Δ.ΟΡΓ.Α 1083228 ΕΞ 28-06-2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886), καθώς και της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091) όμοιας

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1083228 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 4171/28-06-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, της περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού και
γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 48 και 77 αυτής,
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-6-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’ 4091),
γ) Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886) και ειδικότερα τις περ. 12, 22 και 27 αυτής και
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 12-6-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β’ 2108).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) από 06/06/2023 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.),
β) από 13/06/2023 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και
γ) από 27/06/2023 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) με το συνημμένο σε αυτό εγκριθέν εισηγητικό σημείωμα από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των εν θέματι αποφάσεων, σχετικά με την επέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), μόνο ως προς τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και ανακαθορισμού της κατηγορίας εκπαίδευσης από την οποία προέρχονται οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α.1.Επεκτείνουμε, εκ νέου, την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), η οποία προβλέπεται στις συστατικές πράξεις αυτών, όπως ισχύουν, μόνο ως προς την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, από τα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή, ως προς την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είχε επεκταθεί με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6-7-2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε όλη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.

2. Ανακαθορίζουμε την κατηγορία εκπαίδευσης από την οποία προέρχονται οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Β. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία:

Ι. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα στην υποπαρ. β) της παρ. 2 του άρθρου 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. Ι., ως εξής:
«Ι. Επίσης, όλες οι Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, ασκούν την αρμοδιότητα για τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε όλη την Επικράτεια.»

ΙΙ. Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-6-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’ 4091) και ειδικότερα αντικαθιστούμε την περ. 8 της παρ. Β αυτής, από την ημερομηνία ισχύος της ως άνω απόφασης, ως κατωτέρω:
«Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 8 της παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως εξής:
«8.Ι. α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. β) στα Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ. και της Γ.Δ.Φ.Λ., γ) στα Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ. δ) στα Τμήματα των Υποδιευθύνσεων Α’ Εσόδων, στα Αυτοτελή Τμήματα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης, καθώς και στα Αυτοτελή Γραφεία Εξυπηρέτησης των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ε) στα Τμήματα Β’ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, στ) στα Τμήματα Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως και των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ζ) στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους του Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ., η) στο Αυτοτελές Τμήμα Κεφαλαίου Αθηνών και στο Τμήμα Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., θ) στα Αυτοτελή Τμήματα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ι) στα Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ια) στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1 και Α2 τάξεως, κατά περίπτωση ιβ) στα Τμήματα Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως, ιγ) στο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/ κής Φορ/σης Φορ/κών Κατοίκων Ημεδαπής και ιδ) στις Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως προΐστανται ή ορίζονται Υπεύθυνοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.
ΙΙ. α) στα Τμήματα Α’ Επιθεώρησης και Ελέγχου των Φ.Π. Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, β) στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., γ) στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, δ) στα Αυτοτελή Τμήματα Νομικής Υποστήριξης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ε) στο Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατοίκων Ημεδαπής, στ) στα Τμήματα των Υποδιευθύνσεων Β’, Γ’και Δ’ του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και των Υποδιευθύνσεων Β’ και Γ’ του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα Νομικής Υποστήριξης των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.
IΙΙ. α) στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1 και Α2 τάξεως της Γ.Δ.Φ.Λ. και β) στα Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1 τάξεως, καθώς και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζονται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας και μόνο, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 6 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.».».

ΙΙΙ. Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής: α) στην υποπερ. Β.4) της περ. 12 της στήλης 5 αυτού:
αα) αντικαθιστούμε το στοιχείο (α) αυτής, ως εξής:
«(α) οποιοσδήποτε Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται, για φορολογουμένους, που δραστηριοποιούνται ή διακινούν αγαθά σε όλη την Επικράτεια» και
αβ) διαγράφουμε το στοιχείο (β) αυτής.
β) στη στήλη 5 των περ. 22 και 27 αυτού προσθέτουμε τρίτο εδάφιο, σε καθεμία από αυτές, το οποίο έπεται του δεύτερου, ως εξής:
«Εξαιρετικά, για τους ελέγχους του προηγούμενου εδαφίου, όταν τα εν λόγω έντυπα παράγονται αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος που συνθέτει κατάλληλα στοιχεία δεδομένων είτε παράγονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής γραφείου είτε μέσω ψηφιοποίησης έντυπου εγγράφου, φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υπευθύνου της ομάδας ελέγχου που ορίζεται στην εντολή ελέγχου.»

Γ. Από την ημερομηνία μετατροπής της τάξης όλων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από «Α1’» και «Α’-Β’» σε «Α2.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-6-2023 (Β’ 4091) απόφασης, για τις ως άνω Δ.Ο.Υ. ισχύουν οι οργανικές θέσεις προσωπικού του κλάδου Εφοριακών, ομώνυμης ειδικότητας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 12-6-2023 (Β’ 4012) όμοια.

Δ. 1) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738)
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-6-2023 (Β’ 4091)
γ) Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) και
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 12-6-2023 (Β’ 4012)
2) Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ