Δ.15/Δ’/82645/08-09-2022
Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Αθήνα, 8 / 9 / 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15 / Δ’ / 82645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Νταβή
Τηλέφωνο : 2131516811
Ηλ. Ταχ. : intavi@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 225775/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/13-07-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4176/Β/05.08.2022,ΑΔΑ:ΩΜ84465ΧΘΞ-Λ0Κ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου, 23ης Νοεμβρίου και 11ης Δεκεμβρίου του 2021) περιοχές των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΠΛΗΜΜΥΡΑ 14.10.2021
α. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
■ Δημοτική Κοινότητα 1ουΔημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
■ Δημοτική Κοινότητα 2ουΔημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
β. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ
■ Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου
■ Δημοτική Κοινότητα Ταύρου της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου
γ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
δ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Β) ΠΛΗΜΜΥΡΑ 23.11.2021
α. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
■ Δημοτική Κοινότητα 2ουΔημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
β. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
■ Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου
■ Δημοτική Κοινότητα Ταύρου της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου
Γ) ΠΛΗΜΜΥΡΑ 11.12.2021
α. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
■ Θέση Ακτή Ήλιου

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β’ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ