Παίρνετε την Ασφαλιστική Κατάσταση του ΤΕΑΥΕΚ, αλλά στο πεδίο Είδος Ταμείου σας δίνει κάποιο άλλο, πχ το ΤΣΑΥ. Γιατί γίνεται αυτό;
Αυτό γίνεται διότι στον Πίνακα στο Είδος ταμείου (Κύριες εργασίες > Πίνακες, Είδος ταμείου), έχετε αλλάξει τους κωδικούς ή το λεκτικό τους. Από τον πίνακα αυτόν και από την σωστή σειρά των κωδικών του ενημερώνει και το Είδος ταμείου στην Κατάσταση Ασφάλισης.