Δ.15/Δ’/23000/10.3.2022
Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Αθήνα, 10/3/2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’/23000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Διεύθυνση: Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ. Ταχ.: intavi@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας»

Με το αριθ. Δ.15/Δ’/41142/1602/13.10.2020 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ5Μ146ΜΤΛΚ-ΝΒΘ), σας έχει κοινοποιηθεί η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4431/Β’/07-10-2020, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’4615, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) σχετικά με την οριοθέτηση ως πληγέντων από φυσική καταστροφή περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε, ότι με την αριθ. 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.2.2022 νεότερη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 640/Β’/15.02.2022, ΑΔΑ: 9ΗΒΒ465ΧΘΞ-ΟΧΘ) συμπληρώθηκε η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση και προστέθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή οι εξής περιοχές:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

• Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

• Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων
• Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

• Δημοτική Κοινότητα Κόμματος της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 272), στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα και στις ανωτέρω περιοχές που έχουν πληγεί από τις ως άνω θεομηνίες/καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.

Συγκεκριμένα:

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ