Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023
Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.
Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 456/01-02-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3222386
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΑΞΗ
αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρό-γραμμα ΆΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169),

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α’ 232),

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2, 7, 9, 14, 19 και 24 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738).

2. Την υπ’ αρ. 69488/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

3. Την από 26-01-2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 09/26-01-2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, με το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1009184 ΕΞ 2023/ 20-1-2023 έγγραφό του, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος έτους και επόμενων ετών, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

αποφασίζουμε:

I. Την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού, όπως περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738), με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β’ του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ5.761ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ5.761
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ1.939ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ1.939
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ75ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ75
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ35ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ35
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ462ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE- HARDWARE)462
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ8ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ2ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ1ΠΕ ΙΑΤΡΩΝΠΕ ΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ433ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ433

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ1.603ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ1.603
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ493ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ493
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ14ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΤΕ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ14
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ14ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ14
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ2ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ13ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ13
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ187ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ή HARDWARE)187
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ17ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ11
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ1.998ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ1.998
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ817ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ817
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΚΛΗΡΩΝ4ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΔΕ ΝΑΥΚΛΗΡΩΝ4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ69ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ69
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ248ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ248
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ10ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ24ΔΕ ΟΔΗΓΩΝΔΕ ΟΔΗΓΩΝ24
ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ3ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ3
ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ4ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ4

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ264ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ -ΚΛΗΤΗΡΩΝΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ264
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ15ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ15
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ78ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ78
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ39ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ39

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ6ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) -ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) -ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ6ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ6
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ1ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ8ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ8
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE- HARDWARE)3
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ3ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ3

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Τ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ41ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ41
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ11ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ7ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ7
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ159ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ159

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεωνΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ5ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ -ΚΛΗΤΗΡΩΝΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ2ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ1ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ3ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ3

II. Οι παρακάτω δεσμευμένες προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη ή μετάταξη ή απόσπαση οργανικές θέσεις των κλάδων ή/και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β’ του π.δ. 85/2022, και οι οποίες ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) και την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/ 429/οικ.20353/30-12-2022 εγκύκλιο, παραμένουν ως έχουν μέχρι την πλήρωσή τους:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑριθμός θέσεων
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ12
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ2

III. Οι παρακάτω προσωρινοί κλάδοι ή/και ειδικότητες, καθώς και οι λοιποί υφιστάμενοι κλάδοι ή/και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10- 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β’ του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), παραμένουν ως έχουν:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣΑριθμός θέσεων
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ206

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗΑριθμός θέσεων
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ