Δ. ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μεταφορά των Τμημάτων «ΙΑ’ -Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’ – Υπηρεσίας myAADEIive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής, καθώς και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την αναστολή λειτουργίας Τμήματος της Δ.ΕΞΥ. και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7,17 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4920/2022 (Α’ 74), με τον οποίο ενσωματώθηκε, μεταξύ άλλων, στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2019/1153, για την θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της υπό στοιχεία 2000/642/ΔΕΥ απόφασης του Συμβουλίου.

δ) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.» (Α’ 163),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 7Α, 37 και 77 αυτής,

δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 158535 ΕΞ2022 ΕΜΠ/28-06-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 23-06-2022 και 04-07-2022 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη: α) μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’ – Υπηρεσίας myAADEIive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της ΑΑΔΕ στη Δ.ΕΞΥ. και μετατροπής του Γραφείου αυτού σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ., β) ανακαθορισμού των επιχειρησιακών στόχων της Δ.ΕΞΥ. και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και γ) αναστολής της λειτουργίας του Τμήματος Δ’- Συντονισμού Εξυπηρέτησης της Δ.ΕΞΥ., οι αρμοδιότητες του οποίου, θα ασκούνται, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, από το Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Περιεχομένου Εξυπηρέτησης της ίδιας Διεύθυνσης.

6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προ-καλείται, από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ποσό ύψους, περίπου, τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), για το έτος 2022 και με ποσό ύψους πέντε χιλιάδων οχτακοσί-ων δεκατεσσάρων ευρώ (5.814,00€) για κάθε επόμενο έτος, σε βάρος των Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, ως εξής:

1. Από 03/10/2022:

α) Μεταφέρουμε τα Τμήματα «ΙΑ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’ -Υπηρεσίας myAADEIive», καθώς και το Γραφείο «Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» που λειτουργεί σε αυτό, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.Ε-ΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή αυτής και τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα Ζ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «Τμήμα Η’ -Υπηρεσίας myAADEIive Αττικής», αντίστοιχα.

β) Μετατρέπουμε το «Γραφείο Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ., απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τίτλο «Τμήμα Θ’ – Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης», το οποίο εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.

γ) Μετονομάζουμε το Τμήμα «IB’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης» της Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της ΑΑΔΕ σε «Τμήμα ΙΑ’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης» αυτής, δ) Ανακαθορίζουμε: α) τους επιχειρησιακούς στόχους της Δ.ΕΞΥ και τις αρμοδιότητες Τμημάτων αυτής, καθώς και της Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. και β) τους Κλάδους Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τμήματος Δ’- Συντονισμού Εξυπηρέτησης της Δ.ΕΞΥ., μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης μας, με την οποία θα οριστεί εκ νέου η έναρξη λειτουργίας αυτού και μέχρι τότε ορίζουμε ότι οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται από το Τμήμα Α’ -Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Περιεχομένου Εξυπηρέτησης της ίδιας Διεύθυνσης, β) Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος «Ι’- Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών» της Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της ΑΑΔΕ.

Β. Ύστερα από τα ανωτέρω:

1. Από 03/10/2022:

α) Στο άρθρο 7Α «Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)» της ανωτέρω απόφασης:

αα) Συμπληρώνουμε την παρ. 1. αυτού, με την προσθήκη νέας υποπαρ. (η), η οποία έπεται της υποπαρ. (ζ), ως εξής:

«(η) Η χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των διαδικασιών για την εγγραφή των φορολογουμένων και την πληρότητα των δεδομένων του τηρούμενου Μητρώου.».

ββ) Αντικαθιστούμε την παρ. 2. αυτού, ως εξής:

«α) Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Περιεχομένου Εξυπηρέτησης

β) Τμήμα Β’ -Διαρκούς Κωδικοποίησης

γ) Τμήμα Γ’ – Απλούστευσης Διαδικασιών Εξυπηρέτησης δ) Τμήμα Δ’ – Συντονισμού Εξυπηρέτησης

ε)Τμήμα Ε’ – Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οργάνωσης Λειτουργίας Πρώτου Επιπέδου Εξυπηρέτησης.

στ) Τμήμα ΣΤ’ – Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης ζ) Τμήμα Ζ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων η) Τμήμα Η’ -Υπηρεσίας myAADEIive Αττικής θ) Τμήμα Θ’ -Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.

ι) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης».

γγ) Συμπληρώνουμε την παρ. 3. αυτού, με την προσθήκη νέων περ. VII.,VIII. και IX., οι οποίες έπονται της περ. VI., αναριθμούμε την υφιστάμενη περ. V. «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης» σε Χ. και αντικαθιστούμε τον τίτλο αυτής, ως εξής:

«VII. Τμήμα Ζ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων (α) Η μέριμνα για: αα) τη χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των διαδικασιών για την εγγραφή των φορολογουμένων, την απόδοση και την αναστολή/απενεργοποίηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ββ) τη δημιουργία εικόνας του φορολογουμένου και την πληρότητα των δεδομένων του τηρούμενου Μητρώου φορολογουμένων, γγ) την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Φορολογουμένων, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και την εκκαθάριση των μη ενεργών Α.Φ.Μ. από αυτό, δδ) την ανταλλαγή δεδομένων, απόψεων και πληροφοριών με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα με αυτούς που τηρούν μητρώα.

(β) Η παρακολούθηση: αα) της εικόνας των φορολογουμένων και των μεταβολών αυτής (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, αναστολές, απενεργοποιήσεις και επανενεργοποιήσεις και απεγγραφές), ββ) της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

(γ) Η επιχειρησιακή υποστήριξη υιοθέτησης ενός «Μοναδικού Ενιαίου Αριθμού Πολίτη» και όλων των απαιτούμενων διασυνδέσεων και ενεργειών καθαρισμού βάσεων δεδομένων και μοναδικής ταυτοποίησης προσώπων.

(δ) Ο καθορισμός και η διαμόρφωση της κατάλληλης νομικής βάσης των διαδικασιών απόδοσης του Α.Φ.Μ..

(ε) Η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από τρίτους φορείς για τη βελτίωση της ποιότητας του Μητρώου των φορολογουμένων, από κοινού, κατά λόγο αρμοδιότητας, με τις Υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..

(στ) Η διάθεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας της ΑΑΔΕ με φορείς και υπηρεσίες, στο πλαίσιο του φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου, για την αυτόματη εξυπηρέτηση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών τους.

VIII. Τμήμα Η’-Υπηρεσίας myAADEIive Αττικής

i. (α) Η παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ. και μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου και δικαιολογητικών, καθώς και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

(β) Η χορήγηση κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα.

ii. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του ασκείται παράλληλα με αυτήν των κατά τόπον αρμόδιων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)της Γ.Δ.Φ.Δ..

IX. Τμήμα Θ’ -Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα έχει ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περ. i. και ii. της υποπαρ. VIII. και έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Χ. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης».

β) Στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» της ανωτέρω απόφασης:

αα) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«2.- Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε έντεκα (11) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων

β) Τμήμα Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων

γ) Τμήμα Γ’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου

δ) Τμήμα Δ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων ε) Τμήμα Ε’ – Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων

στ) Τμήμα ΣΤ’ – Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.

ζ) Τμήμα Ζ’- Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών

η) Τμήμα Η’ – Υποστήριξης Ελεγκτικών Υπηρεσιών επί Θεμάτων Ελέγχου και Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων Πρόληψης

θ) Τμήμα Θ’ – Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων και Παρακολούθησης Δικαστηριακής Νομολογίας

ι) Τμήμα Ι’ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών

ια) Τμήμα ΙΑ’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης».

ββ) στην παρ. 3 αυτού:

i) αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαρ. XII. «Τμήμα IB’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης», ως εξής:

«XII. Τμήμα ΙΑ’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης».

ii) Συμπληρώνουμε την υποπαρ. Ι. της παρ. 4 αυτού, με την προσθήκη σε αυτή νέας περ. α1, η οποία έπεται της περ. (α) και αντικαθιστούμε αυτή και την υποπαρ. II., ως εξής:

«Ι. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α’ έως και Ι’, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., για τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.

(α1) Η διασφάλιση της πληρότητας των δεδομένων του τηρούμενου Μητρώου φορολογουμένων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης.

(β) Η εισήγηση στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των εντύπων, αφού έχει διερευνηθεί η εφικτότητα υλοποίησης τους.

(γ) Η εισήγηση υποθέσεων ελέγχου.

(δ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση ερωτημάτων.

II. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α’, Ε’, ΣΤ’, Η’, Θ’, Ι’ κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η ανάλυση των επιπτώσεων και εν γένει θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.».

γ) Στο άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της ανωτέρω απόφασης, αντικαθιστούμε την υποπερ. ββ) της περ. α) της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ αυτού, ως εξής:

«ββ) των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, πλην των Τμημάτων «Ζ ‘- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων», «Η’ – Υπηρεσίας myAADEIive Αττικής» και «Θ’ – Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» της Δ.ΕΞΥ., στα οποία προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας.».

2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Στο άρθρο 7Α «Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)» της ανωτέρω απόφασης, προσθέτουμε νέα παρ. 5 σε αυτό, ως εξής:

«Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τμήματος Δ’- Συντονισμού Εξυπηρέτησης, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης μας, με την οποία θα οριστεί εκ νέου η έναρξη λειτουργίας αυτού και μέχρι τότε οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται από το Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Περιεχομένου Εξυπηρέτησης της ίδιας Διεύθυνσης.»

β) Στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» της ανωτέρω απόφασης:

Συμπληρώνουμε την υποπαρ. Χ. «Τμήμα Ι’- Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών», με την προσθήκη σε αυτή νέας περ. (στ), η οποία έπεται της περ. (ε), ως εξής:

«(στ) η εποπτεία και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013.»

Γ. α) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται: τα Τμήματα «ΙΑ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADEIive», καθώς και το Γραφείο αυτού «Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» της Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ., νοούνται, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, τα Τμήματα «Ζ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων», «Η’ – Υπηρεσίας myAADEIive Αττικής» και «Θ’ – Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» της Δ.ΕΞΥ., αντίστοιχα.

β) Με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, οι υπάλληλοι των Τμημάτων «ΙΑ’ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ’-Υπηρεσίας myAADEIive», καθώς και του Γραφείου αυτού «Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» της Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. μετακινούνται στη Δ.ΕΞΥ..

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ