Δ.15/Γ/77066/11-10-2021
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4826/2021 (Α’160) και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 11 /10/2021
Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Γ/77066

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙKΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Γ’)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ’)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Α’)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Β’)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Β’)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε’)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Γ’)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (Ε’)

Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59
Πληροφορίες, Ε. Κουτσιμπού (ασφάλιση μη μισθωτών), 213
Τηλέφωνο, 1516 788, ekoutsimpou@ypakp.gr
Ηλ. Ταχ.: Ε.Ράπτη (θέματα εισφορών), 213 1516 814, erapti@ypakp.gr
:Κ.Κλαδισίου (θέματα κύριας σύνταξης), 213 1516 814, kkladisiou@ypakp.gr
:Χ.Γκιουλέκα (θέματα σύνταξης χηρείας), 213 1516 814, chgkiouleka@ypakp.gr
:E.Σπύρου (θέματα εφάπαξ), 213 1516755, espyrou@ypakp.gr
:Μ.Βογιατζόγλου (θέματα επικουρικής ασφάλισης), 213 1516746
mvogiatzoglou@ypakp.gr
:K.Παπανικολάου (θέματα ασθένειας), 213 1516 809, kpapanikolaou@ypakp.gr
:K.Mπέκα (θέματα προσυνταξιοδοτικών και λοιπών παροχών), 213 1516777, kbeka@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4826/2021 (Α’160) και άλλες διατάξεις»

Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 74-78,79, 82-84 και 88 του νόμου 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλισης, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 160 /Α/7-9-2021.

Σας επισημαίνουμε ότι για το άρθρο 77 «Σχετικά με τη χορήγηση παροχών σε χρήμα- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν.4387/2016» έχει εκδοθεί το υπ᾽αριθμ.80000/68179/614/14.09.2021 (ΑΔΑ:ΩΣ6446ΜΤΛΚ-Χ2Μ ) έγγραφο από την Υπηρεσία μας προς τον Φορέα σας, για δε το άρθρο 88 «Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ» έχουν εκδοθεί τα υπ᾽αρ.Φ.80000/66803/10-9-2021 (ΑΔΑ:9ΟΡΞ46ΜΤΛΚ-Ψ2Σ) και 20130/69051/13957/17-9-2021 έγγραφα.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλες τις Υπηρεσίες του Φορέα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ