Δ.16/Φ.10000/13009/06-02-2023
Προσωρινός Κανονισμός Επενδύσεων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Αριθμ. Δ.16/Φ.10000/13009/2023

(ΦΕΚ Β’ 706/13-02-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 13 και την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

7. Τις ανάγκες σχετικά με την επενδυτική λειτουργία του ΤΕΚΑ κατά το πρώτο χρονικό διάστημα από τη σύσταση του και έως την έκδοση του Κανονισμού Επενδύσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έκδοση του Προσωρινού Κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αρμόδια όργανα

Άρθρο 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το γενικό πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής του ΤΕΚΑ και είναι υπεύθυνο για ειδικότερα ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου.

Άρθρο 2

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξειδικεύει και υλοποιεί την επενδυτική πολιτική και τις επενδυτικές αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Άρθρο 3

Στο ΤΕΚΑ λειτουργεί Επενδυτική Επιτροπή, ως γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό όργανο με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Μέχρι τη σύσταση της Επενδυτικής Επιτροπής εντός του ΤΕΚΑ και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής ανατίθενται στην Επενδυτική Επιτροπή της Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α’ 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ΕΔΕΚΤ).

Άρθρο 4

Το ΤΕΚΑ διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του ή επιλέγει εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές επενδύσεων εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους κανόνες επενδύσεων του ΤΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Κανονισμού. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, διαχειριστής επενδύσεων του ΤΕΚΑ, για μέρος ή το σύνολο των προς επένδυση περιουσιακών του στοιχείων Ταμείου, μπορεί να ορίζεται η ΕΔΕΚΤ σύμφωνα με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ταμείου και της ΕΔΕΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Επενδυτικός στόχος

Άρθρο 5

Σκοπός των επενδύσεων είναι η εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επενδυτικών κινδύνων σε συνάρτηση με τον βασικό σκοπό του ΤΕΚΑ για τη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών. Για το λόγο αυτό, κατά την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, η αναμενόμενη απόδοση πρέπει να σταθμίζεται έναντι των σχετικών κινδύνων.

Άρθρο 6

Κατά τη διαχείριση των συσσωρευμένων κεφαλαίων, το ΤΕΚΑ ακολουθεί την αρχή της συνετής διαχείρισης και επενδύει προς το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Άρθρο 7

Οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται προς εξυπηρέτηση της βέλτιστης οικονομικής επίδοσης του Ταμείου. Τα όργανα διοίκησης δεν μπορούν να επιδιώκουν επενδύσεις που κρίνονται εκ προοιμίου μη βέλτιστες σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες επενδύσεις και πρέπει να αποφεύγουν κινδύνους που είναι αντίθετοι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ
Κίνδυνοι

Άρθρο 8

Το TEKA επενδύει μόνο σε στοιχεία τους κινδύνους των οποίων, είτε το ίδιο, είτε οι διαχειριστές που ενεργούν για λογαριασμό του, μπορούν να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν.

Άρθρο 9

Η διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων γίνεται με βάση την αρχή της διαφοροποίησης κινδύνου.

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί τακτική αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τα επιμέρους επενδυτικά στοιχεία αλλά και με το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του ΤΕΚΑ, εστιάζοντας στην ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Τα επίπεδα κινδύνου πρέπει να είναι συνετά και εναρμονισμένα με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δικαιούχων. Ο κίνδυνος ενδεχόμενων βραχυπρόθεσμων ζημιών πρέπει να διατηρείται σε αποδεκτό επίπεδο, ωστόσο, πρέπει να συναρτάται με την ηλικία και τον επενδυτικό ορίζοντα των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και αντιμετωπίζει συνεχώς, πέραν του κινδύνου αγοράς, τους λοιπούς κινδύνους που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά οι διακανονισμοί, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, η αντιστάθμιση κινδύνων, οι αναθέσεις σε εξωτερικούς αναδόχους, η συνεργασία με εξωτερικούς διαχειριστές κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διαχείριση επενδύσεων

Άρθρο 12

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα, τις επενδυτικές πολιτικές και τη διαχείριση των επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης εξωτερικών διαχειριστών και των εξωτερικών αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το ύψος των κεφαλαίων που διαθέτει το Ταμείο καθώς και τις δυνατότητες εσωτερικής διαχείρισης και τεχνογνωσία στους τομείς αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες του κόστους και της αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας.

Άρθρο 13

Δεδομένου του μεγέθους των κεφαλαίων του ΤΕΚΑ, το Ταμείο διαχειρίζεται τις επενδύσεις του σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνει υπόψη τον τρόπο διαχείρισης επενδύσεων φορέων αντίστοιχου μεγέθους και σκοπού.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επιμελώς την εξέλιξη των επενδύσεων του ΤΕΚΑ, την απόδοσή τους και τους σχετικούς κινδύνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Υπεύθυνες επενδύσεις

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τηρεί και δημοσιεύει πολιτική υιοθέτησης κριτηρίων ESG Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνικών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance), βάσει των σχετικών αρχών των Ηνωμένων Εθνών, των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και άλλων ευρέως αποδεκτών διεθνών προτύπων, που εφαρμόζονται σε όλες τις επενδύσεις του ΤΕΚΑ, ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων (εσωτερική διαχείριση ή εξωτερικοί διαχειριστές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Δημοσιότητα και Επικοινωνία

Άρθρο 16

Το ΤΕΚΑ δημοσιεύει τακτικά στην ιστοσελίδα του συγκριτικές εκθέσεις σχετικά με την τρέχουσα κατανομή των περιουσιακών του στοιχείων, τη στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού του και την απόδοση των επενδύσεων του.

Άρθρο 17

Κατά την επικοινωνία με τους ασφαλισμένους πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων, της συνολικής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων και του επιπέδου και της σύνθεσης του κινδύνου καθώς και όσων έχουν τεθεί υπόψη των ασφαλισμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ειδικές διατάξεις μεταβατικής ισχύος

Άρθρο 18

Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΤΕΚΑ, για το διάστημα που το ΤΕΚΑ διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δύναται να αξιοποιούνται μέσω της κατάθεσής τους σε λογαριασμό του ΤΕΚΑ στην Τράπεζα Της Ελλάδος, με ευνοϊκό επιτόκιο το οποίο προσφέρεται για τα κεφάλαια των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Μετά τη συγκρότηση του ΔΣ, το τελευταίο αποφασίζει για τη διαχείριση των επενδύσεων του Ταμείου, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Έναρξη ισχύος

Άρθρο 19

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ