Δ. ΟΡΓ. Α 1045076 ΕΞ/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) καθώς και ως προς τη συμπλήρωση αρμοδιότητας του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της ΑΑΔΕ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα), ββ) και γγ) της περ. θ) της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 19, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 42Γ, 61 και 64 αυτής.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: α) 12.3.2024 και 11.4.2024 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και β) 21.3.2024 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), με συνημμένο το εγκεκριμένο από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ’ αρ. 30/080/000/836/13.3.2024 Ενημερωτικό Σημείωμα της ίδιας.

4. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 138363 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/29.3.2024 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1156160 ΕΞ 2023/

19.12.2023 (Α.Δ.Α. ΡΖΗΥ46ΜΠ3Ζ-ΙΕ8) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη συμπλήρωσης αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και αρμοδιότητας Τμήματος της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και ανακαθορισμού της δομής και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν θα υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (3.324 €) περίπου για το έτος 2024 και έως του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ (7.253 €) για κάθε επόμενο έτος, εντός των ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων της ΑΑΔΕ του έτους 2024 και των επόμενων οικονομικών ετών και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), σε βάρος των ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1024-801-0000000 της ΑΑΔΕ, που σχετίζονται με την καταβολή ειδικής αμοιβής βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας και τις σχετικές εργοδοτικές εισφορές, αποφασίζουμε:

Α.Ι.- Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Α’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία», «Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου» και «Γ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Λοιπών Φυσικών Προσώπων» της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

β) Συμπληρώνουμε την αρμοδιότητα της περ. ι) του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).

ΙΙ.- Τρεις μήνες από δημοσιεύσεως της παρούσας, στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.: α) συ-νιστούμε στην έδρα αυτής ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Β’ – Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού και ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του και β) μετονομάζουμε το υφιστάμενο «Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου» αυτής σε «Τμήμα Α’ – Εργαστηριακών Ελέγχων» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738) και ειδικότερα:

Ι.- Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Στην υποπαρ. I. «Τμήμα Α’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία» της παρ. 3 του άρθρου 42Γ «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)», προσθέτουμε, δύο (2) νέες περιπτώσεις (ια) και (ιβ), οι οποίες έπονται της περ. (ι) αυτής, ως κατωτέρω:

«(ια) Η διερεύνηση, η μελέτη και η επαναξιολόγηση της αποδοτικότητας των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, καθώς και μείωσης της αρχικής βεβαίωσης, στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, που θα διεκ-περαιώνονται κατόπιν ελέγχου και η θέσπιση κριτηρίων, όταν αυτό απαιτείται, καθώς και η υποβολή αντίστοιχων ενημερωτικών σημειωμάτων.

(ιβ) Η παρακολούθηση των υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος και υποβολή εισηγήσεων για την προσαρμογή των σχετικών διαδικασιών, με σκοπό την επίσπευση αυτής.».

β) Διαμορφώνουμε στην υποπαρ. III. «Τμήμα Γ’ – Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων» της παρ. 3. του άρθρου 61 «Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)» την περ. ι), ως εξής:

«ι) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως μέλους της αρμόδιας εθνικής Αρχής, για τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.».

ΙΙ. Τρεις μήνες από δημοσιεύσεως της παρούσας, αντικαθιστούμε την υποπαρ. V. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου της παρ. 5. του άρθρου 64 «Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.)» ως εξής:

«V. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και σε τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Εργαστηριακών Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Δωδεκανήσου.

β) Τμήμα Β’ – Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Δωδεκανήσου.

γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, με έδρα την Μυτιλήνη.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Λέσβου.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σύρου, με έδρα τη Σύρο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Κυκλάδων.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σάμου, με έδρα τη Σάμο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Σάμου.

στ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου, με έδρα τη Χίο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Χίου.».

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου» της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αιγαίου, στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Α’ – Εργαστηριακών Ελέγχων» και «Β’ – Εποπτείας και Τελω-νειακής Υποστήριξης» αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Δ. – Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (B’ 4738) απόφαση.

Ε.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ