Δ.Α 3/2018-05/02/2018

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018
Προς:

1. Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, Λεωφ. Δημοκρατίας 14 (Εργατικό Κέντρο), 713 06 Ηράκλειο Κρήτης

2. Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», Πλ. Ρήγα Φεραίου 13, 712 01 Ηράκλειο Κρήτης

3. Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Αθηνάς 18, 713 06 Ηράκλειο Κρήτης

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ.3/2018
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 441/19Μ/28.11.2017 αίτηση του προς τον Ο.ΜΕ.Δ., το επαγγελματικό σωματείο που εδρεύει στο Ηράκλειο, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 Ν.1876/1990 , για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο νομό Ηρακλείου, με δεδομένο ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, δεν είχαν καταλήξει στη σύναψη τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 491/22.12.2017 έκθεση της Μεσολαβήτριας Όλγας Π. Αγγελοπούλου διαπιστώθηκε άρνηση μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρό, δηλαδή από την «Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου» και από την «Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”», με συνέπεια να ολοκληρωθεί η μεσολαβητική διαδικασία.

3. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 493/09Δ/27.12.2017 αίτησή του προς τον Ο.ΜΕ.Δ., το επαγγελματικό σωματείο που εδρεύει στο Ηράκλειο, με την επωνυμία «Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, προκειμένου να υπάρξει κλαδική συλλογική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο νομό Ηρακλείου.

Με το από 09.01.2018 Πρακτικό Ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οι Διαιτητές Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Θεόδωρος Κουτρούκης και Ιωακείμ Σμυρνιώτης, με κληρωθέντα Πρόεδρο της Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κρεμαλή. Κατά την ανάδειξη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας η εργατική πλευρά εκπροσωπήθηκε από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο κ. Γεώργιο Χότζογλου (Γεν. Γραμματέας της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ), ενώ η εργοδοτική πλευρά δεν παρέστη, αν και νομίμως προσκλήθηκε. Η επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε τα καθήκοντα της, την 16.1.2018.

4. Με το υπ΄ αριθμόν πρωτ. Μ-Δ 25/16.01.2018 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ. απεστάλη πρόσκληση και στα δύο μέρη για κοινή συνάντηση αυτών (εργαζομένων και εργοδοτών). Η πρόσκληση όριζε ως κοινή συνάντηση την 22.01.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα, 4ος όροφος).

5. Την 22.01.2018 στην προγραμματισμένη συνάντηση, στα κεντρικά γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., παρέστη μόνον εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς και συγκεκριμένα ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος κ. Νικόλαος Κοκολόκης (γραμματέας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου), ενώ από την εργοδοτική πλευρό δεν παρέστη κανένας ούτε δικαιολογήθηκε η απουσία.

6. Κατά την παραπάνω συνάντηση ενώπιον των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς υποστήριξε προφορικά τις εργατικές θέσεις και απόψεις, όπως αυτές είχαν εκφρασθεί και στο στάδιο της Μεσολάβησης. Ειδικότερα, υποστήριξε τη βούληση των εργαζομένων να διατηρηθούν οι όροι της Διαιτητικής Απόφασης Τριμ. 7/2016 ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης: 8/26-7-2016 ), επικαιροποιημένοι κατά το προτεινόμενο σχέδιο της εργατικής πλευράς στην από 28.11.17 αίτηση της στον Ο.ΜΕ.Δ. με αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 441/19Μ. Κατά δήλωσή του, μάλιστα, τα μέλη της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου και της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ» εφάρμοσαν τη Δ.Α. ΤΡΙΜ. 7/2016. Επίσης, δηλώθηκε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέσ τουρισμού του Νομού Ηρακλείου, των οποίων οι όροι αμοιβής και εργασίας είναι τουλάχιστον οι προβλεπόμενοι στη Δ.Α. ΤΡΙΜ. 7/2016, είτε δυνάμει αυτής είτε δυνάμει άλλων επιχειρησιακών συμβάσεων αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων (βλ. το από 22.01.2018 Πρακτικό Διαιτησίας της Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο 16 του Ν. 4303/2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω αδυναμίας να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων με συμμετοχή και της εργοδοτικής πλευράς η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας σε συνέχεια συνεδρίασης για τη διαμόρφωση της κρίσης της εκδίδει την ακόλουθη διαιτητική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη της τα όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν και ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

1. Την υπ΄ αριθμ. Μ-Δ 441/19Μ/28.1Ι.2017 αίτηση μεσολάβησης όπου τέθηκαν αναλυτικά όλα τα προς διαπραγμάτευση θέματα σε μορφή σχεδίου τοπικής Σ.Σ.Ε. Εκεί εμφανίζονται ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με την προϊσχύουσα Δ.Α. ΤΡΙΜ. 7/2016, αλλά χωρίς ειδική τεκμηρίωση, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν ως προς αυτές νέα έγγραφα ή υποοτηρικτικά υπομνήματα κατά το στάδιο της Διαιτησίας. Αντίθετα, κατά το άρθρο 3 Α.1. του υποβληθέντος σχεδίου, το οποίο αποτελεί και πλαίσιο της συγκεκριμένης συλλογικής διαφοράς προτείνεται όπως «τα κατώτατα όρια βασικών μισθών, όπως είχαν διαμορφωθεί με την από 18.7.2016 διαιτητική απόφαση του Ο.ΜΕ.Δ. ( αρ. πρ. κατάθεσης στο Υπ. Εργασίας 8/26.07.2016 ) και ίσχυαν μέχρι τη λήξη αυτής στις 03.02.2017, όλων των κατηγοριών που υπάγονται στην παρούσα παραμένουν ως έχουν δηλαδή όπως ισχύουν στη λήξη της ΤΣΣΕ».

2. Τον πλήρη φάκελο της κρινόμενης συλλογικής διαφοράς συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου μεσολάβησης των σχετικών ιστοσελίδων, π.χ. του ΣΕΤΕ http://5ete.gr/el/stati5tika-vivliothiki/statistika (όπου αναφέρονται στοιχεία αφίξεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, πληροφορίες εξελίξεων και προοπτικών του ελληνικού τουρισμού κλπ.), καθώς και τα Πρακτικό της Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

3. Το περιεχόμενο της με αρ.πρωτ. Μ-Δ 491/22.12.2017 Έκθεσης Μεσολάβησης της Μεσολαβήτριας Όλγας Π. Αγγελοπούλου, καθώς και την αιτιολογία αυτής.

4. Την Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ & ΔΑ) των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου.

5. Την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» ( Π.Κ. Υπ. Εργασίας 1/18.2.2016 ), η οποία υπεγράφη απευθείας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) για δύο έτη, ήτοι για το έτος 2016 και το έτος 2017, η οποία προβλέπει βασικούς μισθούς σταθερούς σε σχέση με την προηγούμενη ΣΣΕ 2014-2015 ( Π.Κ. 14/31.12.2013 ), για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.3.2017 και από 1.4.2017 αύξηση ποσοστού 1%.

6. Το γεγονός ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος και ιδίως τα ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στο Νομό Ηρακλείου, απολαμβάνουν μια διαφορετική θέση από τους υπόλοιπους εργοδότες στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στην ηγετική θέση που έχει η χώρα μας ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός με αποτέλεσμα να έχει διατηρηθεί σε σημαντικό επίπεδο η κερδοφορία των εν λόγω επιχειρήσεων παρά την κρίση. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΈ), ανοδική υπήρξε η πορεία των εσόδων από τον τουρισμό: Από 14,3 δισεκατομμύρια το 2014 ανήλθαν στα 14,5 το 2015. Κατά αντικειμενική παρατήρηση ο ξενοδοχειακός κλάδος στο Ν. Ηρακλείου δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα οικονομικής κρίσης λόγω της απουσίας έντονων μεταναστευτικών ροών, που βασανίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, των ανεπτυγμένων υποδομών και της ύπαρξης αρχαιολογικών σημείων παγκοσμίου βεληνεκούς (Κνωσσός Φαιστός Μάλια) και λόγω της πτώσης τουριστικό ανταγωνιστικών χωρών, όπως η Τουρκία, Συρία, και όλη η Μέση Ανατολή από το 2011 και μετά).

7. Επιπλέον των ανωτέρω, λήφθηκαν υπόψη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και επισημαίνονται και τα εξής:

Α) Τα στοιχεία για την εξέλιξη του πληθωρισμού της κρίσιμης περιόδου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Εν γένει, τα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών αγαθών και υπηρεσιών (που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν μετεξελιχθεί σε αποπληθωρισμό) δεν τεκμηριώνουν αξιοσημείωτη απώλεια αγοραστικής δύναμης για το εργατικό εισόδημα, που θα αιτιολογούσε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές των μισθών και ημερομισθίων.

Β) Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 6/28.2.2012, καθώς και I η απόφαση της ΟλΣτΕ 2307/2014, η οποία ακύρωσε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 4 της ως άνω ΠΥΣ και συγκεκριμένα έκρινε ότι«σ/ διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και περιορίζουν το αντικείμενο της και οι οποίες αντιβαίνουν προς το όρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος για τους λόγους που εκτέθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις και προβάλλονται βασίμως με τις κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να ακυρωθούν. Πρέπει, επίσης κατ΄ αποδοχή των ίδιων λόγων ακυρώσεως να ακυρωθούν και οι συναφείς με τις παραπάνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 – μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 6/2012…».

Γ) Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαιτησίας καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής 8ι εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 1876/1990 και του Ν. 3899/2010, όπως σήμερα ισχύουν και ειδικότερα τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 § 7 , όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 4303/2014 .

Με βάση τα ανωτέρω
Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

`Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπινγκ), τα οποία λειτουργούν στα αστικό Κέντρα, στις θερινές διαμονές και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νομού Ηρακλείου. Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση των εργαζομένων παρέχεται εντός του Νομού Ηρακλείου.

`Αρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες

α) Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίοτ), Θυρωρός Α΄, Νυχτοθυρωρός Α΄, Μαιτρ, Υπομαίτρ ή Κάπταιν, Μπουφετζής Προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, Ελεγκτής ή Ταμπλίοτας Μάγειρας Α΄, Υπεύθυνος τμήματος ζαχαροπλαστικής (αρχιτεχνίτης) και Αποθηκάριος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, Βοηθός υποδοχής Θυρωρός Β΄, Σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), Μπάρμαν ή Μπαρμπέιντ, Τηλεφωνητής, Μαιν Κουράντ, Μάγειρας Β΄, Τεχνίτης ζαχαροπλάστης, Φύλακας, Κόπτης Κρεάτων και Βοηθός προϊσταμένου/ης ορόφων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, Οροφοκόμος (βαλές), Θυρωρός υπηρεσίας, Βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης Γκρουμ, Ντόρμαν ή Εξωτερικός θυρωρός, Λινοθηκάριος Μάγειρας Γ΄, Βοηθός τεχνίτη ζαχαροπλάστη και Καμαριέρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Μοδίστρα, Μανταρίστρια, Λαντζέρης Προϊστάμενος και Βοηθός ιατρών, Ντισκ Τζόκεϋ, Ναυαγοσώστης και Εργάτης (αποθήκης καθαριότητας ακτών, πισίνας εργάτης γενικών καθηκόντων).

β) Στην παρούσα υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για τη μεταφορά του προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μισθωτών αυτών θα καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα συλλογική ρύθμιση που καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας και από την έναρξη ισχύος της. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρούσας σχετικά με την επαναπρόσληψη και την αποζημίωση είτε λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η προ της 1.1.2006 προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων σε ξενοδοχεία και εποχιακά απασχολούμενων οδηγών δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της παραπάνω αποζημιώσεως.

`Αρθρο 3
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί

1. Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών, όπως είχαν διαμορφωθεί με την από ΔΑ ΤΡΙΜ 7/2016 (αρ. πράξης κατάθεσης στο Υπ. Εργασίας 8/26.7.2016) και ίσχυαν μέχρι τη λήξη αυτής στις 3.2.2017, όλων των κατηγοριών που υπάγονται στην παρούσα παραμένουν ως έχουν δηλαδή όπως ισχύουν στην λήξη της ΤΣΣΕ:

Α΄ Κατηγορία Β.Μ.

846,77 ΕΥΡΩ

Β΄ Κατηγορία Β.Μ.

828,91 ΕΥΡΩ

Γ΄ Κατηγορία Β.Μ.

812,50 ΕΥΡΩ

Δ΄ Κατηγορία Β.Μ.

776,44 ΕΥΡΩ

2. Για τους ηλεκτροτεχνίες τους εφοδιασμένους με άδεια ή πτυχίο του Ν. 6422/34 και των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, καθώς και τους βοηθούς της άνω ειδικότητας που απασχολούνται στις άνω αναφερόμενες επιχειρήσεις εφαρμογή έχουν – ως προς τη διαμόρφωση των αποδοχών τους – οι όροι αμοιβής και εργασίας της εκάστοτε ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ των ηλεκτροτεχνιών καταστημάτων όλης της χώρας.

3. Για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται στις άνω αναφερόμενες επιχειρήσεις εφαρμογή έχουν – ως προς τη διαμόρφωση των αποδοχών τους- οι όροι αμοιβής και εργασίας της εκάστοτε ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ.

`Αρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Το επίδομα προϋπηρεσίας των ξενοδοχειακών ειδικοτήτων του αρθρ. 3 παρ. 1 και 2: διαμορφώνεται σε 5,60 ΕΥΡΩ, για κάθε ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

Κατ΄ εξαίρεση προκειμένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκρός περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα.

`Αρθρο 5
Λοιπά επιδόματα

α. Επίδομα Οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας των ξενοδοχειακών ειδικοτήτων ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89.

β. Επίδομα τουριστικής εκπαιδεύσεως: Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαιδεύσεως ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία) ως εξής:

Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%. Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους μεταδευτεροβόθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό 10%.

γ. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των παραπάνω άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους.

δ. Επίδομα στολής: Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα σε ποσοστό 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή κατά την κρίση της επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία).

ε. Επίδομα ανθυνιεινής εργασίας: Χορηγείται στους εργαζομένους των ξενοδοχειακών ειδικοτήτων σε ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του άρθρου 3 βασικός μισθός, στους παρακάτω εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου:

1. Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων.

2. Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των μη κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.

3. Εργαζόμενους στα πλυντήρια.

4. Προϊσταμένους και βοηθούς ιατρών.

5. Λαντζέρηδες.

Επίσης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται σε όλο το προσωπικό κουζίνας σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών (εκτός του λαντζέρη).

στ. Επίδομα τροφής: Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκείνες μέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται (σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα επιθυμούν) να παρέχουν τροφή, εκπιπτόμενου στην περίπτωση αυτή ποσοστού 2% από το βασικό μηνιαίο μισθό. Εάν ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτόν ποσοστό 2% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχείρησης από την υποχρέωση παροχής τροφής.

Διευκρινίζεται, εφόσον αφορά τη χορήγηση τροφής και εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, ότι ισχύουν τα οριζόμενα με την 28/83 απόφαση Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών που κηρύχτηκε εκτελεστή με την 16543/83 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

ζ. Επίδομα μεταφοράς: Οι εργοδότες που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ηρακλείου, υποχρεούνται να μεταφέρουν τους εργαζόμενους που απασχολούν και καταλαμβάνονται από την παρούσα με δικό τους μεταφορικά μέσα. Διαφορετικά οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

η. Επίδομα οθόνης: Καταβάλλεται επίδομα οθόνης σε ποσοστό 5% επί των βασικών μηνιαίων αποδοχών σε όσους εργαζόμενους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερησίου εργασίμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη.

`Αρθρο 6
Προσαυξήσεις

Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 3, 4 και 5 χορηγούνται στους μισθωτούς που αφορά η παρούσα, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο Νόμος και η παρούσα, καθώς και τις νυχτερινές ώρες. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των συνολικών νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός συν επιδόματα).

`Αρθρο 7
Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.

`Αρθρο 8
Ωράριο εργασίας

Οι ημέρες της κάθε εβδομάδας εργασίας των ξενοδοχειακών ειδικοτήτων που καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση αυτή, καθορίζονται σε πέντε (5), με σαράντα (40) ώρες εργασίας για τις επιχειρήσεις που αφορά η ρύθμιση αυτή. Οι πόσης φύσεως δε αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα κ.λπ.) που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών, που κατανέμονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερησίας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας επί περιόδου 8 το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας. Η υπέρβαση των προαναφερόμενων χρονικών πλαισίων εργασίας δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής των νόμιμων προσαυξήσεων. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση νόμιμης απασχόλησης του/της μισθωτού σε Κυριακή ή αργία η αμοιβή και η προσαύξηση (75%) θα καταβάλλεται επί των πραγματικών ωρών εργασίας.

`Αρθρο 9
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων

Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες οι οποίες λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση γι΄ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνεται μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτός.

Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακών) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 15π Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της παρούσας. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαίου του ιδίου έτους. Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83 . Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.

`Αρθρο 10
Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακό απασχολουμένων

Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχειρήσεως όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.

Δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελία διά προειδοποιήσεως εκτός για δικαιολογημένη αιτία. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάση των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας.

Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθμού καθοριζομένου υπό του εργοδότου.

Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για τον λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 20% αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβάλλεται στην περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.

`Αρθρο 11
`Αδειες

Αναλογία αδείας εποχιακώς απασχολουμένων: Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία άδειας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα άδειας 2,5 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.

`Αρθρο 12
Ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων

Οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων στις κατηγορίες ξενοδοχείων Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεως ανεξάρτητα κλινών, είναι συνεχόμενες.

`Αρθρο 13
Συνδικαλιστική άδεια

Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Συνδέσμου δικαιούνται τον μήνα συνδικαλιστική άδεια τόσων ημερών όσων ορίζει ο Ν. 1264/82, εκ των οποίων οι τρεις (3) ημέρες για τον Πρόεδρο και δύο (2) ημέρες για τον Γ. Γραμματέα αντίστοιχο, αμείβονται και ασφαλίζονται πλήρως από τον εργοδότη.

`Αρθρο 14

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α άρθρο 3 Β.Δ. της 16/18-7-1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των προηγουμένων αυτής και καθορίζονται συνολικά ως εξής:

Από 2 μήνες έως 1 έτος ” ”

5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω

165 ημερομίσθια

`Αρθρο 15
Πρόσθετες αργίες

Επί πλέον των υπό του Νόμου προβλεπόμενων αργιών για τους υπαγόμενους στην παρούσα ορίζονται ως αργίες και οι εξής: α) 1η του έτους (Πρωτοχρονιά), β) 11η Νοεμβρίου, Εορτή Πολιούχου του Σωματείου, γ) η 6η Ιανουαρίου (Θεοφανίων) και δ) Καθαρά Δευτέρα. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού κατά τις ημέρες αυτές θα καταβάλλονται τα ωρομίσθιά τους προσαυξημένα κατά 75%.

`Αρθρο 16
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς

Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή του δεύτερου μήνα εργασίας τη συνδικαλιστική εισφορά του εργαζομένου, προς το Σωματείο.

Η παρακράτηση ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των είκοσι (20) ΕΥΡΩ ετησίως (ποσό που μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου) και αποδίδεται στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με κατάθεση στον με αριθμό 5752-019360-423 λογαριασμό του Σωματείου στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιχείρηση υποχρεούται κατά την κατάθεση των εισπραχθέντων ποσών να αναφέρει το όνομα του καταθέτη.

`Αρθρο 17
Εφαρμογή θεσμικών Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε.

Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη προβλεπόμενα.

`Αρθρο 18
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας καταβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

`Αρθρο 19
Εργασία κατά την 6η ημέρα

Με την παρούσα ΔΑ και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας (συνέδρια – κοινωνικές εκδηλώσεις) συμφωνούνται και τα παρακάτω:

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΔΑ σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό, και αποδεικνυόμενο από το βιβλίο πόρτας του Ξενοδοχείου θεωρημένο νομίμως, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς την 6η ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή το ένα ρεπό τους το οποίο θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται με αποζημίωση ενός ημερομισθίου συν 75% αν συμπέσει Κυριακή.

Στις άλλες περιπτώσεις το πενθήμερο εξακολουθεί να ισχύει με παρέκκλιση μόνο για την ανωτέρω περίπτωση.

`Αρθρο 20
Λοιπές διατάξεις

1. Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα αποδοχές με βάση Νόμου, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ.Α. ή άλλης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να καταβάλλονται.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 18.7.2016 ΔΑ ΤΡΙΜ 7/2016 καθώς και των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας Διαιτητικών Αποφάσεων και Ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

`Αρθρο 21

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 29.11.2017 και λήγει μετά από 1 έτος την 28.11.2018.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 01 Φεβρουαρίου 2018