Δ.ΟΡΓ.Α 1013592 ΕΞ 2023/30.1.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/02-11-2022 (Β’ 5647) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1013592 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/02-11-2022 (Β’ 5647) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

(ΦΕΚ Β’ 630/09.02.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Το Κεφάλαιο Α’του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, του δευτέρου εδαφίου της περ. αα’ και της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και της παρ. 1 του άρθρου 14 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και
β) Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/02-11-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και ενός (1) Γραφείου στο Τμήμα Η’Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ως προς τον ανακαθορισμό επιχειρησιακών στόχων και αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης» (Β’ 5647).

3. Τα υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1140289 ΕΞ 2022/30-12-2022 και ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 16560ΕΞ2023ΕΜΠ/18-01-2023 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της ΑΑΔΕ.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη να προβλεφθεί ρητά η διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν στις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.) στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111419 ΕΞ 2022/02.11.2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και ενός (1) Γραφείου στο Τμήμα Η’Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α’Τελωνείου ΕισαγωγώνΕξαγωγών Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ως προς τον ανακαθορισμό επιχειρησιακών στόχων και αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης» (Β’ 5647) και ειδικότερα προσθέτουμε νέα παρ. Β1’, η οποία έπεται της παρ. Β’ αυτής, ως εξής:

«Β1. Εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες αφορούν στις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.) στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και είχαν διαβιβασθεί στις ΕΛ.Υ.Τ. σε χρόνο προγενέστερο από την ημερομηνία της μεταφοράς των ως άνω αρμοδιοτήτων, ολοκληρώνονται από τις ΕΛ.Υ.Τ.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/02-11-2022 (Β’ 5647).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111419 ΕΞ 2022/02.11.2022 απόφασης (Β’ 5647).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ