Δ.15/Δ’/29814/28.3.2022
Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών α) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και β) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης

Αθήνα, 28 / 3 / 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15 / Δ’ / 29814

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Διεύθυνση: Σταδίου 29 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ. Ταχ.: intavi@ypakp. gr

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών α) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και β) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης»

Με το αριθ. Δ.15/Δ’/80643/19.10.2021 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ9ΙΓ46ΜΤΛΚ-ΥΞΒ), σας έχει κοινοποιηθεί η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4646/Β’/07.10.2021, ΑΔΑ: Ψ4ΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ), σχετικά με την οριοθέτηση ως σεισμόπληκτων, περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994.

Μεταγενέστερα, με το αριθ. Δ.15/Δ789955/11.11.2021 έγγραφό μας (ΑΔΑ: 9ΗΓΞ46ΜΤΛΚ- ΟΡΧ) σας κοινοποιήθηκε η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/20.10.2021 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4882/Β’/21.10.2021, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 5722/Β710.12.2021 ΑΔΑ: 6ΝΝΑ465ΧΘΞ-ΦΑΩ), με την οποία επεκτάθηκε η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.
Με την υπό στοιχεία 52530/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.//Α325/21.02.2022 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 895/Β’/28.02.2022, ΑΔΑ: 9Χ3Γ465ΧΘΞ-ΝΟΩ), επεκτείνεται περαιτέρω η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, και προστίθενται οι εξής περιοχές:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

– Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Β) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

• Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας
– Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
– Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων

• Δημοτική Ενότητα Κοφίνας
– Δημοτική Κοινότητα Στερνών

Γ) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

• Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνη
– Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος
– Δημοτική Κοινότητα Άνω Ασιτών
– Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ασιτών
– Δημοτική Κοινότητα Πενταμοδίου
– Δημοτική Κοινότητα Πυργούς

• Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου
– Δημοτική Κοινότητα Βασιλειών
– Δημοτική Κοινότητα Βουτών
– Δημοτική Κοινότητα Δαφνέ
– Δημοτική Κοινότητα Σκαλανίου

• Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού
– Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας

• Δημοτική Ενότητα Παλιανής
– Δημοτική Κοινότητα Αυγενικής
– Δημοτική Κοινότητα Βενεράτου
– Δημοτική Κοινότητα Κερασίων
– Δημοτική Κοινότητα Σίβας

Δ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

• Δημοτική Ενότητα Γαζίου
– Δημοτική Κοινότητα Γαζίου o Δημοτική Κοινότητα Καλεσιών

• Δημοτική Ενότητα Κρούσωνα
– Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος

• Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
– Δημοτική Κοινότητα Μαράθου

Ε) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

• Δημοτική Ενότητα Ζαρού
– Δημοτική Κοινότητα Ζαρού

• Δημοτική Ενότητα Μοιρών
– Δημοτική Κοινότητα Μοιρών
– Δημοτική Κοινότητα Πηγαϊδακίων
– Δημοτική Κοινότητα Πόμπιας

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

• Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου
– Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου
– Δημοτική Κοινότητα Αβδού
– Δημοτική Κοινότητα Ποταμιών

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
– Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 272), στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα και στις ανωτέρω περιοχές που έχουν πληγεί από τις ως άνω θεομηνίες/καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.

Συγκεκριμένα:

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ