Δ.ΟΡΓ.Α 1083255 ΕΞ 2022/9.9.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής
 

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1083255 ΕΞ 2022

Αριθ. ΦΕΚ: Β’4761/09-09-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Καλαντζής
Ν. Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210322386
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των υποπερ. γγ και στστ’ της περ. θ’ της παρ. 4, της περ. α’ της παρ. 2 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των περ. α’ και η’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) και ειδικότερα το άρθρο 66 αυτής.
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

3. Το Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1077706 ΕΞ 2022 /31-08-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α. 62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Τις προτάσεις και τις εισηγήσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

5. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ’ αρ. 69488/20-05-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και
β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την από 07-09-2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 57/08-09-2022 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

8. Την ανάγκη μεταφοράς συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) κενών οργανικών θέσεων (ο.θ.) μόνιμου προσωπικού από τον κλάδο Εφοριακών στον κλάδο Τελωνειακών και ειδικότερα εκατόν είκοσι πέντε (125) της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών, είκοσι (20) της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και εκατόν εβδομήντα (175) της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών στις αντίστοιχες κατηγορίες του κλάδου Τελωνειακών, προκειμένου να στελεχωθούν κατά το δυνατόν ορθολογικότερα οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.) της ΑΑΔΕ και να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον αυτής, όπως αναδιοργάνωση Υπηρεσιών, υπηρεσιακές μεταβολές, BREXIT, σύμβαση με FRAPORT.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί εντός των ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος και επόμενων ετών, στο πλαίσιο του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), σε βάρος των ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.1- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) απόφαση, ως εξής: α) Μεταφέρουμε τριακόσιες είκοσι (320) κενές οργανικές θέσεις (ο.θ.) μόνιμου προσωπικού από τον κλάδο Εφοριακών στον κλάδο Τελωνειακών, ως κατωτέρω:

αα) εκατόν είκοσι πέντε (125) κενές ο.θ μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών στην αντίστοιχη κατηγορία του κλάδου Τελωνειακών

ββ) είκοσι (20) κενές ο.θ μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών στην αντίστοιχη κατηγορία του κλάδου Τελωνειακών

γγ) εκατόν εβδομήντα πέντε (175) κενές ο.θ μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών στην αντίστοιχη κατηγορία του κλάδου Τελωνειακών.

β) Αντικαθιστούμε, ύστερα από τα οριζόμενα στην περ. α’ , στον Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 66 «Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα» αυτής, τις περ. με α/α 1 και 2 των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης, των κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών, αντίστοιχα. 2.- Ύστερα από τα ανωτέρω, διαμορφώνουμε τις ως άνω περιπτώσεις του Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 66 του Μέρους Β’ «Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αυτής, ως εξής:

«Μέρος Β’
Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

«Άρθρο 66
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα»

«

«Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μία 5.761
2 Τελωνειακών Χίλιες εννιακόσιες τριάντα εννέα 1.939

«Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Χίλιες εξακόσιες τρεις 1.603
2 Τελωνειακών Τετρακόσιες ενενήντα τρεις 493
«Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Χίλιες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ 1.998
2 Τελωνειακών Οκτακόσιες δέκα έξι 816

».

Β. Με νεότερη απόφασή μας θα ανακαθοριστούν οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζονται από την ως άνω οργανωτική μεταβολή.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις, υπό στοιχεία:

1. – Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738) και

2. – Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142).

Δ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ