Παίρνετε την ΑΠΔ για έναν εργαζόμενο που είχε ασθένεια. Παρατηρείτε όμως ότι οι αποδοχές αυτές δεν συμφωνούν με το αντίστοιχο στο ταμπελάκι Αποτελέσματα στην καρτέλα μισθοδοσίας, ούτε με το αντίστοιχο ποσό στο ταμπελάκι Εγγραφές ΑΠΔ. Γιατί γίνεται αυτό;
Στο πεδίο Αποδοχές Ασθενείας: Αν υπάρχει ασθένεια στην κίνηση τότε εδώ θα εμφανιστούν οι αποδοχές της ( οι πληρωτέες ημέρες της ασθενείας επί το ημερομίσθιο του εργαζόμενου), αυτές όμως που αντιστοιχούν στις βασικές αποδοχές της σύμβασης. Αν ο εργαζόμενος έχει και επιδόματα σύμβασης και εξωτερικά επιδόματα τότε το αυτό το ποσό αναφέρεται μόνο στις Βασικές αποδοχές της σύμβασης ( που τις βλέπετε λίγο παραπάνω στο πεδίο Βασικές Αποδοχές).
Δεν θα συμφωνεί λοιπόν το ποσό αυτό με το ποσό που βλέπετε στο αντιστοιχο πεδίο στο ταμπελάκι “Εγγραφές ΑΠΔ”.

Παράδειγμα : Βασικές αποδοχές εργαζόμενου 1000€ με δύο επιδόματα 10% το ένα και 5% το άλλο. Ασθενεί 10 ημέρες , πληρωτέες 8,2, και εργάζεται τις 15. Η αξία των επιδομάτων είναι λοιπόν 100€ και 50€ σύνολο 150 €.

Τότε εδώ στο πεδίο Αποδοχές Ασθενείας θα είναι: 1000€ /25* 8,2 = 328€. Όμως στις Εγγραφές ΑΠΔ οι αποδοχές ασθενείας θα είναι: 1000€* 1,10*1,05 /25*8,2 = 378,84€.
Επαλήθευση: 328€ *1,05*1,10 = 378,84€
Ή: 378,84 € – 328€ = 50,84€, = 150€ / 25 * 8,2 ( η αναλογία των επιδομάτων στην ασθένεια).
Και : 50,84€ * 25/8,2= 150€ (μικροδιαφορές στα ποσά οφείλονται σε τρογγυλοποιήσεις).

Αν επίσης έχετε βάλει Επίδομα Ασθενείας από το ΙΚΑ τότε αυτό θα αφαιρεθεί από τις “Αποδοχές Ασθενείας”, όχι όμως και από τις Εγγραφές ΑΠΔ,

Συνοπτικά:
Αποδοχές Ασθενείας = [(συνολικές αποδοχές σύμβασης -επιδόματα) – επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ] /25 * ημέρες ασθενείας.

Αποδοχές ασθενείας ΑΠΔ = συνολικές αποδοχές σύμβασης στην αναλογία των ημερών ασθενείας (το ασφαλιστέο ποσό).