Δ.ΟΡΓ.Α 1038293 ΕΞ 20-03-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, τα προσόντα διορισμού σε κλάδους και ειδικότητες αυτής, καθώς και τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι οργανικών της μονάδων
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1038293ΕΞ2023

(ΦΕΚ Β’ 1959/27-03-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023/ 01-02-2023 (Β’ 456) πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περί αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 65, 66, 67, 70 και 77 αυτής.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη: α) εναρμόνισης των κλάδων και ειδικοτήτων των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, των προσόντων διορισμού σε ορισμένες εξ αυτών, καθώς και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Αρχής, με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022, β) επικαιροποίησης της κατανομής των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Αρχής μεταξύ των κλάδων και ειδικοτήτων αυτής, λόγω αυτοδίκαιων μεταβολών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), και ειδικότερα επικαιροποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις:

Ι.-1. Των άρθρων 65 «Θέσεις Προσωπικού», 66 «Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα» και 67 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα», ύστερα από: α) την έκδοση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023/01-02-2023 (Β’ 456) πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περί αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες, β) την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 ή ύστερα από τη μεταφορά θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, λόγω μετάταξης υπαλλήλων εντός της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και γ) τη λύση σύμβασης εργασίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

2. Των άρθρων 70 «Προσόντα διορισμού» και 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)»(Α’ 232).

ΙΙ. Ύστερα από τα ανωτέρω:

1. Αντικαθιστούμε τα άρθρα 65, 66, 67 και 70, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 65
Θέσεις Προσωπικού
Οι θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζονται στις δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα (15.119).
Άρθρο 66
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις(αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΕφοριακώνΠέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μία5.761
2.ΤελωνειακώνΤελωνειακώνΧίλιες εννιακόσιες τριάντα εννέα1.939
3.Διοικητικού – ΟικονομικούΔιοικητικού – ΟικονομικούΕβδομήντα πέντε75
4.Οικονομικών ΕπιθεωρητώνΟικονομικών ΕπιθεωρητώνΔιακόσιες έξι206
5.ΔημοσιονομικώνΔημοσιονομικώνΤριάντα πέντε35
6.ΠληροφορικήςΠληροφορικής (software-hardware)Τετρακόσιες εξήντα δύο462
7.ΜηχανικώνΔώδεκα12
8.ΜηχανικώνΑγρονόμων Τοπογράφων ΜηχανικώνΔύο2
Πολιτικών ΜηχανικώνΤέσσερις4
Μηχανολόγων ΜηχανικώνΜία1
Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΜία1
9.Μεταφραστών – ΔιερμηνέωνΜεταφραστών – ΔιερμηνέωνΔύο2
10.ΙατρώνΙατρώνΜία1
11.ΧημικώνΧημικώνΤετρακόσιες τριάντα τρεις433
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΟκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις8.934
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΕφοριακώνΧίλιες εξακόσιες τρεις1.603
2.ΤελωνειακώνΤελωνειακώνΤετρακόσιες ενενήντα τρεις493
3.ΤελωνειακώνΠλοιάρχωνΔεκατέσσερις14
4.ΤελωνειακώνΜηχανικώνΔεκατέσσερις14
5.ΤελωνειακώνΗλεκτρολόγων/ΗλεκτρονικώνΔύο2
6.Διοικητικού – ΛογιστικούΔιοικητικού – ΛογιστικούΔύο2
7.ΔημοσιονομικώνΔημοσιονομικώνΔεκατρείς13
8.ΠληροφορικήςΠληροφορικής (software ή hardware)Εκατόν ογδόντα επτά187
9.Τεχνολογικών ΕφαρμογώνΗλεκτρολόγων ΜηχανικώνΜία1
Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠέντε5
Τοπογράφων ΜηχανικώνΜία1
ΗλεκτρονικώνΜία1
Πολιτικών ΜηχανικώνΜία1
10.ΤεχνολόγωνΤρείς3
11.Τεχνολόγων ΤροφίμωνΤεχνολόγων ΤροφίμωνΈντεκα11
12.Τεχνολόγων ΓεωπονίαςΓεωπονίαςΜία1
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΔύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο2.352
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις(αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΕφοριακώνΧίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννέα1.999
2.ΤελωνειακώνΤελωνειακώνΟκτακόσιες δέκα επτά817
3.ΤελωνειακώνΝαυκλήρωνΤέσσερις4
4.Διοικητικού – ΛογιστικούΔιοικητικού – ΛογιστικούΕξήντα εννέα69
5.ΠληροφορικήςΠροσωπικού Η/ΥΔιακόσιες πενήντα250
6.ΤεχνικούΜηχανολόγωνΤρείς3
ΗλεκτρολόγωνΔύο2
ΨυκτικώνΜία1
ΥδραυλικώνΔύο2
ΞυλουργώνΜία1
ΕλαιοχρωματιστώνΜία1
7.ΤεχνικώνΔύο2
8.ΟδηγώνΟδηγώνΕίκοσι τέσσερις24
9.Μεταφραστών – ΔιερμηνέωνΜεταφραστών – ΔιερμηνέωνΤρεις3
10.Γραφικών ΤεχνώνΓραφικών ΤεχνώνΤέσσερις4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΤρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο3.182
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.Επιμελητών – ΚλητήρωνΕπιμελητώνΔιακόσιες εξήντα τέσσερις264
2.Εργατών Γενικών ΚαθηκόντωνΕργατών Γενικών ΚαθηκόντωνΔεκαπέντε15
3.Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών ΧώρωνΠροσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών ΧώρωνΕβδομήντα οκτώ78
4.ΦυλάκωνΦυλάκων – ΝυχτοφυλάκωνΤριάντα εννέα39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕΤριακόσιες ενενήντα έξι396
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις14.864

2. Στην κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων και των ειδικοτήτων αυτών του παρόντος άρθρου εμπεριέχονται: α) οι προσωρινές/προσωποπαγείς οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων αυτών, β) οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κλάδων και των ειδικοτήτων αυτών του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 67
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κλάδο, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της ΑΑΔΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.Ειδικό Επιστημονικό ΠροσωπικόΠληροφορικής (software-hardware) – Βάσεις ΔεδομένωνΔύο2
Πληροφορικής (software-hardware) – Δίκτυα Η/ΥΜία1
Πληροφορικής (software-hardware) – Ασφάλεια ΣυστημάτωνΜία1
Πληροφορικής (software-hardware) – Προγραμματισμός Λογισμικού ΣυστήματοςΜία1
2.ΕφοριακώνΕφοριακώνΈξι6
3.ΤελωνειακώνΤελωνειακώνΜία1
4.Διοικητικού – ΟικονομικούΔιοικητικού – ΟικονομικούΟκτώ8
5.ΠληροφορικήςΠληροφορικής (software – hardware)Τρεις3
6.ΧημικώνΧημικώνΤρεις3
Σύνολο ΠΕΕίκοσι έξι26
Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.Διοικητικού – ΛογιστικούΔιοικητικού – ΛογιστικούΜία1
Σύνολο ΤΕΜία1
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΕφοριακώνΣαράντα δύο42
2.ΤελωνειακώνΤελωνειακώνΈντεκα11
3.Διοικητικού – ΛογιστικούΔιοικητικού – ΛογιστικούΕπτά7
4.ΠληροφορικήςΠροσωπικού Η/ΥΕκατόν πενήντα πέντε155
Σύνολο ΔΕΔιακόσιες δέκα πέντε215
Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.Επιμελητών – ΚλητήρωνΕπιμελητώνΠέντε5
2.Εργατών Γενικών ΚαθηκόντωνΕργατών Γενικών ΚαθηκόντωνΔύο2
3.ΦυλάκωνΦυλάκων – ΝυχτοφυλάκωνΜία1
4.Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών ΧώρωνΠροσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών ΧώρωνΤρεις3
Σύνολο ΥΕΈντεκα11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔιακόσιες πενήντα τρείς253

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των κλάδων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών ομώνυμης ειδικότητας, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού ομώνυμης ειδικότητας, (ΠΕ) και (ΔΕ) Πληροφορικής ειδικότητας software hardware και Προσωπικού Η/Υ, αντίστοιχα, (ΠΕ) Χημικών ομώνυμης ειδικότητας, (ΠΕ) και (ΔΕ) Τελωνειακών ομώνυμης ειδικότητας, (ΤΕ) και (ΔΕ) Διοικητικού Λογιστικού ομώνυμης ειδικότητας, (ΥΕ) Επιμελητών Κλητήρων ειδικότητας Επιμελητών, (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ομώνυμης ειδικότητας, (ΥΕ) Φυλάκων ειδικότητας Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και (ΥΕ) Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ομώνυμης ειδικότητας του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Εφόσον ήδη, υπάρχει, αντίστοιχος κλάδος και ειδικότητα οι ως άνω μετατρεπόμενες θέσεις προσμετρώνται σε αυτούς.».
«Άρθρο 70
Προσόντα διορισμού
1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού της ΑΑΔΕ καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
1. Για τους παρακάτω κλάδους και ειδικότητες της ΑΑΔΕ προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα κατωτέρω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
1. Εφοριακών ειδικότητας Εφοριακών, Τελωνειακών ειδικότητας Τελωνειακών, Δημοσιονομικών ειδικότητας Δημοσιονομικών(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής:
αα) Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ββ) Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών_Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης,
γγ) Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Ναυτιλιακών Σπουδών, δδ) Μαθηματικών ή Φυσικής ή Πολυτεχνικών Σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας των ως άνω ββ) και γγ) ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή τίτλο αποφοίτησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
-Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστoτε, πρόσκληση-προκήρυξη.
2. Χημικών ειδικότητας Χημικών(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Χημείας ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος- κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από την άδεια άσκησης επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού.
(β) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
(γ) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
3. Εφοριακών ειδικότητας Εφοριακών, Τελωνειακών ειδικότητας Τελωνειακών, Δημοσιονομικών ειδικότητας Δημοσιονομικών.(α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι. των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης και σχολής με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
-Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστoτε, πρόσκληση-προκήρυξη.
4. Τελωνειακών, ειδικότητας:
α) Πλοιάρχων
β) Μηχανικών
γ) Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών
Τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα των ειδικοτήτων Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών.
5. Τεχνολόγων(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι. των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
– Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστoτε, πρόσκληση-προκήρυξη.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6. Εφοριακών ειδικότητας Εφοριακών, Τελωνειακών ειδικότητας Τελωνειακών,Τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
7. Τελωνειακών, ειδικότητας ΝαυκλήρωνΤα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα της ειδικότητας Ναυκλήρων του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών.

2. Αντικαθιστούμε την υποπερ β’ της περ. 11 της παρ. Α’ και την περ γ’ της παρ. Β’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών Αυτής», ως κατωτέρω:
«β) στο Τμήμα Α’ Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.».
«γ) Στο Τμήμα Γ’ Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) προΐσταται υπάλληλος της Αρχής ή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.».

Β. Οι οργανικές θέσεις: α) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, για τις οποίες δεν καθορίζονται ειδικότητες και β) των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων και ΔΕ Τεχνικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 66 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), θα αντιστοιχισθούν σε ειδικότητες και σε νέους κλάδους και ειδικότητες, αντίστοιχα, κατά περίπτωση, με την πλήρωση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ