Επανέλεγχος υποθέσεων που ελέχθηκαν από τις υπηρεσίες της ΥΠΕΕ, καθορισμός κριτηρίων επιλογής υποθέσεων προς επανέλεγχο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Aρθρου 30 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 253 Α) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου Aρθρου, σχετικά με την διενέργεια δειγματοληπτικών
επανελέγχων των υποθέσεων για τη νομιμότητα και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αρχικών ελέγχων.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ.. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ιδίως ταοριζόμενα στο Aρθρο 7 παράγραφος 3 περίπτωση ε’.
γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ) Την ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και νομιμότητα των ελέγχων και η ορθή και δίκαιηεφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια των αρχικών ελέγχων της ΥΠΕΕ, προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς, αποφασίζουμε

Aρθρο 1
Επανέλεγχος και αρμόδια όργανα αυτού

1. Ο επανέλεγχος διενεργείται τακτικά ή έκτακτα επί υποθέσεων που ελέγχθηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., οι οποίες προβλέπονται από το Aρθρο 10 παράγραφος 1 του π.δ. 85/2005.

2. Ο επανέλεγχος της παρ. 1 ασκείται από υπαλλήλους του Τμήματος Επανελέγχων και Εσωτερικού Ελέγχου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Aρθρο 7 παράγραφος 3 περίπτωση ε’ του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α).

Aρθρο 2
Τακτικός και έκτακτος επανέλεγχος, χρόνος διενέργειας αυτών
1. Ο τακτικός επανέλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Aρθρο 7 παρ. 3 περίπτωση ε’ υποπερίπτωση Ια’, ασκείται επί υποθέσεων που ελέγχθηκαν το προηγούμενο έτος από τις υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., προγραμματίζεται κατ’ έτος και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι
το τέλος του επόμενου έτους.

2. Ο έκτακτος επανέλεγχος διενεργείται, από ειδικό συνεργείο επανελέγχου που συγκροτείται κατόπιν απόφασης του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Aρθρο 7 παρ. 3 περίπτωση ε’ υποπερίπτωση Ιβ΄ του π.δ. 85/2005, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Aρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς επανέλεγχο Ο επανέλεγχος διενεργείται σε δείγμα υποθέσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ή χαρακτηριστικά:
1. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν από υπαλλήλους, για τους οποίους υφίστανται καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα των ενεργειών τους.

2. Υποθέσεις που αφορούν σε επιχειρήσεις ή πρόσωπα που ελέγχθηκαν τα τελευταία δύο έτη περισσότερες από μία φορές και στο δεύτερο ή επόμενο έλεγχο συμ μετείχε ο ίδιος ή οι ίδιοι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε.

3. Υποθέσεις στις οποίες το περιεχόμενο των οικείων πληροφοριακών δελτίων που σχηματίστηκαν βάσει καταγγελιών για συγκεκριμένες παραβάσεις, ιδίως για έκδοση ή αποδοχή εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, δεν αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του ελέγχου
που διενεργήθηκε με βάση τις πληροφορίες αυτές.

4. Υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν αρνητικά, αν και αφορούν τομείς με φορολογικά ή τελωνειακά αντικείμενα που παρουσιάζουν συχνότητα παρατυπιών και αποφέρουν μεγάλα παράνομα κέρδη στους παραβάτες, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

5. Υποθέσεις που αφορούν στον πρώτο έλεγχο συγκεκριμένης επιχείρησης ή προσώπου, μετά την ολοκλήρωση του οποίου έγιναν και πάλι καταγγελίες ή υπάρχουν σχετικές αναφορές στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης.

6. Υποθέσεις για τις οποίες η έκθεση ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. επεστράφη από την αρμόδια για τον καταλογισμό υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), λόγω σοβαρών σφαλμάτων ή παραλείψεων εκ μέρους των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε., ιδίως όταν το γεγονός αυτό παρουσιάζει συχνότητα και αφορά σε υποθέσεις του ιδίου Τμήματος Ελέγχου ή τους ιδίους υπαλλήλους που διενήργησαν
τους αντίστοιχους ελέγχους.

7. Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α., τα οποία δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και παρά ταύτα δε διαπιστώθηκε παράβαση.
8. Υποθέσεις κατά τις οποίες τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., στα πλαίσια της διευρυμένης χωρικής τους αρμοδιότητας, είναι θετικά σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση στα ίδια πρόσωπα ή επιχειρήσεις.

9. Υποθέσεις για τις οποίες η έκθεση συντάχθηκε, ύστερα από επεξεργασία, για μέρος μόνο των κατασχεθέντων στοιχείων ή παραληφθέντων ανεπίσημων ή επίσημων στοιχείων και δεν έχει ολοκληρωθεί, μετά πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος, προς όλα τα λοιπά κατασχεθέντα ή παραληφθέντα στοιχεία.

10. Υποθέσεις για τις οποίες συντάχθηκε έκθεση, μετά από επεξεργασία του συνόλου των κατασχεθέντων ή παραληφθέντων ανεπισήμων ή επισήμων στοιχείων χωρίς να καταλογισθεί παράβαση.

11. Υποθέσεις για τις οποίες στην έκθεση ελέγχου ή στην πορισματική αναφορά αναφέρεται ότι ο έλεγχος ή η έρευνα συνεχίζεται ή ότι θα ολοκληρωθεί και ως προς τους λοιπούς εμπλεκόμενους.
12. Με τυχαίο δείγμα υποθέσεων από τους ελεγχόμενους στόχους που προγραμματίζονται και υλοποιούνται κατ’ έτος από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε., με βάση το τελευταίο ψηφίο του αύξοντα αριθμού της υπόθεσης ή με άλλον τρόπο.

13. Με τυχαίο δείγμα υποθέσεων, για έλεγχο των προβλεπόμενων ελαχίστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Αρθρο 4
Προγραμματισμός ετήσιου τακτικού ελέγχου

1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Κ.Υ. της ΥΠ.Ε.Ε. συντάσσει το μήνα Φεβρουάριο πίνακα, κατά Περιφερειακή Διεύθυνση της ΥΠ.Ε.Ε., με τις προτεινόμενες υποθέσεις για επανέλεγχο που έχει καθορίσει, σύμφωνα με τα κριτήρια του Aρθρου 3 και εισηγείται τη
συγκρότηση ειδικών συνεργείων με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, στις περιπτώσεις που αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ιβ΄ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του Aρθρου 7 του π.δ. 85/2005.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας δύναται να επιλέξει υποθέσεις για επανέλεγχο που εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις, πέραν αυτών που προτείνονται από την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της ΥΠ.Ε.Ε.

Aρθρο 5
Διαδικασία και αποτελέσματα τακτικού και έκτακτου επανελέγχου
1. Ο επανέλεγχος βασίζεται σε στοιχεία που υφίστανται, για κάθε υπόθεση, στα αρχεία των υπηρεσιών, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που έλαβαν ή όφειλαν να λάβουν υπόψη τους οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε., όταν ενήργησαν τον έλεγχο.
Οι ενεργούντες τον επανέλεγχο δύνανται να ελέγχουν παράλληλα τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου στον οποίο αφορά η επανελεγχόμενη υπόθεση και να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα για τον επανέλεγχο στοιχεία, κατάσχοντας, όταν το κρίνουν απαραίτητο,
έγγραφα ή άλλα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.
Στην περίπτωση που διενεργείται έκτακτος επανέλεγχος δύνανται να λαμβάνουν στοιχεία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, αναφορικά με τους κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας προγραμματισμένους ελέγχους σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος, εφόσον διαπιστώθηκε εμπλοκή προσώπων ή υποθέσεων, σχετικά με την υπόθεση που επανελέγχεται.
Κατά τη διενέργεια του επανελέγχου οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Aρθρου 30 παράγραφος 6 του ν. 3296/2004.

Οι ενεργούντες τον επανέλεγχο υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα περί εχεμύθειας και κάθε πράξη τους, στα πλαίσια του επανελέγχου, ενεργείται με τους κανόνες εμπιστευτικότη τας και αποφυγής διαρροής πληροφοριών σε τρίτους.

2. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται αν έγιναν οι προβλεπόμενες ελεγκτικές πράξεις στη διάρκεια του αρχικού ελέγχου, ο οποίος ασκήθηκε από τους υπαλλήλους της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και αν ακολουθήθηκαν οι οριζόμενες διαδικασίες για όλα τα ελεγκτικά στάδια,από την επιλογή της κάθε υπόθεσης για έλεγχο (από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση της ΥΠ.Ε.Ε.) μέχρι
και την περαίωση της και ιδίως αν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου είναι σύννομα και σύμφωνα ή όχι με τις διαπιστώσεις του επανελέγχου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αρχικός έλεγχος είχε καταλογίσει φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις, εξετάζεται επίσης, κατά τον επανέλεγχο, αν η υπηρεσία, στην οποία διαβιβάστηκε η υπόθεση για την επιβολή των κυρώσεων (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), έχει εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμων και έχει λάβει έγκαιρα τα απαιτούμενα διοικητικά μέτρα.

4. Οι υπάλληλοι του ειδικού συνεργείου ελέγχου, για κάθε επανελεγχόμενη υπόθεση, υποβάλλουν σχετική έκθεση επανελέγχου μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται με την εντολή και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του έτους, κατά το οποίο προγραμματίστηκε ο επανέλεγχος. Η έκθεση του έκτακτου επανελέγχου υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο Α’ 15νθήμερο του
επόμενου μήνα που διενεργήθηκε αυτός.
5. Στην έκθεση επανελέγχου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της υπόθεσης, οι διαπιστώσεις και τααποτελέσματα του επανελέγχου, καθώς και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν μαζί με τις αντίστοιχες προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προς επίλυση αυτών.

6. Μετά την υποβολή της έκθεσης ελέγχου ή της πορισματικής αναφοράς από το ειδικό συνεργείο ακολουθείται η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιβολής κυρώσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Aρθρου 7 παράγραφος 3 περίπτωση ε’ υποπεριπτώσεις
γ’ και δ’ του Π.Δ.. 85/2005.

Aρθρο 6
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ