Δ. ΟΡΓ. Α 1073177 ΕΞ 2021
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της ΑΑΔΕ και Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743)», καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» (Β’543).

 

(ΦΕΚ Β’ 4141/09.11.2021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) Του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.
γ) Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288).
δ) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
ε) Του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 62).
στ) Του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).
ζ) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).
η) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 18 και 38 αυτής.

2. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» (Β’543), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. β’της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα έγγραφα υπό στοιχεία: α) Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. 147341 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/11-06-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και β) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1071045 ΕΞ 2021/2308-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Το από 30/08/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων:
α) των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και
β) του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) σε νέο κτίριο.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, ως κατωτέρω:

1. Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και αντικαθιστούμε στην παρ. 3 του άρθρου 38 «Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)» αυτής:

α) την περ. α’ της υποπαρ. Ι «Τμήμα Α’Εκούσιας Είσπραξης» αυτής, ως εξής:
«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα εκούσιας είσπραξης, καθώς και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

β) την υποπερ. εε’ της περ. α’ της υποπαρ. ΙΙ «Τμήμα Β’Αναγκαστικής Είσπραξης» αυτής, ως εξής:
«εε) εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

γ) την περ. ι’ της υποπαρ. ΙΙΙ «Τμήμα Γ’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών» αυτής, ως εξής:
«(ι) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είσπραξης οφειλών, η ανάλυση κινδύνων οφειλέτη και η παρακολούθηση της απόδοσης των εισπράξεων στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’62) και του ν. 4738/2020 (Α’207)».

δ) την περ. δ’ της υποπαρ. ΙV «Τμήμα Δ’Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών» αυτής, ως εξής:
«(δ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

ε) την περ. α’ της υποπαρ. V «Τμήμα Ε’Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών» αυτής, ως εξής:
«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την: αα) προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα διαχείρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση, προπτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 (Α’130), υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’62) και του ν. 4738/2020 (Α’207), σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα, σε θέματα:
i) εκούσιας είσπραξης οφειλών,
ii) αναγκαστικής εκτέλεσης, ατομικής ή συλλογικής,
iii) χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
iv) διαγραφής οφειλών,
v) παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης,
vi) ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο,
ββ) άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών που αναφέρονται στην υποπερ. αα’ της παρούσας περίπτωσης».

2. Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Γ2’- Γραμματειακής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και αντικαθιστούμε την υποπαρ. 4 της παρ. Α’ του άρθρου 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης» αυτής, ως εξής:
«4.Γραφείο Γ2’Γραμματειακής Υποστήριξης
Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της ΑΑΔΕ και η άσκηση καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων ίδιων με τις αρμοδιότητες των περ. α’και δ’, καθώς και της υποπερ. δδ’ της περ. στ’ της υποπαρ. 3 της παρούσας παραγράφου, τις οποίες ασκεί το Γραφείο Γ1’του ίδιου Τμήματος, αντίστοιχα».

Β. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, αντικαθιστούμε τις περ. 168, 169 και 170 και προσθέτουμε νέα περ. 169Α, η οποία έπεται της περ. 169, ως εξής:

 

-ΣΤΗΛΗ 1-
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα -ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότη- σης από όργανα της στήλης 5
«168. Την εκπροσώπηση στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 και του ν. 4738/2020, τη σύναψη και την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης αυτών, στις περιπτώσεις που προβλέπεται υπογραφή από το Δημόσιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή την αποδοχή της σύμβασης από το αρμόδιο όργανο, που ορίζεται στην περ. 169Α της παρούσας ή από το Διοικητή ΑΑΔΕ για ποσά μεγαλύτερου ύψους, την παρακολούθηση τήρησης των όρων της εξωδικαστικής ρύθμισης, την ανατροπή της και τη γνωστοποίηση ανατροπής αυτής στους λοιπούς πιστωτές, που δεσμεύονται από τη σύμβαση, όπου προβλέπεται υποχρέωση γνωστοποίησης. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4469/2017,
-ν. 4738/2020,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1
Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.). ——-
169. Την αποδοχή της σύμβασης κατ’ άρθρο 21 του ν. 4738/2020 και την έγκριση της πρότασης ρύθμισης οφειλών κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 ή κατά το άρθρο 24 του ν. 4738/2020 για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 500.000,00 €. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4469/2017,
-ν. 4738/2020,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1
Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.). ——
169Α. Την αποδοχή της σύμβασης κατ’ άρθρο 21 του ν. 4738/2020, την έγκριση της πρότασης ρύθμισης οφειλών κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 ή κατά το άρθρο 24 του ν. 4738/2020 και την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/ 2017 για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 500.000,01€ έως 1.000.000,00 € Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4469/2017,
-ν. 4738/2020,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για οφειλές προς τα Τελωνεία ή και οι δύο εκ των ανωτέρω εάν οι οφειλές είναι σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία. ——
170. Την έκδοση απόφασης άρσης ή αδρανοποίησης κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτων κατόπιν αίτησης του οφειλέτη που δεσμεύεται από την πολυμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017 ή του ν. 4738/2020 ή τη ρύθμιση που προβλέπεται στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 ή στο άρθρο 24 του ν. 4738/2020, καθώς και την έκδοση απόφασης παύσης της αδρανοποίησης. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4469/2017, άρθρο 15, παρ. 11 και 21,
-ν. 4738/2020, άρθρα 23 και 24,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1
Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. ——-

Γ. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» (Β’ 543), με την προσθήκη νέας περ. 51, η οποία έπεται της περ. 50, ως κατωτέρω:

-ΣΤΗΛΗ 1-
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Γ.Γ.Δ.Ε.»
«51 Την έκδοση απόφασης άρσης ή αδρανοποίησης κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτων κατόπιν αίτησης του οφειλέτη που δεσμεύεται από την πολυμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017 ή του ν. 4738/2020 ή τη ρύθμιση που προβλέπεται στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 ή στο άρθρο 24 του ν. 4738/2020, καθώς και την έκδοση απόφασης παύσης της αδρανοποίησης. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4469/2017, άρθρο 15, παρ. 11 και 21,
-ν. 4738/2020, άρθρα 23 και 24,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1
Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Τελωνείου, κατά την περίπτωση 3 της παρούσας απόφασης.»

 

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738), Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2743) και Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β’ 543) αποφάσεις.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ