(Π.Κ.Υ.Ε. 20 / 20-5-2005) 
Δ.Ε.Υ.Α. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όλης της χώρας.
Σήμερα την 19.05.2005 στην Λάρισα, μεταξύ των:
1. Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της κ. Τζανακούλη Κώστα.
2. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από τους κ.κ. Δραγκόλα Παύλο, Πρόεδρο και Μητράκο Αχιλλέα, Γεν. Γραμματέα συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2
Εισαγωγικά κλιμάκια – Εισαγωγικοί μισθοί
1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην σύμβαση αυτή εντάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια τα οποία αποτελούν και τον «εισαγωγικό μισθό».
2. Τα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) είναι τριάντα 30 και όπως ίσχυαν την 31-12-2004 προσαυξάνονται κατά 5% από 1-01-2005 και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Οι βασικοί μισθοί του Διευθυντή και των Προϊσταμένων Υπηρεσιών θα προσαυξάνονται κατά 30% και 25% αντίστοιχα και των υπευθύνων των αμέσως υποκειμένων οργανικών μονάδων έως και των γραφείων-συνεργείων* όπως αναφέρονται στο οργανόγραμμα της κάθε επιχείρησης κατά 20%. Στις Δ.Ε.Υ.Α. που έχει ήδη χορηγηθεί προσαύξηση στους υπευθύνους συνεργείων πριν την παρούσα ρύθμιση συνεχίζει να καταβάλλεται
* «Συνεργείο» εννοούμε την οργανική μονάδα που σ΄ άλλους Ο.Ε.Υ. αναγράφεται αντί του «γραφείου». Σε καμία περίπτωση δε νοείται ως γραφείο, το συνεργείο που επιλαμβάνεται χειρονακτικά της συντήρησης, εκτέλεσης, επέκτασης, επισκευής, τα δίκτυα, στα μηχανήματα ή τις μηχανές.
ΑΡΘΡΟ 3
Κατάταξη προσωπικού σε Μισθολογικά Κλιμάκια
Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στην σύμβαση αυτή κατατάσσεται σε Μ.Κ. ως κατωτέρω:
1. Διευθυντής: Εισαγωγικό Μ.Κ. 15ο – καταληκτικό Μ.Κ. 1ο
2. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών: Εισαγωγικό Μ.Κ. 16ο – καταληκτικό Μ.Κ. 1ο
3. Επιστημονικό προσωπικό Διοικητικό & Τεχνικό Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετούς φοίτησης (ΠΕ5): Εισαγωγικό Μ.Κ. 18ο – καταληκτικό Μ.Κ. 1ο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης (ΠΕ4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 19ο – καταληκτικό Μ.Κ. 2ο
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 20ο – καταληκτικό Μ.Κ. 3ο.
4. Μέσης εκπαίδευσης:
Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Λύκειο – Μέσες Τεχνικές Σχολές) (ΜΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 25ο – καταληκτικό Μ.Κ. 8ο.
Πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως οι οποίοι είναι και κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου: Εισαγωγικό Μ.Κ. 24ο – καταληκτικό 7ο».
5. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικό (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Κατώτερες Τεχνικές Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. κλπ.) (ΥΕ) : Εισαγωγικό Μ.Κ 30ο καταληκτικό Μ.Κ. 13ο.
6. Τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτροτεχνίτη, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη, Χειριστή Μηχανημάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου αυτοκινούμενου, τεχνίτη ύδρευσης και αποχέτευσης οικοδομικών έργων, χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Μέσης Τεχνικής Σχολής (απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας υπάγονται στην παράγραφο 4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 28ο – καταληκτικό 11ο.
ΑΡΘΡΟ 4
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου – Χρόνος Μισθολογικής Εξέλιξης
1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις Δ.Ε.Υ.Α. κατατάσσονται στο εισαγωγικό Μ.Κ. του προηγούμενου άρθρου ανάλογα με τα τυπικά προσόντα, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία που έχουν, μη υπερβαίνουσα τις τρεις τριετίες.
2. Οι εργαζόμενοι στις Δ.Ε.Υ.Α. κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατατάσσονται στα Μ.Κ., σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα, τη θέση που κατέχουν, την ειδικότητα και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχουν.
3. Για τη μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζομένου από Μ.Κ. σε Μ.Κ. απαιτείται υπηρεσία Γι προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε Μ.Κ.
4. Ως χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου λαμβάνεται υπ΄ όψη οποιαδήποτε υπηρεσία αυτού σε Δ.Ε.Υ.Α. βάση σχετικής βεβαίωσης. Σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος, η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπ΄ όψη μόνο εφ΄ όσον είναι της ίδιας ειδικότητας και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εργοδότη, νόμιμα θεωρημένη ή του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος.
5. Για την μισθολογική ένταξη των Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης εργαζομένων η προϋπηρεσία προσμετράτε από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους.
6. Σε περίπτωση μετάταξης εργαζομένου ο χρόνος προϋπηρεσίας στην προηγούμενη θέση προσμετράτε στη νέα θέση άσχετα με την ειδικότητα.
ΑΡΘΡΟ 5
Επιδόματα
Στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτής της σύμβασης και αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο εντάσσεται
1. Επίδομα γάμου: Σε όλους τους εργαζόμενους άνδρες, γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, ανεξάρτητα αν ο (η) άλλος(η) σύζυγος εργάζεται οπουδήποτε και λαμβάνει επίδομα γάμου ή έχει εισόδημα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι-νες, οι χήροι-ρες και οι άγαμες μητέρες.
2. Επίδομα τέκνων: Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 7% για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και πάνω.
Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται άσχετα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται σε άλλο εργοδότη και του χορηγείται απ΄ αυτόν. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους ηλικίας, εφ΄ όσον τα τέκνα σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το κράτος. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και σε όσους έχουν τέκνα που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή και σε όσους έχουν τέκνα με αναπηρία 67% ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού.
3. Επίδομα παραμεθορίων περιοχών: Χορηγείται στους εργαζόμενους σε παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 287/76.
4. Επίδομα ξένης γλώσσας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% σε κατόχους πτυχίου αναγνωρισμένου από το κράτος όταν η χρήση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτελεί προσόν διορισμού.
5. Τεχνικό επίδομα: Χορηγείται τεχνικό επίδομα στους εργοδηγούς, οι οποίοι είτε ορίσθηκαν από την επιχείρηση είτε αποτελεί το πτυχίο τους προσόν διορισμού, σε ποσοστό 13% και στους αρχιτεχνίτες σε ποσοστό 10%.
6. Επιστημονικό επίδομα: Χορηγείται επιστημονικό επίδομα στους πτυχιούχους ΠΕ ποσοστού 20% και στους πτυχιούχους ΤΕ ποσοστού 16%.
7. Οικονομικό – Διοικητικό επίδομα: Χορηγείται Οικονομικό – Διοικητικό επίδομα στους έχοντες εκ του νόμου το δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού, αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστού 16%.
8. Επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας: Χορηγείται στο προσωπικό που εργάζεται στον ίδιο εργοδότη ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού μετά την συμπλήρωση 5ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας.
9. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: Χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 5% σε όσους κατέχουν σχετικό πτυχίο και θεωρείται σαν προσόν διορισμού.
10. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού σε όλο το προσωπικό κάθε ειδικότητας περιλαμβανομένων των εργατών της τεχνικής υπηρεσίας που απασχολείται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία τους. Οι συνθήκες αυτές εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις Β.Κ., τα αντλιοστάσια, δίκτυα, κάθε είδους τεχνικές εγκαταστάσεις και γενικά τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Τ ο επίδομα χορηγείται και στο λοιπό τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων, στις καθαρίστριες-ές και στους σημειωτές υδρομέτρων.
11. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 5% στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στους οδηγούς, στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων, στους φύλακες εγκαταστάσεων και στους τεχνικούς εργαζόμενους στον βιολογικό καθαρισμό και αντλιοστάσια.
12. Επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή: Χορηγείται επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ποσοστό 10%, σε όσους κάνουν χρήση τερματικών ΗΝ.
13. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας: Χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 4% με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, το οποίο προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία μέχρι πέντε διετίες, στη συνέχεια προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά τριετία και μέχρι πέντε τριετίες και τέλος προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία και μέχρι τέσσερις διετίες.
14. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: Χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών στους ταμίες σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.
15. Επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού ίσο με τις αποδοχές ενός μηνιαίου συνολικού μισθού στο προσωπικό που απασχολείται με τη σύνταξη αυτών.
Οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη μόνο του προϋπολογισμού ή μόνο του ισολογισμού δικαιούνται το % του μισθού. Το επίδομα προϋπολογισμού (1/2 του μισθού) καταβάλλεται με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου και το επίδομα του ισολογισμού (1/2 του μισθού) με τη μισθοδοσία του Απριλίου κάθε έτους.
16. Επίδομα χειριστών: Χορηγείται επίδομα χειριστών σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων (χειριστές. αποφρακτικών μηχανημάτων – εκσκαφέων – JCB ­περιστρεφόμενων – γκρέϊντερ – οδοστρωτήρων – σφυρών – κομπρεσέρ).
ΑΡΘΡΟ 6
Άδειες
Στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται άδειες όπως καθορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, με τρόπο που να επιτρέπει την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Στους εργαζόμενους επίσης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:
1. Άδεια 2 (δύο) εργάσιμων ημερών κατά τον τοκετό της συζύγου.
2. Άδεια 2 (δύο) εργάσιμων ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
3. Άδεια αιμοδοσίας 2 (δύο) εργάσιμων ημερών.
4. Άδεια 5 (πέντε) επιπλέον εργάσιμων ημερών κάθε έτος με αποδοχές για όσους εργάζονται αποκλειστικά στους. βιολογικούς καθαρισμούς (εκτός των υπάλληλων γραφείου), τα αντλιοστάσια αποχέτευσης και τα αποφρακτικά μηχανήματα.
5. Στις μητέρες εργαζόμενες χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας δυο ωρών ανά ημέρα για τα πρώτα δυο έτη μετά την άδεια τοκετού και λοχείας και μιας ώρας ανά ημέρα για τα επόμενα δύο έτη με αποδοχές.
Η μητέρα εργαζόμενη μπορεί να επιλέξει, αντί του μειωμένου ωραρίου εργασίας, άδεια για την ανατροφή του παιδιού εννέα (9) ημερολογιακών μηνών μετά την άδεια τοκετού και λοχίας, με αποδοχές.
6. Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, για εργαζόμενους-ες που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100 %, εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση των κατά το νόμο 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών. Η παραπάνω ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει και για τους τυφλούς και παραπληγικούς- τετραπληγικούς εργαζόμενους -ες.
7. Στα συνδικαλιστικά όργανα του νομίμου σωματείου της Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. χορηγείται συνδικαλιστική άδεια, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία, με πλήρεις αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 7
Ημέρες αργίας – Ωράριο εργασίας
Ως ημέρες αργίας – ωράριο εργασίας για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ 8
Παροχές σε είδος
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ατομικής χρήσης. Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους: 2 παντελόνια τύπου τζιν, 2 υποκάμισα τύπου φανέλα, 1 πουλόβερ, 1 μπουφάν και 1 ζευγάρι μποτάκια με επένδυση.
Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι 1 η Ιουνίου εκάστου έτους: 2 παντελόνια τύπου τζιν, 2 υποκάμισα κοντομάνικα, 1 μπουφάν τύπου τζιν θερινό και 1 ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση.
Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί έτσι το συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα.
Οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με τα απαραίτητα για την εργασία τους εργαλεία, καθώς και ειδικά υποδήματα, ανάλογα με το χώρο δουλειάς, μονωτικά γάντια, κράνη, αδιάβροχα για ανάλογες καιρικές συνθήκες εργασίας κλπ., για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των υποχρεώσεών τους. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν όλον τον παρεχόμενο από τις υπηρεσίες εξοπλισμό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος καμία ευθύνη δεν φέρει σε οτιδήποτε συμβεί στις εγκαταστάσεις, είτε στο προσωπικό, είτε στον εαυτό του.
Στους εργαζόμενους της παραγράφου 10 του άρθρου 5 χορηγείται ποσότητα γάλακτος ενός (1) λίτρου ανά ημέρα.
ΑΡΘΡΟ 9
Τρόποι πληρωμής – προκαταβολές
1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους αναλυτικές εξοφλητικές αποδείξεις των αποδοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.1. Ν. 1082/80 και άρθρου 20.2. Ν. 1469/84.
2. Στις δέκα έξι (16) εκάστου μήνα, όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι, πληρώνονται μέρος του μισθού τους και στη μία (1) του επόμενου μήνα, γίνεται εξόφληση των δεδουλευμένων του προηγούμενου μήνα.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να δίνει προκαταβολή ως και τρεις μήνες μισθού σε κάθε εργαζόμενο μετά από αίτηση του. Η προκαταβολή θα εξοφλείτε ανά μήνα σε διάρκεια και μέχρι τρία (3) έτη ανάλογα με το ποσόν που πήρε ο εργαζόμενος άτοκα, και στο χρόνο που πρέπει να εξοφλήσει την προκαταβολή δεν δικαιούται άλλη.
ΑΡΘΡΟ 10
Μετακίνηση εργαζομένων από Δ.Ε.Υ.Α. σε Δ.Ε.Υ.Α.
1. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη πόλη συζύγου εργαζομένου σε Δ.Ε.Υ.Α., του οποίου ο/η σύζυγος είναι μισθωτός υπηρεσίας δημόσιου τομέα ή τράπεζας ο εργαζόμενος σε Δ.Ε.Υ.Α. έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μετακίνηση και απασχόλησή του στη Δ.Ε.Υ.Α. της πόλης όπου έχει μετατεθεί ο/η σύζυγος.
Η μετακίνηση εργαζομένου σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. είναι μετάταξη με όλες τις συνέπειες του νόμου και συγκεκριμένα συνεπάγεται διακοπή της εργασιακής σχέσης από την Δ.Ε.Υ.Α. στην οποία απασχολείται ο μετατασσόμενος και πρόσληψή του στην Δ.Ε.Υ.Α. όπου μετατάσσεται με αίτησή του και αναγνώριση των χρόνων της προϋπηρεσίας του και μισθολογική και λοιπή υπηρεσιακή κατάσταση σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους εργαζόμενους στις Δ.Ε.Υ.Α. όπου μετατάσσονται.
ΑΡΘΡΟ 11
Προληπτική ιατρική
Το προσωπικό της παρούσας που εργάζεται στους βιολογικούς καθαρισμούς, την αποχέτευση και όσοι έρχονται σε άμεση εργασιακή επαφή με τους ανωτέρω χώρους δουλειάς υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση αυστραλιανού αντιγόνου και αντιτετανικό εμβόλιο. Η δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση.
ΑΡΘΡΟ 12
Συνδικαλιστική συνδρομή
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα θα παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, την συνδρομή των μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και θα την αποδίδουν σ΄ αυτές. Η απόδοση θα γίνεται ανά εξάμηνο, ήτοι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους και θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό των οργανώσεων.
Οι οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν μόνο μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την παρακράτηση και την απόδοση των σχετικών εισφορών.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης μετά από απόφαση του αρμόδιου .οργάνου της προς την επιχείρηση, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος της συνδρομής, ο αριθμός των μελών, ο τρόπος κατανομής της και ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται.
ΑΡΘΡΟ13
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κλπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν κάθε διάταξη που απορρέει από τους Ο.Ε.Υ. και να αποτελούν παράδειγμα συνέπειας για όλους τους δημότες ως προς τις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση.
3. Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα μέλη των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α.
ΑΡΘΡΟ14
Επαγγελματικό ταμείο ή ταμείο αλληλοβοήθειας
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται μετά την υπογραφή της σύμβασης να συζητήσουν και να καταλήξουν έως τις 31.12.05 για τη σύσταση επαγγελματικού ταμείου ή ταμείου αλληλοβοήθειας, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.
ΑΡΘΡΟ15
Διάρκεια
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από 1-1-2005.