Ασφαλιστική αναγνώριση 6μηνης άδειας μητρότηταςΣύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ αναγνωρίζεται ασφαλιστικά η 6μηνη άδεια μητρότητας της εργαζόμενης.
Η αναγνώριση αφορά τόσο στον κλάδο της κύριας σύνταξης όσο και στον κλάδο ασθένειας και του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, και της επικούρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ για όσες μητέρες δεν καλύπτοβραι από άλλη επικουρική ασφάλιση.
ΟΙ εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη θα παρακρατούνται από τον ΟΑΕΔ και θα αποδόδονται στο ΙΚΑ –ΕΤΕΑΜ (εξαιρούνται οι εισφορές για τον Κλάδο κύριας σύνταξης). Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης για παροχές σε είδος και χρήμα των κλάδων ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.