Δ. ΟΡΓ. Α 1026530 ΕΞ 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) επιπλέον Τμήματος Ελέγχων στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας αυτού, καθώς και του Τμήματος Α2’ – Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Πατρών και ως προς την επικαιροποίηση των ειδικοτήτων των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1026530 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1567/08.03.2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα), ββ) και γγ) της περ. θ) της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 19, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738) και ειδικότερα του άρθρου 66 και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: α) 19-02-2024 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και β) 20-02-2024 του Τμήματος Β’- Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

4. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 123131 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/22-2-2024 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1156160 ΕΞ 2023/ 19-12-2023 (Α.Δ.Α.: ΡΖΗΥ46ΜΠ3Ζ-ΙΕ8) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη σύστασης ενός επιπλέον Τμήματος Ελέγχων στη ΔΟΥ Κατερίνης και ορισμού της έναρξης λειτουργίας αυτού, καθώς και του Τμήματος Α2’ -Ελέγχων στη Δ.Ο.Υ. Πατρών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της ΑΑΔΕ και επικαιροποίησης των ειδικοτήτων των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ειδικότερα των δεσμευμένων θέσεων χωρίς ειδικότητα του ως άνω κλάδου, λόγω της πλήρωσης αυτών με διορισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 5.661 € περίπου για το χρονικό διάστημα από 19-3-2024 έως 31-12-2024 και περίπου 7.253 € για κάθε επόμενο έτος, εντός των ορίων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της ΑΑΔΕ του έτους 2024 και των επόμενων οικονομικών ετών και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), σε βάρος των ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1024-801-0000000 της ΑΑΔΕ, που σχετίζονται με την καταβολή ειδικής αμοιβής βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας και τις σχετικές εργοδοτικές εισφορές,

αποφασίζουμε:

Α.Ι.- Από δημοσιεύσεως της παρούσας επικαιροποιούμε τις ειδικότητες των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ειδικότερα των δεσμευμένων θέσεων χωρίς ειδικότητα του ως άνω κλάδου, λόγω της πλήρωσης αυτών με διορισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

ΙΙ- Από 19/03/2024:

α) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Α’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), ένα (1) επιπλέον Τμήμα Ελέγχων με τίτλο «Τμήμα Α2’ -Ελέγχων», ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας αυτού και μετονομάζουμε το υφιστάμενο «Τμήμα Α’- Ελέγχων» σε «Τμήμα Α1’ – Ελέγχων»,

β) ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του υφιστάμενου Τμήματος Α2’ – Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Πατρών, Α’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα:

Ι.- Από δημοσιεύσεως της παρούσας διαμορφώνουμε στο άρθρο 66 «Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα» αυτής, την περ με α/α 7 της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) του Πίνακα της παρ. 1 αυτού, ως κατωτέρω:

«Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)»
«7.ΜηχανικώνΑγρονόμων Τοπογράφων ΜηχανικώνΤέσσερις4
Πολιτικών ΜηχανικώνΕίκοσι20
Μηχανολόγων ΜηχανικώνΈξι6
Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤέσσερις4
Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠέντε5
Μηχανικών Παραγωγής και ΔιοίκησηςΜία

ΙΙ. Από 19/03/2024, αντικαθιστούμε στο Παράρτημα 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής, την περ. με Α/Α 21, ως εξής:

«Α/ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΣΔ.Ο.Υ.ΚΑΙ ΕΔΡΑΤΑΞΗΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΤΜΗΜΑΓΡΑΦΕΙΑΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.)»
«21.Κεντρικής ΜακεδονίαςΠιερίαςΚατερίνης, με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα ΚατερίνηςΑΥποδιεύθυνσηΑ1’ – ΕλέγχωνΠύδνας-Κολινδρού (Αιγίνιο)
Α2’ – Ελέγχων
Β’- Δικαστικό και Νομικής ΥποστήριξηςΓραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
Δ’ – Εσόδων
Ε’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης»

Γ. – Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση. Δ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ