Δ.ΟΡΓ.Α 1002353 ΕΞ 2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔε)» (Β’ 4738) και Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

(ΦΕΚ Β 41/10.1.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των περ. β’ και γ’ της παρ. 6, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, β) του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, γ) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού,

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

ε) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα του άρθρου 44 αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886).

3. Την υπ’ αρ. 1285/5-1-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114)» (Β’ 25) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτής.

4. Το από 9/1/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των εν θέματι αποφάσεων, αφενός για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και της κατ’ εξουσιοδότησης αυτού υπ’ αρ. 1285/5-1-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 25) και αφετέρου για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων και διαδικασιών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Β. Ύστερα από τα ανωτέρω, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

1) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα στην υποπαρ. ΙΙ. της παρ. 4 του άρθρου 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)», προσθέτουμε νέα περ. (γ), η οποία έπεται της περ. (β), ως εξής:

«(γ) η εισήγηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την παροχή ή μη συναίνεσης σε σχέδιο εξυγίανσης προνοια-κού φορέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπ’ αρ. 1285/ 5-1-2023 (Β’ 25)».

2) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, προσθέτουμε νέα περ. 112Α, η οποία έπεται της περ. 112, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων

-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-

Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-

Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«112Α.

Την εισήγηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την παροχή ή μη συναίνεσης σε σχέδιο εξυγίανσης προνοιακού φορέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114).

Μεταβίβαση αρμοδιότητας

– ν. 4262/2014,
άρθρο 55, παρ. 5

– Κ.Υ.Α. 1285/5-1-2023, άρθρο 4.

Ο Προϊστάμενος της ε.μ.εις.

——-»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 Εξ2020/23-10-2020 (B’4738) και Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 (Β’3886) αποφάσεις.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ