(Π.Κ.Υ.Ε. 25 / 2-6-2009) 
Δ.Ε.Υ.Α. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔ.Ε.Υ.Α. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. 28/5/2009, Π.Κ. 25/ (02/06/2009) Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ όλης της χώρας. (Π.Κ. 25/2-6-2009)
Σήμερα, την 28/5/2009 στον Βόλο, μεταξύ των:
1. Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της κ. Βούλγαρη Αλέξανδρο.
2. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από τους κ.κ. Δραγκόλα Παύλο, Πρόεδρο και Μητράκο Αχιλλέα, Γεν. Γραμματέα συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.
Άρθρο 2
Εισαγωγικά κλιμάκια –
Εισαγωγικοί μισθοί
1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή εντάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια τα οποία αποτελούν και τον «εισαγωγικό μισθό».
2. Τα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) είναι τριάντα (30) και όπως ίσχυαν την 31-12-2008 προσαυξάνονται κατά 3% από 01-01-2009 και όπως θα ισχύσουν την 30-06-2009 προσαυξάνονται κατά 2,5% από 01-07-2009 και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Οι βασικοί μισθοί του Διευθυντή και των Προϊσταμένων Υπηρεσιών θα προσαυξάνονται κατά 35% και 30% αντίστοιχα και των υπευθύνων των αμέσως υποκειμένων οργανικών μονάδων έως και των γραφείων-συνεργείων* όπως αναφέρονται στο οργανόγραμμα της κάθε επιχείρησης κατά 20%. Στις Δ.Ε.Υ.Α. που έχει ήδη χορηγηθεί προσαύξηση στους υπευθύνους συνεργείων πριν την παρούσα ρύθμιση συνεχίζει να καταβάλλεται.
* «Συνεργείο» εννοούμε την οργανική μονάδα που σ’ άλλους Ο.Ε.Υ. αναγράφεται αντί του «γραφείου». Σε καμία περίπτωση δε νοείται ως γραφείο, το συνεργείο που επιλαμβάνεται χειρονακτικά της συντήρησης, εκτέλεσης, επέκτασης, επισκευής, τα δίκτυα, στα μηχανήματα ή τις μηχανές.
Άρθρο 3
Κατάταξη προσωπικού
σε Μισθολογικά Κλιμάκια
Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στη σύμβαση αυτή κατατάσσεται σε Μ.Κ. ως κατωτέρω:
1. Διευθυντής: Εισαγωγικό Μ.Κ. 15ο – καταληκτικό Μ.Κ. 1ο.
2. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών: Εισαγωγικό Μ.Κ. 16ο – καταληκτικό Μ.Κ. 1ο.
3. Επιστημονικό προσωπικό Διοικητικό & Τεχνικό Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετούς φοίτησης (ΠΕ5): Εισαγωγικό Μ.Κ. 18ο – καταληκτικό Μ.Κ. 1ο.
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης (ΠΕ4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 19ο – καταληκτικό Μ.Κ. 2ο.
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 20ο – καταληκτικό Μ.Κ. 3ο.
4. Μέσης εκπαίδευσης:
Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Λύκειο – Μέσες Τεχνικές Σχολές) (ΜΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 25ο – καταληκτικό Μ.Κ. 8ο.
Πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών: Εισαγωγικό Μ.Κ. 24ο – καταληκτικό 7ο.
5. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικό (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Κατώτερες Τεχνικές Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) (ΥΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 30ο – καταληκτικό Μ.Κ. 13ο.
6. Τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτροτεχνίτη, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη, Χειριστή Μηχανημάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου αυτοκινούμενου, τεχνίτη ύδρευσης και αποχέτευσης οικοδομικών έργων, χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Μέσης Τεχνικής Σχολής (απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας υπάγονται στην παράγραφο 4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 28ο – καταληκτικό 11ο.
Άρθρο 4
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου –
Χρόνος Μισθολογικής Εξέλιξης
1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις Δ.Ε.Υ.Α. κατατάσσονται στο εισαγωγικό Μ.Κ. του προηγούμενου άρθρου ανάλογα με τα τυπικά προσόντα, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία που έχουν μη υπερβαίνουσα τις τέσσερις τριετίες.
2. Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατατάσσονται στα Μ.Κ., σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα, τη θέση που κατέχουν, την ειδικότητα και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχουν.
3. Για τη μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζομένου από Μ.Κ. σε Μ.Κ. απαιτείται υπηρεσία ή προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε Μ.Κ.
4. Ως χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε υπηρεσία αυτού σε Δ.Ε.Υ.Α. βάσει σχετικής βεβαίωσης. Σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος, η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον είναι της ίδιας ειδικότητας και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εργοδότη, νόμιμα θεωρημένη ή του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος.
5. Για την μισθολογική ένταξη των Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης εργαζομένων η προϋπηρεσία προσμετράται από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους.
6. Σε περίπτωση μετάταξης εργαζομένου ο χρόνος προϋπηρεσίας στην προηγούμενη θέση προσμετράται στη νέα θέση άσχετα με την ειδικότητα.
Άρθρο 5
Επιδόματα
Στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2, που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτής της σύμβασης και αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο εντάσσεται.
1. Επίδομα γάμου: Σε όλους τους εργαζόμενους, άνδρες, γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, ανεξάρτητα αν ο (η) άλλος (η) σύζυγος εργάζεται οπουδήποτε και λαμβάνει επίδομα γάμου ή έχει εισόδημα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι-νες, οι χήροι-ρες και οι άγαμες μητέρες.
2. Επίδομα τέκνων: Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 7% για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και πάνω. Το επίδομα ακολουθεί το τρίτο παιδί και πάνω μέχρι την ενηλικίωσή του.  Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται άσχετα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται σε άλλο εργοδότη και του χορηγείται από αυτόν. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μέχρι και τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους ηλικίας, εφόσον τα τέκνα σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το κράτος. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και σε όσους έχουν τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, και σε όσους έχουν τέκνα με αναπηρία 67% ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού.
3. Επίδομα παραμεθόριων περιοχών: Χορηγείται στους εργαζόμενους σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους.
4. Επίδομα ξένης γλώσσας: Χορηγείται σε ποσοστό 5%, σε κατόχους πτυχίου αναγνωρισμένου από το κράτος όταν η χρήση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτελεί προσόν διορισμού.
5. Τεχνικό επίδομα: Χορηγείται τεχνικό επίδομα στους εργοδηγούς, οι οποίοι είτε προσλήφθηκαν ως εργοδηγοί είτε ορίσθηκαν από την επιχείρηση σε ποσοστό 13% και στους αρχιτεχνίτες σε ποσοστό 10%.
6. Επιστημονικό Επίδομα: Χορηγείται επιστημονικό επίδομα στους πτυχιούχους ΠΕ ποσοστού 20% και στους πτυχιούχους ΤΕ ποσοστού 16%.
7. Οικονομικό – Διοικητικό επίδομα: Χορηγείται Οικονομικό – Διοικητικό επίδομα στους έχοντες εκ του νόμου το δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού, αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστού 16%.
8. Επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας: Χορηγείται στο προσωπικό που εργάζεται στον ίδιο εργοδότη ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού μετά τη συμπλήρωση 5ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας. Το επίδομα αυξάνεται σε 10% επί του βασικού μισθού με την συμπλήρωση 15ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας.
9. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: Χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 5% σε όσους κατέχουν ή αποκτήσουν πτυχίο παρεμφερές με το αντικείμενο της εργασίας τους.
10. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού σε όλο το προσωπικό κάθε ειδικότητας περιλαμβανομένων των εργατών της τεχνικής υπηρεσίας που απασχολείται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία τους. Οι συνθήκες αυτές εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις Β.Κ., τα αντλιοστάσια, δίκτυα, κάθε είδους τεχνικές εγκαταστάσεις και γενικά τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το επίδομα χορηγείται και στο λοιπό τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων, στις καθαρίστριες-ές και στους σημειωτές υδρομέτρων.  Το επίδομα δεν το δικαιούνται διοικητικοί υπάλληλοι.
11. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 5% στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στους οδηγούς, στους κλητήρες, στις καθαρίστριες/ές, στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων, στους φύλακες εγκαταστάσεων και στους τεχνικούς εργαζόμενους στον βιολογικό καθαρισμό και αντλιοστάσια.
12. Επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή: Χορηγείται επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ποσοστό 10%, σε όσους κάνουν χρήση τερματικών Η/Υ.
13. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας: Χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 4%, με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, το οποίο προσαυξάνεται με ποσοστό 4%, ανά διετία μέχρι πέντε διετίες, στη συνέχεια προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά τριετία και μέχρι τέσσερις τριετίες και τέλος προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία και μέχρι πέντε διετίες. Οι τέσσερις τριετίες σταδιακά τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα γίνουν διετίες ξεκινώντας από την τελευταία.
14. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: Χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών στους ταμίες σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.
15. Επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού ίσο με τις αποδοχές ενός μηνιαίου συνολικού μισθού, στο προσωπικό που απασχολείται με τη σύνταξη αυτών. Οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη μόνο του προϋπολογισμού ή μόνο του ισολογισμού δικαιούνται το 1/2 του μισθού. Το επίδομα προϋπολογισμού (1/2 του μισθού) καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου και το επίδομα του ισολογισμού (1/2 του μισθού) με τη μισθοδοσία του Απριλίου κάθε έτους.
16. Επίδομα χειριστών: Χορηγείται επίδομα χειριστών σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων (χειριστές αποφρακτικών μηχανημάτων – εκσκαφέων – JCB – περιστρεφόμενων – γκρέϊντερ – οδοστρωτήρων – σφυρών – κομπρεσέρ).
17. Επίδομα επίβλεψης: Χορηγείται επίδομα επίβλεψης έργου σε ποσοστό 20% στους μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και σε ποσοστό 15% στους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης και εργοδηγούς. Το επίδομα χορηγείται και σε όσους ορίζονται αναπληρωτές – βοηθοί επιβλέποντες.  Το επίδομα χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση και η κατασκευή του έργου.
18. Χρηματικά βοηθήματα: Καταβάλλονται στους εργαζόμενους χρηματικά βοηθήματα στις παρακάτω περιπτώσεις.
1. Λόγω απόκτησης τέκνου του εργαζόμενου ποσό 500 ευρώ. Σε περίπτωση διδύμων το ποσό διπλασιάζεται. Το βοήθημα το δικαιούται ο ένας από τους δύο συζύγους αν εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.
2. Λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου 500 ευρώ.
3. Καταβάλλεται άπαξ χρηματικό βοήθημα 1.000 ευρώ στην οικογένεια θανόντος εργαζομένου.
19. Λόγω θανάτου εργαζομένου η αποζημίωση θα καταβάλλεται όπως αυτή θα καταβαλλόταν σε περίπτωση συνταξιοδότησης στην οικογένειά του. (Όπου οικογένεια στο εδάφιο 3 της παραγράφου 18 και της παραγράφου 19 του παρόντος άρθρου νοείται η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα).
Άρθρο 6
Άδειες
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται άδειες όπως καθορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης, με τρόπο που να επιτρέπει την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Στους εργαζόμενους επίσης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:
1. Άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών κατά τον τοκετό της συζύγου.
2. Άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
3. Άδεια αιμοδοσίας δύο (2) εργάσιμων ημερών.
4. Άδεια πέντε (5) επιπλέον εργάσιμων ημερών κάθε έτος με αποδοχές για όσους εργάζονται αναλογικά με τις ημέρες εργασίας στους βιολογικούς καθαρισμούς (εκτός των υπαλλήλων γραφείου), τα αντλιοστάσια αποχέτευσης και τα αποφρακτικά μηχανήματα.
5. Στις μητέρες εργαζόμενες χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών ανά ημέρα για τα πρώτα δύο έτη μετά την άδεια τοκετού και λοχείας και μιας ώρας ανά ημέρα για τα επόμενα δύο έτη με αποδοχές.
Η μητέρα εργαζόμενη μπορεί να επιλέξει, αντί του μειωμένου ωραρίου εργασίας, άδεια για την ανατροφή του παιδιού εννέα (9) ημερολογιακών μηνών μετά την άδεια τοκετού και λοχείας, με αποδοχές.
6. Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, για εργαζόμενους-ες που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100%, εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση των κατά το νόμο 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών. Η παραπάνω ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει και για τους τυφλούς και παραπληγικούς – τετραπληγικούς  και στους έχοντες κινητική αναπηρία – σπαστικότητα – φωκομελεία και ακρωτηριασμό.
7. Στα συνδικαλιστικά όργανα του νομίμου σωματείου της Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. χορηγείται συνδικαλιστική άδεια, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία, με πλήρεις αποδοχές.  Στους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ που είναι εκλεγμένοι Αντιπρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς Εργατικών Κέντρων, η συνδικαλιστική άδεια μέχρι 5 ημέρες τον μήνα θα χορηγείται με πλήρεις αποδοχές.
8. Τις αποδοχές για τις τρεις πρώτες ημέρες άδειας ασθένειας κάθε έτους θα τις καταβάλλουν εξ’ ολοκλήρου οι Δ.Ε.Υ.Α.
9.α) Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
β) Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.  Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.  Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών.
Άρθρο 7
Ημέρες αργίας – Ωράριο εργασίας
Ως ημέρες αργίας – ωράριο εργασίας για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα, ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Άρθρο 8
Παροχές σε είδος
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ένδυσης ατομικής προστασίας.
Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα τύπου φανέλα, ένα (1) πουλόβερ, ένα (1) μπουφάν και ένα (1) ζευγάρι μποτάκια με επένδυση.
Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι 1η Ιουνίου εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα κοντομάνικα, ένα (1) μπουφάν τύπου τζιν θερινό και ένα (1) ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση.
Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί έτσι το συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα.
Οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάζουν επιπλέον τους εργαζομένους με τον απαραίτητο εξοπλισμό εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 395/1994, καθώς και το προβλεπόμενο από το Π.Δ. 396/1994 είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με την εργασία τους (φόρμες, προειδοποιητικά γιλέκα, αδιάβροχα κ.λπ.).
Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν όλον τον παρεχόμενο από τις υπηρεσίες εξοπλισμό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος καμία ευθύνη δεν φέρει σε οτιδήποτε συμβεί στις εγκαταστάσεις, είτε στο προσωπικό, είτε στον εαυτό του.
Στους εργαζόμενους της παραγράφου 10 του άρθρου 5 χορηγείται ποσότητα γάλακτος ενός (1) λίτρου ανά ημέρα.
Άρθρο 9
Τρόποι πληρωμής – Προκαταβολές
1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους αναλυτικές εξοφλητικές αποδείξεις των αποδοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.1. ν. 1082/80 και άρθρου 20.2. ν. 1469/84.
2. Στις δέκα έξι (16) εκάστου μήνα, όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι πληρώνονται μέρος του μισθού τους και στη μία (1) του επόμενου μήνα, γίνεται εξόφληση των δεδουλευμένων του προηγούμενου μήνα.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να δίνει προκαταβολή ως και τρεις μήνες μισθού σε κάθε εργαζόμενο μετά από αίτησή του. Η προκαταβολή θα εξοφλείται ανά μήνα, σε διάρκεια και μέχρι τρία (3) έτη ανάλογα με το ποσόν που πήρε ο εργαζόμενος άτοκα και στο χρόνο που πρέπει να εξοφλήσει την προκαταβολή δεν δικαιούται άλλη.
Άρθρο 10
Μετακίνηση εργαζομένων
από Δ.Ε.Υ.Α. σε Δ.Ε.Υ.Α.
1. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη πόλη συζύγου εργαζομένου σε Δ.Ε.Υ.Α. του οποίου ο/η σύζυγος είναι μισθωτός υπηρεσίας δημοσίου τομέα ή τράπεζας, ο εργαζόμενος σε Δ.Ε.Υ.Α. έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μετακίνηση και απασχόλησή του στη Δ.Ε.Υ.Α. της πόλης όπου έχει μετατεθεί ο/η σύζυγος.
2. Η μετακίνηση εργαζομένου σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. είναι μετάταξη με όλες τις συνέπειες του νόμου και συγκεκριμένα συνεπάγεται διακοπή της εργασιακής σχέσης από την Δ.Ε.Υ.Α. στην οποία απασχολείται ο μετατασσόμενος και πρόσληψή του στην Δ.Ε.Υ.Α. όπου μετατάσσεται με αίτησή του και αναγνώριση των χρόνων της προϋπηρεσίας του και μισθολογική και λοιπή υπηρεσιακή κατάσταση σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους εργαζόμενους στις Δ.Ε.Υ.Α. όπου μετατάσσονται.
Άρθρο 11
Προληπτική Ιατρική
Το προσωπικό της παρούσας που εργάζεται στους βιολογικούς καθαρισμούς, την αποχέτευση και όσοι έρχονται σε άμεση εργασιακή επαφή με τους ανωτέρω χώρους δουλειάς υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση αυστραλιανού αντιγόνου και αντιτετανικού εμβολίου. Η δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση.
Άρθρο 12
Συνδικαλιστική συνδρομή
Οι επιχειρήσεις, που υπάγονται στην παρούσα, θα παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και θα την αποδίδουν σε αυτές. Η απόδοση θα γίνεται ανά εξάμηνο, ήτοι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους και θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό των οργανώσεων.
Οι οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν μόνο μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την παρακράτηση και την απόδοση των σχετικών εισφορών.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της προς την επιχείρηση, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος της συνδρομής, ο αριθμός των μελών, ο τρόπος κατανομής της και ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν κάθε διάταξη που απορρέει από τους Ο.Ε.Υ. και να αποτελούν παράδειγμα συνέπειας για όλους τους δημότες ως προς τις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση.
3. Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα μέλη των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α.
4. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν καταργούν επιδόματα ή παροχές από εργαζομένους που ήδη τους χορηγούνται.
Άρθρο 14
Διάρκεια
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από 1-1-2009. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα, ένα (1) κρατείται στα αρχεία του Ο.ΜΕ.Δ., δύο (2) έλαβε η εργοδοτική πλευρά και τρία (3) η εργατική πλευρά για να επιμεληθεί την κατάθεση της συλλογικής σύμβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.