Δ.ΟΡΓ.Α 1030858/8-4-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).
(ΦΕΚ Β 1845/14.4.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των υποπαρ. β’ και γ’ της παρ. 6, της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288),

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

ε) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743) και ειδικότερα τις περ. 12 και 16Β.

3. Τα από 08, 15 και 17/02/2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4557/2018, αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας των εποπτευόμενων από την Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπόχρεων προσώπων του άρθρου 6 αυτού, καθώς και αποσαφήνισης θεμάτων αρμοδιότητας για περιπτώσεις διενέργειας επανελέγχου ή ελέγχου, κατόπιν νέων – συμπληρωματικών στοιχείων ή πληροφοριών, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, αντικαθιστούμε

1) στην περ. 12: α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 2, ως κατωτέρω: «Την έκδοση εντολής ελέγχου, πλην των εντολών που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 153 της παρούσας απόφασης»

β) τα αναγραφόμενα στο τελευταίο εδάφιο της υπο-περ. Α.1) της στήλης 5, ως κατωτέρω:

«Η υποπερ. 1 ισχύει με την επιφύλαξη των κατωτέρω υποπεριπτώσεων.»

γ) τα αναγραφόμενα της υποπερ. Β.1) της στήλης 5, ως κατωτέρω:

«1) Για διενέργεια επανελέγχου/ελέγχου σε χρήση/φορολογικό έτος/υπόθεση που, ενώ έχει περαιωθεί/ελεγχθεί ως προς τη φορολογία εισοδήματος ή/και Φ.Π.Α., προκύπτουν νέα – συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών -Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχε διενεργήσει τον αρχικό φορολογικό έλεγχο ή που ζήτησε την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Εξαιρετικά για διενέργεια, εντός της αρχικής (πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής, του ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου σε χρήση/φορολογικό έτος που έχει ήδη διενεργηθεί μερικός έλεγχος, σύμφωνα με την υποπερ. Α.7) για την επιστροφή φόρων, τελών και εισφορών, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στις ως άνω υποπερ. Α.1) έως και Α.3).

Σε περίπτωση που χρήση/φορολογικό έτος/υπόθεση δεν έχει ελεγχθεί/ περαιωθεί εντός της αρχικής (πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής ή έχει διενεργηθεί μερικός έλεγχος, σύμφωνα με την υποπερ. Α.7) για την επιστροφή φόρων, τελών και εισφορών, και, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προκύπτουν νέα -συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Για διενέργεια επανελέγχου σε χρήση που ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα προκύπτουν νέα-συμπληρωματικά στοιχεία ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. 121 και 122 της παρούσας απόφασης, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Κατ’ εξαίρεση και ανεξάρτητα των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ δύναται να ελέγχει το νέο-συμπληρωματικό στοιχείο σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, εφόσον τα νέα-συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτού τον χρόνο διεξαγωγής φορολογικού ελέγχου από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υποχρέου.».

2) αντικαθιστούμε την περ. 16Β, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής-ΣΤΗΛΗ 4-

Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».-ΣΤΗΛΗ 6-

Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης

από όργανα της στήλης 5

Διαπίστωση της ορθής τήρησης του συνόλου των προβλεπόμενων, στον ν. 4557/2018 (Α’139), υποχρεώσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα.

α) Την έκδοση εντολής ελέγχου.

α) Εξουσιοδότηση υπογραφήςΆρθρα 5, 6, 6, 52 του ν. 4557/2018, σε συνδ. με τα άρθρα 23, 25 και 28 του ν. 4174/2013, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή

υφιστάμενη διάταξη.

α) Ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας που έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση της εντολής ελέγχου της περ. 12 της παρούσας απόφασης, κατά περίπτωση.»
«16Β.β) αα) Την υπογραφή και την κοινοποίηση στο υπόχρεο πρόσωπο της έγγραφης ειδοποίησης για τη διενέργεια του ελέγχου καιβ) Μεταβίβαση αρμοδιότηταςβ) Οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
ββ) τη διενέργεια του ελέγχου.
γ) Την υπογραφή της έκθεσης συμμόρφωσης/διαπιστώσεων ελέγχου – κλήσης προς ακρόαση.γ) Μεταβίβαση αρμοδιότηταςγ) Οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
δ) Την έκδοση απόφασης λήψης συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων του άρθρου 46 του ν. 4557/2018.δ) Εξουσιοδότηση υπογραφήςδ) Ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας, της οποίας οι υπάλληλοι διενήργησαν τον έλεγχο.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση. Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ