(Π.Κ.Υ.Ε. 43 / 13-6-2006) 
Δ.Ε.Υ.Α. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Κλαδική ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας – (Π.Κ.:43/13.6.2006)
Σήμερα, την 9.6.2006, στη Λάρισα, μεταξύ των: 1.Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό της Τζανακούλη Κώστα. 2. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΠΟΕ – ΔΕΥΑ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δραγκόλα Παύλο, πρόεδρο και Μητράκο Αχιλλέα, γενικό γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης όλης της χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην ΠΟΕ – ΔΕΥΑ.
Αρθρο 2
Εισαγωγικά κλιμάκια – Εισαγωγικοί μισθοί
1.     Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή εντάσσονται σε Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) τα οποία αποτελούν και τον «εισαγωγικό μισθό».
2. Τα ΜΚ είναι τριάντα (30) και όπως ίσχυαν την 31.12.2005 προσαυξάνονται κατά 5,3% από 1.1.2006 και διαμορφώνονται ως εξής:  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Οι βασικοί μισθοί του διευθυντή και των προϊσταμένων υπηρεσιών θα προσαυξάνονται κατά 35% και 30% αντίστοιχα και των υπεύθυνων των αμέσων υποκείμενων οργανικών μονάδων, έως και των γραφείων – συνεργείων(*) όπως αναφέρονται στο οργανόγραμμα της κάθε επιχείρησης, κατά 20%. Στις ΔΕΥΑ που έχει ήδη χορηγηθεί προσαύξηση στους υπεύθυνους συνεργείων πριν την παρούσα ρύθμιση συνεχίζει να καταβάλλεται.
Αρθρο 3
Κατάταξη προσωπικού σε Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ)
Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στη σύμβαση αυτή κατατάσσεται σε ΜΚ ως κατωτέρω: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
                Εισαγωγικό ΜΚ  Καταληκτικό ΜΚ
1.    Διευθυντής 15ο              1ο
2.    Προϊστάμενοι υπηρεσιών         16ο              1ο
3.    Επιστημονικό προσωπικό διοικητικό και τεχνικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης        
        Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετούς φοίτησης (ΠΕ5) 18ο         1ο
        Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης (ΠΕ4) 19ο         2ο
        Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ)                                          20o         3ο
4.     Μέσης εκπαίδευσης        
        Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (λύκειο – μέσες τεχνικές σχολές) (ΜΕ)      25ο   8ο
        – Πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών εργοδηγών             24ο 7ο
5.         Υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικό (δημοτικό – γυμνάσιο – κατώτερες τεχνικές σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ κ.λπ.) (ΥΕ) 30o    13ο
6.     Τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη, υδραυλικού, μηχανοτεχνίτη, χειριστή μηχανημάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου αυτοκινούμενου, τεχνίτη ύδρευσης και αποχέτευσης οικοδομικών έργων, χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα μέσης τεχνικής σχολής (απόφοιτοι μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας υπάγονται στην παρ. 4)                                                                                               28ο 11ο
Αρθρο 4
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου – Χρόνος μισθολογικής εξέλιξης
1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις ΔΕΥΑ κατατάσσονται στο εισαγωγικό ΜΚ του προηγούμενου άρθρου ανάλογα με τα τυπικά προσόντα, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία που έχουν, μη υπερβαίνουσα τις τρεις (3) τριετίες.
2. Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατατάσσονται στα ΜΚ σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα, τη θέση που κατέχουν, την ειδικότητα και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχουν.
3. Για τη μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου από ΜΚ σε ΜΚ απαιτείται υπηρεσία ή προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε ΜΚ.
4. Ως χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε υπηρεσία αυτού σε ΔΕΥΑ βάσει σχετικής βεβαίωσης. Σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος, η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον είναι της ίδιας ειδικότητας και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εργοδότη, νόμιμα θεωρημένη ή του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ή της αρμόδιας ΔΟΥ για την αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος.
5. Για τη μισθολογική ένταξη των πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης εργαζομένων, η προϋπηρεσία προσμετράται από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου τους.
6. Σε περίπτωση μετάταξης εργαζόμενου, ο χρόνος προϋπηρεσίας στην προηγούμενη θέση προσμετράται στη νέα θέση άσχετα με την ειδικότητα.
Αρθρο 5
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτής της σύμβασης και αντιστοιχεί στο ΜΚ στο οποίο εντάσσεται.
1. Επίδομα γάμου: Σε όλους τους εργαζόμενους άνδρες, γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, ανεξάρτητα αν ο/η άλλος/η σύζυγος εργάζεται οπουδήποτε και λαμβάνει επίδομα γάμου ή έχει εισόδημα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι(νες) οι χήροι(ρες) και οι άγαμες μητέρες.
2. Επίδομα τέκνων: Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 7% για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και πάνω. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται άσχετα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται σε άλλον εργοδότη και του χορηγείται από αυτόν. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μέχρι και τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους ηλικίας, εφόσον τα τέκνα σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το κράτος. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και σε όσους έχουν τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή και σε όσους έχουν τέκνα με αναπηρία 67% ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού.
3. Επίδομα παραμεθόριων περιοχών: Χορηγείται στους εργαζόμενους σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους.
4. Επίδομα ξένης γλώσσας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% σε κατόχους πτυχίου αναγνωρισμένου από το κράτος όταν η χρήση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτελεί προσόν διορισμού.
5. Τεχνικό επίδομα: Χορηγείται τεχνικό επίδομα στους εργοδηγούς, οι οποίοι είτε ορίστηκαν από την επιχείρηση είτε αποτελεί το πτυχίο τους προσόν διορισμού, σε ποσοστό 13% και στους αρχιτεχνίτες σε ποσοστό 10%.
6. Επιστημονικό επίδομα: Χορηγείται επιστημονικό επίδομα στους πτυχιούχους ΠΕ ποσοστού 20% και στους πτυχιούχους ΤΕ ποσοστού 16%.
7. Οικονομικό – Διοικητικό επίδομα: Χορηγείται οικονομικό – διοικητικό επίδομα στους έχοντες εκ του νόμου το δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστού 16%.
8. Επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας: Χορηγείται στο προσωπικό που εργάζεται στον ίδιο εργοδότη ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού μετά τη συμπλήρωση 5ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας. Το επίδομα αυξάνεται σε 10% επί του βασικού μισθού με τη συμπλήρωση 15ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας.
9. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: Χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 5% σε όσους κατέχουν σχετικό πτυχίο και θεωρείται σαν προσόν διορισμού.
10. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού σε όλο το προσωπικό κάθε ειδικότητας περιλαμβανομένων των εργατών της τεχνικής υπηρεσίας που απασχολείται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία τους. Οι συνθήκες αυτές εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα αντλιοστάσια, δίκτυα, κάθε είδους τεχνικές εγκαταστάσεις και γενικά τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το επίδομα χορηγείται και στο λοιπό τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων, στις καθαρίστριες(ές) και στους σημειωτές υδρομέτρων.
11. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 5% στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στους οδηγούς, στους κλητήρες, στις καθαρίστριες(ές), στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων, στους φύλακες εγκαταστάσεων και στους τεχνικούς εργαζόμενους στον βιολογικό καθαρισμό και αντλιοστάσια.
12. Επίδομα Η/Υ: Χορηγείται επίδομα Η/Υ σε ποσοστό 10%, σε όσους κάνουν χρήση τερματικών Η/Υ.
13. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας: Χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 4% με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, το οποίο προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία μέχρι πέντε (5) διετίες, στη συνέχεια προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά τριετία και μέχρι πέντε (5) τριετίες και τέλος προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία και μέχρι τέσσερις (4) διετίες.
14. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: Χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών στους ταμίες, σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.
15. Επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού ίσο με τις αποδοχές ενός μηνιαίου συνολικού μισθού στο προσωπικό που απασχολείται με τη σύνταξη αυτών. Οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη μόνο του προϋπολογισμού ή μόνο του ισολογισμού δικαιούνται το 1/2 του μισθού. Το επίδομα προϋπολογισμού (1/2 του μισθού) καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου και το επίδομα του ισολογισμού (1/2 του μισθού) με τη μισθοδοσία του Απριλίου κάθε έτους.
16. Επίδομα χειριστών: Χορηγείται επίδομα χειριστών σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων (χειριστές αποφρακτικών μηχανημάτων – εκσκαφέων – JCB – περιστρεφόμενων – γκρέϊντερ – οδοστρωτήρων – σφυρών – κομπρεσέρ).
17. Επίδομα επίβλεψης: Χορηγείται επίδομα επίβλεψης έργων 20% επί του βασικού μισθού στους μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για όσο χρόνο διαρκεί η επίβλεψη.
18. Χρηματικά βοηθήματα: Καταβάλλονται στους εργαζόμενους χρηματικά βοηθήματα στις παρακάτω περιπτώσεις.
α) Λόγω απόκτησης τέκνου του εργαζόμενου, ποσό 500 ευρώ. Το βοήθημα το δικαιούται ο ένας από τους δύο συζύγους αν εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.
β) Λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου, 500 ευρώ.
Αρθρο 6
Αδειες
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται άδειες όπως καθορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης, με τρόπο που να επιτρέπει την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Στους εργαζόμενους επίσης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:
1. Αδεια δύο (2) εργασίμων ημερών κατά τον τοκετό της συζύγου.
2. Αδεια δύο (2) εργασίμων ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
3. Αδεια αιμοδοσίας δύο (2) εργασίμων ημερών.
4. Αδεια πέντε (5) επιπλέον εργασίμων ημερών για κάθε έτος με αποδοχές για όσους εργάζονται αποκλειστικά στους βιολογικούς καθαρισμούς (εκτός των υπαλλήλων γραφείου), τα αντλιοστάσια αποχέτευσης και τα αποφρακτικά μηχανήματα.
5. Στις μητέρες εργαζόμενες χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο (2) ωρών ανά ημέρα για τα πρώτα δύο (2) έτη μετά την άδεια τοκετού και λοχείας και μιας (1) ώρας ανά ημέρα για τα επόμενα δύο (2) έτη με αποδοχές.
Η μητέρα εργαζόμενη μπορεί να επιλέξει, αντί του μειωμένου ωραρίου εργασίας, άδεια για την ανατροφή του παιδιού εννέα (9) ημερολογιακών μηνών μετά την άδεια τοκετού και λοχείας, με αποδοχές.
6. Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, για εργαζόμενους(νες) που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100%, εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση των κατά τον Ν.1648/1986 υγειονομικών επιτροπών. Η παραπάνω ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει και για τους τυφλούς, παραπληγικούς – τετραπληγικούς εργαζόμενους(νες).
7. Στα συνδικαλιστικά όργανα του νόμιμου σωματείου της ΔΕΥΑ καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ χορηγείται συνδικαλιστική άδεια, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία, με πλήρεις αποδοχές.
8. Τις αποδοχές για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες άδειας ασθένειας κάθε έτους θα τις καταβάλουν εξ ολοκλήρου οι ΔΕΥΑ.
Αρθρο 7
Ημέρες αργίας – Ωράριο εργασίας
Ως ημέρες αργίας – ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις στους ΟΤΑ.
Αρθρο 8
Παροχές σε είδος
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ατομικής χρήσης.
Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους: Δύο παντελόνια τύπου τζιν, δύο πουκάμισα τύπου φανέλα, ένα πουλόβερ, ένα μπουφάν και ένα ζευγάρι μποτάκια με επένδυση.
Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε έτους: Δύο παντελόνια τύπου τζιν, δύο πουκάμισα κοντομάνικα, ένα μπουφάν τύπου τζιν θερινό και ένα ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση.
Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Οι ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες ή γιατί έτσι το συμφώνησαν, μπορούν να καταβάλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα.
Οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάζουν επιπλέον τους εργαζόμενους με τον απαραίτητο εξοπλισμό εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.395/1994, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.396/1994 είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με την εργασία τους (φόρμες, προειδοποιητικά γιλέκα, αδιάβροχα κ.λπ.).
Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν όλον το παρεχόμενο από τις υπηρεσίες εξοπλισμό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος καμία ευθύνη δεν φέρει σε οτιδήποτε συμβεί στις εγκαταστάσεις, είτε στο προσωπικό είτε στον εαυτό του.
Στους εργαζόμενους της παρ. 10 του άρθρου 5 χορηγείται ποσότητα γάλακτος ενός (1) λίτρου ανά ημέρα.
Αρθρο 9
Τρόποι πληρωμής – Προκαταβολές
1. Οι ΔΕΥΑ υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους αναλυτικές εξοφλητικές αποδείξεις των αποδοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.1 του Ν.1082/1980 και του άρθρου 20.2 του Ν.1469/1984.
2. Στις 16 κάθε μήνα, όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι, πληρώνονται μέρος του μισθού τους και την 1η του επόμενου μήνα, γίνεται εξόφληση των δεδουλευμένων του προηγούμενου μήνα.
3. Η ΔΕΥΑ μπορεί να δίνει προκαταβολή έως και τρεις (3) μήνες μισθού σε κάθε εργαζόμενο μετά από αίτησή του. Η προκαταβολή θα εξοφλείται ανά μήνα σε διάρκεια και μέχρι τρία (3) έτη ανάλογα με το ποσό που πήρε ο εργαζόμενος άτοκα και στο χρόνο που πρέπει να εξοφλήσει την προκαταβολή δεν δικαιούται άλλη.
Αρθρο 10
Μετακίνηση εργαζομένων από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ
1. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη πόλη συζύγου εργαζόμενου σε ΔΕΥΑ του οποίου ο/η σύζυγος είναι μισθωτός υπηρεσίας δημόσιου τομέα ή τράπεζας, ο εργαζόμενος σε ΔΕΥΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μετακίνηση και απασχόλησή του στη ΔΕΥΑ της πόλης όπου έχει μετατεθεί ο/η σύζυγος.
2. Η μετακίνηση εργαζόμενου σε άλλη ΔΕΥΑ είναι μετάταξη με όλες τις συνέπειες του νόμου και συγκεκριμένα συνεπάγεται διακοπή της εργασιακής σχέσης από την ΔΕΥΑ στην οποία απασχολείται ο μετατασσόμενος και πρόσληψή του στην ΔΕΥΑ όπου μετατάσσεται με αίτησή του και αναγνώριση των χρόνων της προϋπηρεσίας του και μισθολογική και λοιπή υπηρεσιακή κατάσταση σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους εργαζόμενους στις ΔΕΥΑ όπου μετατάσσονται.
Αρθρο 11
Προληπτική ιατρική
Το προσωπικό της παρούσας που εργάζεται στους βιολογικούς καθαρισμούς, την αποχέτευση και όσοι έρχονται σε άμεση εργασιακή επαφή με τους ανωτέρω χώρους δουλειάς, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση αυστραλιανού αντιγόνου και αντιτετανικού εμβολίου. Η δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση.
Αρθρο 12
Συνδικαλιστική συνδρομή
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα θα παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και θα την αποδίδουν σ� αυτές. Η απόδοση θα γίνεται ανά εξάμηνο, ήτοι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους και θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό των οργανώσεων.
Οι οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν μόνο μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την παρακράτηση και την απόδοση των σχετικών εισφορών.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της προς την επιχείρηση, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος της συνδρομής, ο αριθμός των μελών, ο τρόπος κατανομής της και ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται.
Αρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, οργανισμούς εσωτερικών υπηρεσιών των ΔΕΥΑ κ.λπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν κάθε διάταξη που απορρέει από τους ΟΕΥ και να αποτελούν παράδειγμα συνέπειας για όλους τους δημότες ως προς τις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση.
3. Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα μέλη των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ.
Αρθρο 14
Διάρκεια
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.