Δ. ΟΡΓ. Α 1036330 ΕΞ 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ. ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), τη μετονομασία των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μετονομασία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Δ.Ο.Υ. των ως άνω Nο-μών σε Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τη σύσταση τεσσάρων (4) νέων Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης του Νομού Αττικής, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος.

 

(ΦΕΚ Β 1960/28.3.2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα, ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και της παρ. 1 του άρθρου 14, των άρθρων 19, 24 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.» (Α’ 108),

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή και ειδικότερα των άρθρων 7Α, 10, 42Α, 42Β, 42Ε, 43, 47Α, 47Β, 47Γ, 47Δ, 48, 76, 77 αυτής και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089783 ΕΞ 2023/12-7-2023 (Β’4534) και Δ.ΟΡΓ.Α 1032531ΕΞ2024/15-03-2024 (Β’ 1791) όμοιες.

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) (Β’ 2043)»,

β) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06-06-2013 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9- 2011 (Β’ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α’ και Β’ Τάξεως.» (Β’ 1404 και Β’1544).

6. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: α) Από 21-02-2024 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.),

β) από 21-02-2024, καθώς και 11, 13 και 19-03-2024 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.),

γ) από 04-03-2024 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),

δ) από 28 και 29-02-2024 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), καθώς και 20-03-2024της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.).

7. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 133414 ΕΞ 2024ΕΜΠ/ 15-03-2024 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1135764ΕΞ2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

9. Την ανάγκη εξορθολογισμού, απλοποίησης και κεντρικοποίησης των επιχειρησιακών λειτουργιών της ΑΑΔΕ, που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ειδικών φορολογιών και μητρώου, καθώς και θέματα εφαρμογής των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, οι οποίες θα διενεργούνται από λιγότερες και ενισχυμένες Υπηρεσίες, στελεχωμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ικανές να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΑΔΕ και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εκτιμάται ότι θα προκόψει εξοικονόμηση δαπάνης από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης συνολικού ύψους έως 0,11 εκ.€ περίπου για το έτος 2024 και συνολικού ύψους έως το ποσό των 0,22 εκ.€ περίπου για κάθε επόμενο έτος. Η εν λόγω εξοικονόμηση θα πραγματοποιηθεί στους ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, ,αποφασίζουμε:

Α. 1) Ανακαθορίζουμε:

α) Την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και εν γένει των διατάξεων της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089783 ΕΞ 2023/12-7-2023 (Β’4534) απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. 2 της παρ. ΣΤ της παρούσας.

β) την κατά τόπον αρμοδιότητα των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.), των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) και των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

γ) τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητες των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης.

δ) τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.).

ε) τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), των ΕΛ.ΚΕ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ. της Γ.Δ.Φ.Λ..

2) Μεταφέρουμε:

α) στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης από τις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, κατά περίπτωση:

αα) Τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους», πλην της αρμοδιότητας της παραλαβής δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, η οποία παραμένει στις ως άνω Δ.Ο.Υ.,

αβ) τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης», κατά το μέρος που αυτές αφορούν σε θέματα μητρώου,

αγ) την κατά τόπον αρμοδιότητα, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σε αυτά.

β) στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής:

βα) το «Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών» της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, το οποίο λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτού, το μετονομάζουμε σε «Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού.

ββ) τα Τμήματα «Α1′- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορο-λόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής» και «Α2′ -Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/ σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής και τα μετονομάζουμε σε «Τμήμα Α8′- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής» και «Αυτοτελές Τμήμα Ζ’- Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου».

3) Μεταγράφουμε στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τους φορολογουμένους όλων των Δ.Ο.Υ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιούμενων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1032531ΕΞ2024/15-03-2024 (Β’ 1791) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Δ.Ο.Υ..

4) Μεταφέρουμε:

α) Από τις ενοποιούμενες Δ.Ο.Υ. στις ενοποιημένες Δ.Ο.Υ., που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1032531ΕΞ2024/ 15-03-2024 (Β’ 1791) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

αα) Την αρμοδιότητα της παραλαβής δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών για την άσκηση, αποκλειστικά, της αρμοδιότητας αυτής,

αβ) τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτών που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους και

β) στην ενοποιημένη, με την ίδια ως άνω απόφαση, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, το «Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών» της ενοποιούμενης Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών.

5) Μετατρέπουμε τα υφιστάμενα «Τμήματα Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ΙΖ’ Αθηνών, ΙΓ’ Αθηνών, Α’ Πειραιά του Νομού Αττικής και της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης σε «Γραφεία Προϋπολογισμού και Προμηθειών».

6) Καταργούμε τα υφιστάμενα Τμήματα «Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους» και «Β’- Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες αυτών και τις μετονομάζουμε σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ως κατωτέρω:

α) στον Νομό Αττικής:

αα) τη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών σε 1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αβ) τη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών σε 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αγ) τη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών σε 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αδ) τη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων σε 4η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αε) τη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου σε 5η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αστ) τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς σε 6η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αζ) τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης σε 7 η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αη) τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού σε 8η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αθ) τη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης σε 9η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αι) τη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας σε 10η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αια) τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας σε 11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αιβ) τη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας σε 12η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αιγ) τη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου σε 14η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αιδ) τη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας σε 15η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αιε) τη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά σε 16η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αιστ) τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας σε 17η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

αιζ) τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών σε 1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε.

αιη) τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά σε 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε.

αιθ) τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων

ακ) τη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής αυτής σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατ. Εξωτερικού-Εναλ/κής Φορ/σης

β) στον Νομό Θεσσαλονίκης:

βα) τη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, σε 18η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

ββ) τη Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης σε 19η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

βγ) τη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς σε 20ή Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

βδ) τη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων σε 21η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

βε) τη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης σε 22η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

βστ) τη Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά σε 23η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

βζ) τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης σε 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε.

7) Μετονομάζουμε τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης σε Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και συνιστούμε επιπλέον τέσσερα (4) στις 2η, 7η, 8η και 14η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τα οποία δύνα-ται να λειτουργούν σε αυτές, εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στους Δήμους Ζωγράφου, Κρωπίας, Φι-λοθέης-Ψυχικού και Αιγάλεω, αντίστοιχα, σε κατάλληλο χώρο στέγασης αυτών με την ανάληψη του πλήρους κόστους λειτουργίας τους από τους ως άνω Δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των ανωτέρω Υπηρεσιών που εργάζονται σε αυτές.

8) Μετονομάζουμε την τάξη των Δ.Ο.Υ. Α3 της λοιπής, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας σε «Α2», διατηρώντας την υφιστάμενη διάρθρωση αυτών.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και αντικαθιστούμε, ως κατωτέρω:

1) την περ. ii. της υποπαρ. VIII. Τμήμα Η’- Υπηρεσίας myAADElive Αττικής της παρ. 3 του άρθρου 7Α «Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)» αυτής, ως εξής:

«ii. H κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια και η καθ’ ύλην αρμοδιότητά του ασκείται παράλληλα με αυτήν των κατά τόπον αρμόδιων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) της Γ.Δ.Φ.Λ..».

2) την υποπερ. (α) της περ. I. «Τμήματα Α7′ και Α8′- Επανεξέτασης» της υποπαρ. Γ. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» της παρ. 3 του άρθρου 10 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)» αυτής, ως εξής:

«(α) στις Δ.Ο.Υ. και το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., που ανήκουν στην εποπτεία της Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Θεσσαλονίκης και»

3) στο άρθρο 42Α «V. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», αυτής:

α) την περ. (αα) της υποπαρ. β) της παρ. 2, ως εξής:

«(αα) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.):

i) Αθηνών

ii) Πειραιώς

iii) Θεσσαλονίκης

iv) Πατρών»

β) την υποπαρ. γ) της παρ. 2, ως εξής:

«γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) (αα) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.):

i) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

ii) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iii) 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iv) 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

v) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

vi) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

(ββ) Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

(γγ) Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.)

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

(δδ) Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.)

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

(εε) Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

(στστ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

(ζζ)Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

iii) Πάτρας

iv) Ηρακλείου»

4) στην παρ. 3 του άρθρου 42Β «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.)»:

α) τις περ. (γ) και (δ) της υποπαρ. ΙΙΙ. «Τμήμα Γ’- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» αυτής, ως εξής:

«(γ) Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μερικών επιτόπιων ελέγχων, που διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των επιμέρους σχετικών στόχων που έχουν τεθεί σε αυτές.

(δ) Η αποστολή δεδομένων μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, μετά από τις δράσεις της Διεύθυνσης, προς τις Δ.Ο.Υ., τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., τα ΚΕ.ΦΟ.Κ., τα ΕΛ.ΚΕ., τη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. και τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για περαιτέρω ενέργειες και η παρακολούθηση της ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων.».

β) την υποπαρ. «V. Τμήμα Ε’-Επιχειρησιακού Σχεδια-σμού» αυτής, ως εξής:

«V. Τμήμα Ε’-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

(α) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. για τον καθορισμό επιχειρησιακών στόχων των αρμόδιων για θέματα συμμόρφωσης Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ., κατόπιν διαβούλευσης με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ και η εισήγηση επιχειρησιακού σχεδίου, σύμφωνα με τους εντοπιζόμενους κινδύνους συμμόρφωσης.

(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης του έργου των αρμόδιων για θέματα συμμόρφωσης Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ., ανά τύπο δράσης, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, με την ανάπτυξη κριτηρίων μοριοδότησης (scoring), σύμφωνα με τους εντοπιζόμενους κινδύνους συμμόρφωσης και την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων με την ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

(γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. για την επιλογή υποθέσεων συμμόρφωσης, την κατανομή αυτών και την αποστολή τους στα αρμόδια για θέματα συμμόρφωσης Τμήματα των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ..

(δ) Η παρακολούθηση των αρμόδιων για θέματα συμμόρφωσης Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ., για την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου αυτών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

(ε) Η παροχή οδηγιών προς τα αρμόδια για θέματα συμμόρφωσης Τμήματα των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ., καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των υποθέσεων συμμόρφωσης που επιλέγονται.

(στ) Η ανατροφοδότηση του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης με τα απολογιστικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου των αρμόδιων για θέματα συμμόρφωσης Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ..».

5) Στο άρθρο 42Ε «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Γενικές Διατάξεις που αφορούν σε αυτήν και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)»:

α) τον τίτλο αυτού, ως εξής:

«Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Γενικές Διατάξεις που αφορούν σε αυτήν και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)».

β) τον τίτλο της Ενότητας Α’ αυτού, ως εξής:

«Γενικές Διατάξεις που αφορούν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)».

γ) την παρ. 4 της Ενότητας Α; ως εξής:

«4.- Οι εκθέσεις ελέγχου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., διαβιβάζονται για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιο/-α για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φο-ρολογουμένου, στον οποίο αφορούν και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, στη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις και στην περίπτωση που αρμόδια για την παραλαβή της ως άνω δήλωσης είναι οι Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς, στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, καθώς και στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία.».

6) στο άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες» αυτής: α) την παρ. 1, ως εξής:

«1.- Οι Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών. Επιπρόσθετα, η Φ.Π. Αθηνών εποπτεύει το 1ο, 2ο και 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής, το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής, καθώς και τις 1η έως και 15η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης αυτών, την 1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ και την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατ. Εξωτερικού-Εναλ/κής Φορ/ σης, η Φ.Π. Πειραιώς εποπτεύει το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και τις 16η και 17η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης αυτών, την 2 η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ και την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων και η Φ.Π. Θεσσαλονίκης εποπτεύει το 1ο και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και τις 18η έως και 23η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης αυτών και την 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ.».

β) την υποπερ. ββ) της περ. (α) της υποπαρ. «Ιί. Τμήμα B’- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου» της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«ββ) της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των εντύπων από τις Δ.Ο.Υ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Κ. και ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., καθώς και τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και η υποβολή συνολικού αιτήματος στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. για την εκτύπωση αυτών.».

7) στο άρθρο 47Α «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)» αυτής: α) τις παρ. 2 και 3, αυτού, ως εξής:

«2.- α) Τα ΕΛ.ΚΕ. έχουν έδρα, ως εξής:

αα) Το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,

ββ) το 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,

γγ) το 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, τον Δήμο Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,

δδ) το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής τον Δήμο Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής,

εε) το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στστ) το 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

β) Τα ΕΛ.ΚΕ. ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

αα) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. έως και 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής και της Δ.Ο.Υ Σάμου.

ββ) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Θεσσαλονίκης και της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.

3.- Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.) ή και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), καθώς και των ειδικότερων οριζόμενων στην απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, κάθε ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμοδιότητα για φορολογουμένους που υπάγονται στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και στη Δ.Ο.Υ. Σάμου και κάθε ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης για φορολογουμένους που υπάγονται στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, καθώς και επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, όπως εξειδικεύονται στην προαναφερθείσα απόφαση.».

β) την περ. Α. της υποπαρ. ίί. της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«Α. Υποδιεύθυνση Α’ – Ελέγχων Τμήματα Α’ έως και Γ’ -Ελέγχων “Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης, με την επιφύλαξη της υποπερ. (β) της κατωτέρω περ. Β., αφορούν: αα) στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., ββ) τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας που υπάγονται στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, γγ) τα Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και υπάγονται σε ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, πριν από τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και τηρούσαν διπλογραφικά βιβλία, κατά τον χρόνο διακοπής.”

γ) την υποπερ. (β) της περ. Β. της υποπαρ. ίί. της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«(β) διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.» δ) την παρ. 6 αυτού, ως εξής:

«Ι. Σε όλες τις Υποδιευθύνσεις κάθε ΕΛ.ΚΕ., ανεξαρτήτως των κριτηρίων που ορίζονται στις περιπτώσεις Α, Β’ και Γ’ της υποπαρ. ίί. της παρ. 5, περιέρχεται η αρμοδιότητα διενέργειας:

(α) επανελέγχου ή ελέγχου σε χρήση/φορολογικό έτος/υπόθεση που, ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί προ-κύψουν νέα/συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών -Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών για υποθέσεις που ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στο ΕΛ.ΚΕ. ή σε Δ.Ο.Υ. της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή σε Δ.Ο.Υ. της χωρι-κής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του, όπως αυτή ίσχυε μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του, κατά περίπτωση, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή εφόσον ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.. ή Δ.Ο.Υ. της αρμοδιότητάς του.

(β) επανάληψης διαδικασίας για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή επιβολής προστίμων και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατόπιν ελέγχου, από το ΕΛ.ΚΕ. ή από Δ.Ο.Υ. της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του, όπως αυτή ίσχυε μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του, κατά περίπτωση, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή για πράξεις που είχαν εκδοθεί από τα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή Δ.Ο.Υ. της αρμοδιότητάς του.

(γ) μερικού ελέγχου, όταν απαιτείται για την επιστροφή φόρων, τελών ή εισφορών σε φορολογουμένους υπαγόμενους στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΛ.ΚΕ.

ΙΙ. Σε όλα τα Τμήματα των ΕΛ.ΚΕ. ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία.».

8) στο άρθρο 47Β «Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)» αυτής:

α) στην ενότητα Α’ «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής» αυτού:

αα) τις υποπαρ. α) και β) της παρ. 3 αυτής, ως εξής:

«α) στην Υποδιεύθυνση Α’- Εσόδων και τις οργανικές μονάδες αυτής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής.

β) στις Υποδιευθύνσεις Β’- Διαχείρισης Οφειλών Νομικών Προσώπων, Γ’- Διαχείρισης Οφειλών Φυσικών Προσώπων και Δ’- Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών και τις οργανικές μονάδες αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. γ), αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Σάμου.» αβ) στην παρ. 4 αυτής:

i) τα πρώτα τρία εδάφια αυτής προσθέτοντας, επιπλέον, εδάφιο που έπεται του δεύτερου, ως εξής:

«4.- Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής είναι αρμόδιο για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, το ΚΕ.Φ.ΟΚ. Αττικής και το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, πλην αυτών που αποκτώνται από το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτού, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων, είτε κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο τον νόμιμο τίτλο, από τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου και λοιπούς τρίτους.

Επιπλέον, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή και μη), που μεταφέρθηκαν σε αυτό από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής και αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ή/και στη Δ.Ο.Υ. Σάμου.

Σε όλα τα Τμήματα του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. κατανέμονται και εξειδικεύονται και οι ακόλουθες, πρόσθετες, αρμοδιότητες, ως ακολούθως:»

ii) την υποπερ. (α) της περ. I. «Τμήμα Α’- Βεβαίωσης Εσόδων» της υποπαρ. Α. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’- ΕΣΟΔΩΝ» αυτής, ως εξής:

«(α) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της βεβαίωσης εσόδων, η οποία διενεργείται από το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, πλην του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτού, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., Φορείς του δημοσίου και λοιπούς τρίτους φορείς, καθώς και των οίκοθεν βεβαιώσεων.»

iii) την υποπερ. (α) της περ. II. «Τμήμα Β’- Διαγραφών-Επιστροφών» της υποπαρ. Α. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’- ΕΣΟΔΩΝ» αυτής, ως εξής:

«(α) Η εκκαθάριση των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), που δημιουργούνται από το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, πλην του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτού, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, τις αρμόδιες αρχές, τους λοιπούς τρίτους, καθώς και από το ίδιο το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, όταν πρόκειται για επιστροφές και διαγραφές εσόδων που έχουν βεβαιωθεί οίκοθεν μετά την είσπραξή τους.».

αγ) την υποπαρ. γ) της παρ. 5 αυτής, ως εξής:

«γ) Η είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α, για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, μπορεί να διενεργείται εκτός της έδρας του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., από υπάλληλο αυτού, σε χώρο που θα παραχωρούν οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, με έδρα την Αττική, οι οποίες θα παρέχουν και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.».

β) στην ενότητα Β’ «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» αυτού:

βα) τις υποπαρ. α) και β) της παρ. 3 αυτής, ως εξής:

«α) στην Υποδιεύθυνση Α’-Εσόδων και τις οργανικές μονάδες αυτής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

β) στις Υποδιευθύνσεις Β’- Διαχείρισης Οφειλών, Γ’-Διαχείρισης Οφειλών και τις οργανικές μονάδες αυτών, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.».

ββ) στην παρ. 4, αυτής:

i) τα πρώτα τρία εδάφια αυτής προσθέτοντας, επιπλέον, εδάφιο που έπεται του δεύτερου, ως εξής:

«4.- Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.Φ.ΟΚ. Θεσσαλονίκης και το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων, είτε κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο τον νόμιμο τίτλο, από τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου και λοιπούς τρίτους.

Επιπλέον, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή και μη), που μεταφέρθηκαν σε αυτό από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης και αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης ή/και στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.

Σε όλα τα Τμήματα του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. κατανέμονται και εξειδικεύονται και οι ακόλουθες, πρόσθετες, αρμοδιότητες, ως ακολούθως:»

ii) Την περ. I. της υποπαρ. Α. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’- ΕΣΟΔΩΝ» αυτής, ως εξής:

«I. Τμήμα Α’- Βεβαίωσης Εσόδων

(α) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της βεβαίωσης εσόδων, η οποία διενεργείται από το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, τα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., Φορείς του δημοσίου και λοιπούς τρίτους φορείς, καθώς και των οίκοθεν βεβαιώσεων.

(β) Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές με α/α β’ έως και δ’ του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α’ του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.».

iii) Την περ. II. της υποπαρ. Α. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’-ΕΣΟΔΩΝ» αυτής, ως εξής:

«II. Τμήμα Β’- Διαγραφών-Επιστροφών

(α) Η εκκαθάριση των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), που δημιουργούνται από το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, τα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, τις αρμόδιες αρχές, τους λοιπούς τρίτους, καθώς και από το ίδιο το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, όταν πρόκειται για επιστροφές και διαγραφές εσόδων που έχουν βεβαιωθεί οίκοθεν μετά την είσπραξή τους.

(β) Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές με α/α β’ έως και ε’ του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α’ του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.».

βγ) Την υποπαρ. γ) της παρ. 5 αυτής, ως εξής:

«γ) Η είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α; για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, μπορεί να διενεργείται εκτός της έδρας του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., από υπάλληλο αυτού, σε χώρο που θα παραχωρούν οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα παρέχουν και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.».

9) τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 47Γ «Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.)» αυτής, ως εξής:

«1.- Τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης και ο επιχειρησιακός τους στόχος είναι η κεντρικοποιημένη φορολογική απεικόνιση, η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, καθώς και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, ως προς τα θέματα φορολογιών κεφαλαίου.

2. – Τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. ασκούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

α) Στο ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

β) Στο ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

3. -ΕΚάθε ΚΕ.ΦΟ.Κ. έχει αρμοδιότητα σε θέματα φορολογιών κεφαλαίου για υποθέσεις φορολογουμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και σε κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη.

ΙΙ. Σε όλα τα Τμήματα των ΚΕ.ΦΟ.Κ. ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία.»

10) Το άρθρο 47Δ «Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.)» και προσθέτουμε νέο άρθρο 47Ε, ως εξής:

«Άρθρο 47Δ

Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.)

1. – Τα Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης και ο επιχειρησιακός τους στόχος είναι η κεντρικοποιημένη φορολογική απεικόνιση, η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, καθώς και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, ως προς θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, μητρώου, καθώς και ως προς θέματα εφαρμογής των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

2. – Τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία εκτείνεται, ως κατωτέρω:

α) Για το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, το οποίο έχει έδρα την Περιφέρεια Αττικής, στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Κέας -Κύθνου και Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Για το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. – I. Κάθε ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. έχει αρμοδιότητα σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών φορολογιών, μητρώου καθώς και εφαρμογής των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για φορολογουμένους της χωρικής του αρμοδιότητας, καθώς και για τους φορολογουμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και σε κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη.

ΙΕ Επίσης, όλα τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, ασκούν την αρμοδιότητα για τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε όλη την Επικράτεια.

m. Οι πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους διενεργούμενους ελέγχους της υποπαρ. II της παρούσας παραγράφου, εκδίδο-νται από τη Δ.Ο.Υ. ή το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., που είναι αρμόδια/ο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, τον οποίο αφορούν και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου αυτής, από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις και στην περίπτωση που αρμόδιες για την παραλαβή της ως άνω δήλωσης είναι οι Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς, από τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

4.- Ι. Το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δέκα οχτώ (18) Τμήματα, από τα οποία τα έξι (6) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, καθώς και σε τέσσερα (4) Αυτοτελή Γραφεία, ως κατωτέρω:

Α.- Υποδιεύθυνση Α’ – Άμεσης Φορολογίας

α) Τμήματα Α1′ έως και Α4′- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

β) Τμήματα Α5’και Α6′- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

γ) Τμήμα Α7′- Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

δ) Τμήμα Α8′- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής

ε) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης

Β.- Υποδιεύθυνση Β’- Έμμεσης Φορολογίας

α) Τμήματα Β1’και Β2′- Φ.Π.Α.

β) Τμήματα Β3’και Β4′- Τελών και Ειδικών Φορολογιών γ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης

Γ. -Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης: α) Αυτοτελή Τμήματα Γ1’και Γ2′- Μητρώου

β) Αυτοτελές Τμήμα Δ’- Απεικόνισης Συναλλαγών

γ) Αυτοτελές Τμήμα Ε’ – Νομικής Υποστήριξης

δ) Αυτοτελές Τμήμα ΣΤ’ – Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ε) Αυτοτελές Τμήμα Ζ’- Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για θέματα μητρώου και απεικόνισης συναλλαγών

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου, το οποίο λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της Διεύθυνσης.

ΙΙ. Το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δώδεκα (12) Τμήματα, από τα οποία τα τέσσερα (4) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, καθώς και σε τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, ως κατωτέρω:

Α.- Υποδιεύθυνση Α’ – Άμεσης Φορολογίας

α) Τμήματα Α1’και Α2′- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

β) Τμήματα Α3’και Α4′- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

γ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης

Β.- Υποδιεύθυνση Β’- Έμμεσης Φορολογίας

α) Τμήματα Β1’και Β2′- Φ.Π.Α.

β) Τμήματα Β3’και Β4′- Τελών και Ειδικών Φορολογιών γ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης

Γ. -Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

α) Αυτοτελές Τμήμα Γ’- Μητρώου

β) Αυτοτελές Τμήμα Δ’- Απεικόνισης Συναλλαγών

γ) Αυτοτελές Τμήμα Ε’ – Νομικής Υποστήριξης

δ) Αυτοτελές Τμήμα ΣΤ’- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ε) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης για θέματα μητρώου και απεικόνισης συναλλαγών.

5.- Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων, Αυτοτελών και μη, καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως εξής:

A.- Υποδιευθύνσεις Α’ – Άμεσης Φορολογίας και Β’- Έμμεσης Φορολογίας

(α) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την εφαρμογή των οικείων φορολογικών διατάξεων, όπως της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών φορολογιών, που υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. ή με άλλες ειδικές διατάξεις, καθώς και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους.

(β) Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων και η διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων, με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

(γ) Ο εντοπισμός φορολογικά υπόχρεων που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή έπαψαν να υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβώς και η ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων, όπως αυτές τίθενται από τη Δ.Φ.Σ., για τη συμμόρφωσή τους και η ενημέρωση αυτής.

(δ) Η έρευνα υποθέσεων και η αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Δ.Φ.Σ., για τους φορολογουμένους που δεν υποβάλλουν ή έπαψαν να υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβώς φορολογική δήλωση ή φοροδιαφεύγουν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογούμενων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων, για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, στις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες.

(ε) Η διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων φορολογούμενων και η παραλαβή και διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων, στις περιπτώσεις που απαιτείται εξέταση ή/και διασταύρωση δικαιολογητικών ή παροχή διευκρινήσεων.

(στ) Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.

(ζ) Η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ..

I. Τμήματα Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων για θέματα άμεσης φορολογίας φυσικών προσώπων.

II. Τμήματα Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων για θέματα άμεσης φορολογίας νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Επίσης, το Τμήμα Α4′- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και για θέματα φόρου πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

III. Τμήμα Φόρου Πλοίων & Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων για θέματα φόρου πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

IV. Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής

(α) H παραλαβή: αα) αιτήσεων και δικαιολογητικών φορολογουμένων, που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και η εξέταση της συνδρομής ή μη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, ββ) αιτήσεων ανάκλησης της υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 5Α και 5Β του ως άνω νόμου και γγ) αιτήσεων εκ νέου υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 5Α και 5Γ του ίδιου νόμου, καθώς και η εξέταση των σχετικών αρχείων, που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολο-γητικά των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ίδιου ως άνω νόμου.

(β) Η έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013 και η σχετική ενημέρωση των φο ρολογουμένων.

(γ) Η πληροφόρηση της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, των φορολογικών αρχών του κράτους, στο οποίο το φυσικό πρόσωπο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του, μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά αυτής και την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013.

(δ) Η εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία, τα οποία αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της επένδυσης της υποπαρ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 ή την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών από τον φορολογούμενο.

(ε) Η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την άρση υπαγωγής από την εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, φορολογουμένων, που δεν ολοκλήρωσαν την επένδυση, καθώς και για την άρση υπαγωγής από την εναλλακτική φορολόγηση των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ως άνω νόμου για τις περιπτώσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

(στ) Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) της σχετικής εφαρμογής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής στα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013.

V. Τμήματα Φ.Π.Α.

Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων για θέματα έμμεσης φορολογίας και ειδικότερα για θέματα Φ.Π.Α..

VI. Τμήματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων για θέματα έμμεσης φορολογίας και ειδικότερα για θέματα τελών, ειδικών φορολογιών και ειδικής φορολογίας οχημάτων.

VII. Αυτοτελή Γραφεία Εξυπηρέτησης

Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.

Β. -Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

I. Αυτοτελή Τμήματα Μητρώου

(α) Η απόδοση, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, καθώς και αναβίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

(β) Η έναρξη/μεταβολή εργασιών ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων.

(γ) Η μεταβολή ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων. (δ) Η διακοπή εργασιών ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων.

(ε) Η χορήγηση κλειδαρίθμου.

(στ) Η διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων φορολογούμενων, κατά λόγο αρμοδιότητας.

(ζ) Η παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών για θέματα αρμοδιότητάς του.

(η) Η έκδοση/επανεκτύπωση των σχετικών βεβαιώσεων για θέματα αρμοδιότητάς του.

(θ) Η έκδοση πράξεων προστίμου για θέματα Μητρώου και η βεβαίωση αυτών στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ..

(ι) Η διαχείριση υποθέσεων και η αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται επιτελικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τους φορολογουμένους που δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ή απαιτείται ενημέρωση της εικόνας αυτών.

II. Αυτοτελή Τμήματα Απεικόνισης Συναλλαγών

(α) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

(β) Η διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων φορολογούμενων, κατά λόγο αρμοδιότητας.

(γ) Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.

(δ) Η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ..

III. Αυτοτελή Τμήματα Νομικής Υποστήριξης

(α) Η νομική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. για αντικρούσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και ενδίκων μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται από το ίδιο, με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπόμενων για το Αυτοτελές Τμήμα – Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων που εκδί-δονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για τις προαναφερθείσες πράξεις της Διεύθυνσης, με την ίδια ως άνω επιφύλαξη.

(γ) Η παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

IV. Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική, μηχανογραφική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας.

(β) Η εκτίμηση των αναγκών της Υπηρεσίας για αναλώσιμα, έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια αυτών, τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεών της.

(γ) Η τήρηση και η παρακολούθηση του μητρώου παγίων της υπηρεσίας.

(δ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Αυτοτελών Γραφείων Εξυπηρέτησης, η παρακολούθηση, η μέτρηση και η αξιολόγηση των παρεχόμενων από το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσόμενους για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών.

V. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

(α) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα ακόλουθα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου για υποκειμένους στον φόρο που επιλέγουν την Ελλάδα ως κράτος – μέλος εγγραφής: αα) μη ενωσι-ακό καθεστώς (non-Unionscheme OSS), ββ) ενωσιακό καθεστώς (Unionscheme OSS), γγ) καθεστώς εισαγωγής (IOSS), ειδικότερα:

(αα) Την εγγραφή στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, τη μεταβολή των πληροφοριών εγγραφής και τη διαγραφή/ εξαίρεση προσώπων από τα καθεστώτα αυτά,

(ββ) την απόδοση ΑΦΜ/ΦΠΑ, με ηλεκτρονικά μέσα, στα πρόσωπα που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα, όπου απαιτείται, καθώς και στον μεσάζοντα για την εγγραφή του στο καθεστώς εισαγωγής,

(γγ) την παραλαβή και εν γένει τη διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων,

(δδ) την αποστολή υπενθύμισης στους υπόχρεους, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή και μη καταβολής του φόρου,

(εε) τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη του φόρου,

(στστ) την κατανομή του φόρου στα κράτη – μέλη κατανάλωσης και την αποστολή των σχετικών εμβασμάτων και

(ζζ) την εναπόθεση των πληροφοριών του υποστοι-χείου (αα), κατά το μέρος που αφορούν στο καθεστώς εισαγωγής στο κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών του καθεστώτος.

(β) Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με την είσπραξη του ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα ως κράτος – μέλος κατανάλωσης, στο πλαίσιο των καθεστώτων του στοιχείου (α) και ανάλογων τέτοιων καθεστώτων άλλων κρατών – μελών, ειδικότερα:

(αα) την υποδοχή και επεξεργασία των πληροφοριών και στοιχείων που αποστέλλουν άλλα κράτη – μέλη, ως κράτη – μέλη εγγραφής,

(ββ) εν γένει την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ, τόκων και προστίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής υπενθύμισης για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών και

(γγ) την απόδοση ΑΦΜ σε υποκειμένους στον φόρο που εγγράφονται σε ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, για την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ στην Ελλάδα.

(γ) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης αλλά και μέσω εμβασμάτων προς την Τ.τ.Ε.

(ε) Η διαχείριση και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαγραφών και επιστροφών, στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή και κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας του μερικού ελέγχου των επιστροφών.

(στ) Η αποστολή και λήψη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο πληροφοριών, στοιχείων και ενημερώσεων από και προς τα λοιπά κράτη – μέλη.

(ζ) Η διασταύρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

(η) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία.

(θ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων, καθώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας κατά τις κείμενες διατάξεις, για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών και για τη διακοπή της παραγραφής οφειλών.

(ι) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

(ια) Η υποβολή αίτησης άσκησης ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), καθώς και αναφοράς κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

(ιβ) Η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα.

(ιγ) Η παρακολούθηση υποθέσεων και η διαχείριση των προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών και λοιπών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, κατά πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ιδ) Η υποδοχή και η απάντηση επί ερωτημάτων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ιε) Κάθε άλλη ενέργεια η οποία προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ειδικών καθεστώτων.

VI. Αυτοτελή Γραφεία Εξυπηρέτησης για θέματα μητρώου και απεικόνισης συναλλαγών

Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα μητρώου και απεικόνισης συναλλαγών.

VII. Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου

Η χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

6.-Τα όργανα των ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ., που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).

Άρθρο 47Ε

Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

1. – Οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης είναι περιφερειακές υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης και ο επιχειρησιακός στόχος τους είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

2. – Οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως κατωτέρω:

α) αα) Στις 1η έως και 17η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, στις 1η και 2η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε., καθώς και στην Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατ. Εξωτερικού-Εναλ/κής Φορ/σης, οι οποίες έχουν έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

ββ) Στις 18η έως και 23 η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, καθώς και στην 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης A.E., οι οποίες έχουν έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

β) Εξαιρετικά για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. (δ) της υποπαρ. Ι. της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ..

3.- I. α) Η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων ασκεί την καθ’ ύλην αρμοδιότητά της, αποκλειστικά, για θέματα φόρου πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, φορολογουμένων που υπάγονται στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

β) Η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατ. Εξω-τερικού-Εναλ/κής Φορ/σης ασκεί την καθ’ ύλην αρμοδιότητά της, αποκλειστικά, για κατοίκους εξωτερικού, που υπάγονται στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, καθώς και για θέματα εναλλακτικής φορολόγησης.

II. α) Στις 2η, 3η, 15η, 16η και 18η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης λειτουργούν Γραφεία Προϋπολογισμού και Προμηθειών.

β) Σε ορισμένες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης, εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτών, στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων, τα οποία καθορίζονται σε αυτές ή είχαν καθοριστεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Διοικητή της ΑΑΔΕ στις μετονομασθείσες Δ.Ο.Υ., ως Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) και ειδικότερα:

αα) Στη 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Ζωγράφου, με έδρα τον Ζωγράφο,

ββ) στην 6η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Διονύσου, με έδρα τον Άγιο Στέφανο, γγ) στην 7η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης στους Δήμους Κρωπίας, Άνδρου, Λαυρεωτι-κής και Κέας, με έδρα το Κορωπί, την Άνδρο, το Λαύριο και την Κέα, αντίστοιχα,

δδ) στην 8η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, με έδρα την περιοχή Φιλοθέης – Ψυχικού,

εε) στην 11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, με έδρα το Παλαιό Φάληρο,

στστ) στην 12η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο,

ζζ) στην 14η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Αιγάλεω, με έδρα το Αιγάλεω,

ηη) στην 15η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Μεγαρέων, με έδρα τα Μέγαρα,

θθ) στην 16η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης στους Δήμους Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας, Μήλου και Σαλαμίνας, με έδρα την Αίγινα, τα Κύθηρα, τον Πόρο, τις Σπέτσες, την Ύδρα, τη Μήλο και τη Σαλαμίνα, αντίστοιχα,

ιι) στην 22η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Χαλκηδόνος, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο.

ιαια) στην 23 η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης στον Δήμο Λαγκαδά, με έδρα τον Σοχό και το Ζαγκλιβέρι.

4.- Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης, είναι οι κατωτέρω:

I. (α) Η υποδοχή, η καθοδήγηση των φορολογούμενων στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών φορολογουμένων, καθώς και η ενημέρωση για τυχόν επόμενες ενέργειες.

(β) Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επιλέγει ως τρόπο ταυτοποίησης την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, η οποία ασκείται παράλληλα με το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε..

(γ) Η χορήγηση κλειδαρίθμου για τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επιλέγει ως τρόπο ταυτοποίησης την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

(δ) Η παραλαβή δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

(ε) Η διαβίβαση, κατά περίπτωση, στα ΕΛ.ΚΕ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Κ., ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και Δ.ΕΞΥ.: αα) οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης, υπεύθυνης δήλωσης ή άλλων εγγράφων που υποχρεούνται να παραλαμβάνουν οι ως άνω Υπηρεσίες με τα συνημμένα δικαιολογητικά και στοιχεία, ββ) δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για όλες τις φορολογίες (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, καθώς και των τυχόν συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, γγ) αιτήσεων εγγραφής στο Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.).

(στ) Η χορήγηση στους φορολογουμένους: αα) αντιγράφων από το φυσικό αρχείο, ββ) εντύπων όλων των φορολογιών, γγ) των απαντητικών εγγράφων που απο-στέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, δδ) εκτυπώσεων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis.

(ζ) Η χορήγηση σε άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αντιγράφων από το φυσικό αρχείο σε εύλογο χρονικό διάστημα.

(η) Η τήρηση και η διαχείριση του Αρχείου της Διεύθυνσης, καθώς και του Αρχείου των μετονομασθεισών Δ.Ο.Υ., το οποίο δε μεταφέρθηκε σε άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

(θ) Η κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων, κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, καθώς και αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

(ι) Η διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία.

(ια) Η μηχανογραφική υποστήριξη της Υπηρεσίας.

(ιβ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας.

(ιγ) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων στέγασης της Υπηρεσίας, για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας.

II. Γραφεία Προϋπολογισμού και Προμηθειών

Στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης που λειτουργούν Γραφεία Προϋπολογισμού και Προμηθειών, ασκούνται από αυτά και οι κατωτέρω αρμοδιότητες:

(α) Η κατάρτιση και η εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014.

(β) Η σύνταξη των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα.

(γ) Η κατάρτιση και η αποστολή αιτημάτων προς το Τμήμα Α’- τακτικού προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. και Δ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, για την ενίσχυση του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα.

(δ) Η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. τακτικών μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων, αναφορών και εκθέσεων εκτέλεσης του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα και αναφορών της πορείας υλοποίησης των διαδικασιών προμηθειών.

(ε) Η διαρκής τήρηση και η αποστολή σε μηνιαία βάση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της εξέλιξης των δαπανών και των απλήρωτων υποχρεώσεων για το σύνολο των Υπηρεσιών, αρμοδιότητας του διατάκτη, στα πλαίσια τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων της ΑΑΔΕ.

(στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη του διατάκτη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου, αρμοδιότητάς του και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1- 2017 (Β’ 12, Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032) απόφασης.

(ζ) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων και παραλαβής αυτών.

(η) Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών και για τη λήψη στοιχείων κοστολόγησης αυτών.

(θ) Η μέριμνα για τη συλλογή και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, που έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Ο.Υ., ακολουθούνται αυτές.

(ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση των αποφάσεων αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου, αρμοδιότητας του διατάκτη.

(ια) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.

(ιβ) Η μέριμνα για την δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης προμήθειας ειδών και υπηρεσιών με τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά και η αποστολή του στην αρμόδια για την εκκαθάριση υπηρεσία, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

(ιγ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών, με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς πληρωμή, στην αρμόδια για την εκκαθάριση Υπηρεσία.

(ιδ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του «Φακέλου δημόσιας σύμβασης» και των σχετικών στοιχείων, καθώς και η επεξεργασία αυτών.

(ιε) Η συνεργασία με την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), στα πλαίσια άσκησης από αυτή των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014.

(ιστ) Κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια που προβλέπε-ται για την υποστήριξη του έργου του διατάκτη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

III.- Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης που λειτουργούν Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ασκούνται από αυτά αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης, των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., των ΕΛ.ΚΕ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και των ΚΕ.ΦΟ.Κ., οι οποίες είναι οι κατωτέρω:

(α) αα) Η διαβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία: i) οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης, υπεύθυνης δήλωσης ή άλλων εγγράφων που υποχρεούνται να παρα-λαμβάνουν οι ως άνω Υπηρεσίες, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και στοιχεία και η διαβίβασή τους στην οικεία Υπηρεσία, ii) δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για όλες τις φορολογίες (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, καθώς και των τυχόν συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, iii) αιτήσεων εγγραφής στο Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), iv) της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

ββ) Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επιλέγει ως τρόπο ταυτοποίησης την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Γραφείο Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

(γγ) Η χορήγηση κλειδαρίθμου για τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επιλέγει ως τρόπο ταυτοποίησης την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Γραφείο Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

δδ) Η χορήγηση στους φορολογουμένους: i) των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία, ii) εκτυπώσεων πάσης φύσεως πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis, iii) εντύπων όλων των φορολογιών.

εε) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την ηλεκτρονική, όσο και για τη χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τη συγκέντρωση και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

στστ) Η κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων, κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

(β) Επιπρόσθετα, από τα Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών, ασκούνται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

αα) Η είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α’, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ. Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

ββ) Η έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές, οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ..»

11) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)»:

α) την παρ. 1 αυτού, ως εξής:

«1.- Ι. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες και διακρίνονται σε:

(α) Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα «Ελέγχων», «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης».

(β) Δ.Ο.Υ. Α1 τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αλλά λειτουργούν Τμήματα «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης» και

(γ) Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις οποίες δε λειτουργούν Γραφεία «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αλλά λειτουργούν Γραφεία «Εσόδων» και «Διαχείρισης».

ΙΙ. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δ.Ο.Υ. Α; Α1 και Α2 τά-ξεως είναι οι παρακάτω:

(α) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

(β) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών.

(γ) Η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς και των εσόδων υπέρ τρίτων.».

β) την περ. ΙΙ. της υποπαρ. β) της παρ. 2. αυτού, ως εξής:

«II. Οι πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους διενεργούμενους ελέγχους της περίπτωσης I της παρούσας υποπαραγράφου, εκδίδονται από Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., που είναι αρμόδια/ο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, τον οποίο αφορούν και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου αυτής, από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις και στην περίπτωση που αρμόδιες για την παραλαβή της ως άνω δήλωσης είναι οι Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς από τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.».

γ) Στην υποπαρ. δ) της παρ. 2 αυτού τη φράση «κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικότερα αυτές ορίζονται με την παρούσα απόφαση στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Ελευσίνας, Α’ Πειραιά, Ε’ Θεσσαλονίκης και ΙΒ’ Αθηνών, Α2 τάξεως.» με τη φράση «κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της ως άνω απόφασης.».

δ) Την υποπαρ. ΙΙΙ. και διαγράφουμε την υποπαρ. IV. της παρ. 5, ως εξής:

«III. Οι Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως, σε τέσσερα (4) Γραφεία, ως κάτωθι:

α) Γραφείο Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Γραφείο Β’ – Εσόδων.

γ) Γραφείο Γ’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

δ) Γραφείο Δ’ – Διαχείρισης».

ε) την περ. iii. «Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως» και διαγράφουμε την περ. iv. «Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως» της υποπαρ. Α’ της παρ. 6 αυτού, ως εξής:

«iii. – Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως

I. Γραφείο Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φο-ρολογουμένους

(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, πλην του στοιχείου στ’ αυτού.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

II. Γραφείο Β’ – Εσόδων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

III. Γραφείο Γ’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

IV. Γραφείο Δ’ – Διαχείρισης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.».

στ) στην υποπαρ. Β’ «Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)» της παρ. 6 αυτού:

στα) το πρώτο εδάφιο της περ. (β) και την υποπερ. αα) αυτής, ως εξής:

«(β) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ. οι οποίες ασκούνται και από τα Γ.Ε.Φ., καθώς και των ΕΛ.ΚΕ. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., οι οποίες ασκούνται μόνο από τα Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς, επιπλέον των ανωτέρω, είναι οι κατωτέρω:

αα) Η παραλαβή: i) οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης, υπεύθυνης δήλωσης ή άλλων εγγράφων που υποχρεούνται να παραλαμβάνουν οι ως άνω Υπηρεσίες, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και στοιχεία και η διαβίβασή τους στην οικεία Υπηρεσία, ii) δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για όλες τις φορολογίες (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, καθώς και των τυχόν συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και η καταχώρηση τους στις εφαρμογές του Νέου TAXIS, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, iii) δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./ μεταβολής ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα, iv) λοιπών δηλώσεων Μητρώου με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση δικαιολογητικά και η διαβίβαση αυτών στη Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, v) της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.».

στβ) τις υποπερ. (δ) και (ε) αυτής, ως εξής:

«(δ) Οι υπάλληλοι των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Α1 (πλην των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς) και Α2 Τάξεως, θα αποστέλλουν τις αιτήσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των Τμημάτων “Ελέγχων” και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως στις Δ.Ο.Υ. Α1 και Α2 τάξεως, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουν στη Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των φορολογουμένων.

(ε) Οι υπάλληλοι των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς (Α1 τάξεως) τις αιτήσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των ΕΛ.ΚΕ. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. θα τα αποστέλλουν απευθείας στις ως άνω Υπηρεσίες.»

ζ) Την παρ. 7 και διαγράφουμε την παρ. 8, αυτού, ως εξής:

«7.- Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α1 Τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και οι Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως, επιπέδου Τμήματος, ανά Περιφέρεια και ανά Νομό και η εσωτερική διάρθρωση αυτών, απεικονίζονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης.».

12) Την υποπαρ. 4 της παρ. Α του άρθρου 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών» αυτής, ως εξής:

«4. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α1 τάξεως και στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας.».

13) Στην υποπαρ. 8 της παρ. Α του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»:

α) στην περ. I. αυτής:

αα) την υποπερ. δ2) αυτής, ως εξής:

«δ2) στα Τμήματα, στα Αυτοτελή Τμήματα και στα Αυτοτελή Γραφεία των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης αυτών, του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Αυτοτελούς Γραφείου Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,»

αβ) τις υποπερ. ια), ιβ), και διαγράφουμε τις υποπερ. ιγ) και ιδ) αυτής, ως εξής:

«ια) στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1 τά-ξεως και ιβ) στις Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως»

β) την υποπερ. ε) της περ. II. αυτής, ως εξής:

«ε) στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,»

γ) τις υποπερ. α) και β) της περ. III. αυτής, ως εξής:

«α) στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’και Α1 τάξεως της Γ.Δ.Φ.Λ. και β) στα Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1 τάξεως, καθώς και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής».

14) Στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» στη στήλη «ΤΑΞΗ» των περ. 53, 96, 97, 98 και 99 τον χαρακτηρισμό από «Α3» σε «Α2» και διαγράφουμε τις περ. με α/α 8, 10 έως και 12, 14 έως και 17, 57 έως και 72, 74 έως και 83.

Γ. 1) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται οργανικές μονάδες, οι οποίες μετονομάζονται ή ενοποιούνται με άλλη απόφαση, νοούνται, από τις εκά-στοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες, οι οργανικές μονάδες, στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτών.

2) Με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες, οι υπάλληλοι των Τμημάτων «Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους» και «Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Τμημάτων «Α1′- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής» και «Α2′ – Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής μετακινούνται στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ή παραμένουν στις ίδιες Υπηρεσίες που υπηρετούν ή μετακινούνται ή μετατίθενται σε άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3) α) Από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες, η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ειδικών φορολογιών και μητρώου, καθώς και σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων αυτών, των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, περιέρχονται στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα οποία υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις αυτών.

β) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών της ενοποιούμενης με τη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κατά την ημερομηνία ενοποίησής της και αφορούν σε ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται, διεκ-περαιώνονται και πραγματοποιούνται από το Γραφείο Προϋπολογισμού και Προμηθειών της 2ης Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

4) α) Τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις περιέρχονται στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, από τις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

β) Το λοιπό γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο των ενοποιημένων Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, ΙΒ’ Αθηνών, Αιγάλεω, Κορωπίου, Ψυχικού, Ε’ Πειραιά και Δ’ Θεσσαλονίκης περιέρχεται στις 1η, 2η, 14η, 7η, 8η, 16η και 18η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, αντίστοιχα.

γ) Το λοιπό γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο των μετονομασθεισών Δ.Ο.Υ. παραμένει στην αντίστοιχη Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

5) Η μεταγραφή των φορολογουμένων στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, δύ-ναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, από τις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

6) Από την ημερομηνία έναρξης μεταγραφής των φορολογουμένων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση:

α) Τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να είναι αρμόδια για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην αυτών που αποκτώνται από το Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/ σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας.

β) Όλα τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια και για τους φορολογουμένους που υπάγονται σε όλες τις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, διατηρούμενων των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1020626 ΕΞ 2024/16-2-2024 (Β’ 1224 και 1257) απόφαση.

7) Μέχρι και την προηγούμενη των εκάστοτε οριζόμενων ημερομηνιών, οι Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Δ.Ο.Υ. επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και οι Φορολογικές Περιφέρειες, εξακολουθούν να λειτουργούν, κατά περίπτωση, με την τάξη, τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’4738) απόφαση.

Δ.- 1) Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, με προσωπική τους ευθύνη, πρέπει να μεριμνήσουν:

α) για την καταστροφή, από τις εκάστοτε προβλεπόμενες σχετικές ημερομηνίες, των στρογγυλών υπηρεσιακών σφραγίδων καθώς και των άλλων σφραγίδων, που φέρουν τον παλαιό τίτλο των Υπηρεσιών τους, κατά τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο και

β) για την κατασκευή νέων στρογγυλών υπηρεσιακών σφραγίδων, καθώς και των άλλων σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες αυτών.

2) Τα κάθε φύσεως έντυπα που θα χρησιμοποιούνται από τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.

Όι υπάρχοντες φάκελοι αλληλογραφίας των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή του νέου τίτλου της Υπηρεσίας, χειρόγραφα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Ε.- 1) Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οφείλουν να επι-βλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους και μεταφέρονται αρμοδιότητές τους στα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή στις ενοποιημένες Δ.Ο.Υ., ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, κατά λόγο αρμοδιότητας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ., προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτού-μενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις εκάστοτε καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., καθώς και των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

2) Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΣΤ.- 1) Κατά τα λοιπά ισχύουν:

α) οι αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπό στοιχεία: αα) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738), αβ) Δ.ΟΡΓ.Α 1089783 ΕΞ 2023/12-07-2023 (Β’4534), β) οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία:

βα) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β’ 2043),

ββ) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06-06-2013 (Β’ 1404 και Β’ 1544).

γ) η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1089783 ΕΞ 2023/12-07-2023 (Β’4534) του Διοικητή της ΑΑΔΕ ισχύουν από τις κάτωθι ημερομηνίες, ως εξής:

I. Από 17/06/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν: α) Στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.

ΚΕ.) Αττικής, το Κέντρο Βεβαίωσης, Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τη Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Αθηνών και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.).

β) στις Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών, Γλυφάδας και Ελευσίνας,

γ) στις 2η, 11η και 15η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

II. Από 01/07/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν: α) Στις Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Ψυχικού, Χολαργού,

Αιγάλεω και Περιστερίου.

β) στις 4η, 8η και 14η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

III. Από 08/07/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν: α) Στις Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Κο-

ρωπίου, Παλλήνης και Φ.Α.Ε. Αθηνών,

β) στις 3η, 5η, 6η και 7η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και στην 1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε.

IV. Από 15/07/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν: α) Στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, τα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης και τη Φ.Π. Θεσσαλονίκης, τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.),

β) στις Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Ηλιούπολης, Καλλιθέας και Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής και Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης,

γ) στις 1η, 9η, 10η, 12η, 20η, 22η και 23η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και στην 3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε.

V. Από 22/07/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν: α) Στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Ε’ Πειραιά, Νίκαιας, Πλοίων,

Φ.Α.Ε. Πειραιά και Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής του Νομού Αττικής και Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Δ’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων του Νομού Θεσσαλονίκης,

β) στις 16η, 17η, 18η, 19η και 21η Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, στη 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Α.Ε., στην Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων και στην Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατ. Εξωτερικού-Εναλ/κής Φορ/σης,

γ) στη Φ.Π. Πειραιώς,

δ) στις Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως της λοιπής, πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ