ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

΄Οσοι παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας ΄Ελληνες και αλλοδαποί ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια σ΄ένα από τους παραπάνω φορείς.
Τα μέλη οικογενείας τους εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα ασφάλισης.
Ειδικότερα:

α. Ο, η σύζυγος

β. Τά άγαμα τέκνα μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26 έτους της ηλικίας τους.

γ. Οι γονείς

δ. Οι ορφανοί πατρός και μητρός εγγονοί και αδελφοί.

ε. Ο, η διαζευγμένη σύζυγος με προυποθέσεις.

στ. Οι άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

ζ. Οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με προυποθέσεις.

η. ΄Οσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι ασφαλισμένοι, έχουν δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Φορέα που υπάγονται υποχρεωτικά, εφόσον συγκεντρώνουν κάποιες ελάχιστες προυποθέσεις ασφάλισης.