων» της Δ.ΕΣ.ΥΠ., εφεξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Γ – Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων» της ίδιας Διεύθυνσης.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ