Δ.15/Δ’/116463/5.12.2022
Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

Αθήνα, 5/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’/116463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Διεύθυνση: Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Η. Καραγιάννης
Τηλέφωνο: 2131516136
Ηλ. Ταχ.: ikaragiannis@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/14.11.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 5942/21-11-2022, ΑΔΑ: ΨΟΘ9465ΧΘΞ-Ι7Θ), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου του 2022) περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

• Δημοτικές Κοινότητες Νέας Αλικαρνασσού και Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου
• Δημοτικές Κοινότητες Γαζίου, Αχλάδας, Ροδιάς και Φόδελε της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου
• Δημοτικές Κοινότητες Ανωπόλεως, Ελαίας, Επάνω Βαθείας και Κάτω Βαθείας της Δημοτικής Ενότητας Γουβών και Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

• Δημοτική Κοινότητα Σητείας, Πισκοκεφάλου και Σκοπής της Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

• Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β’ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, όπως αυτοί πιστοποιούνται ως πληγέντες βάσει βεβαίωσης της Περιφέρειας. Ως βεβαίωση της Περιφέρειας, από την οποία πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση για υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση νοείται και το ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας Περιφέρειας, στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία και η διεύθυνση των πληγέντων εργοδοτών και πληγεισών επιχειρήσεων, ο χρόνος της φυσικής καταστροφής ως χρόνος της ζημίας, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ