Ασυμφωνία του περιεχόμενου της ΑΠΔ με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησής της στο διαδύκτιο:Αν τα συνολικά ποσά και ο αριθμός των εργαζόμενων της ΑΠΔ είναι λιγότερα από τα αντίστοιχα του αποδεικτικού της επιτυχούς καταχώρησης, τότε θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική ΑΠΔ για τις εισφορές και τους εργαζόμενους που δεν συμπεριλήφθησαν.