Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2004Εγκύκλιος 15/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 19-2-04

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθ.Πρωτ. Α42/2

ΓΕΝ IKH Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 15

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2004»

Με τις αριθ. 464 και 466/Σ45/11-12-03 αποφάσεις του Δ.Σ. ΙΚΑ, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 1890/τ.Β?/19-12-03, καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2004.

Δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα οι αλιεργάτες παράκτιας και μέσης αλιείας, διότι από 1-1-04 εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ΙΚΑ ( παρ.1, άρθρ. 7 του Ν.3232/04 , ΦΕΚ 48/τ.Α?/12-2-04).

Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2004, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2003.

Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα:

α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λ.π.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες, κ.λ.π.

δ) Όταν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.

ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλου.

στ) Μουσικοί α? λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β? λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.

ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.

η) Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφ/νου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την 68623/10394/17-11-58 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (εγκ. ΙΚΑ 464/58, Γ.Ε. 201777/ΦΕΚ 211/11-2-77).

θ) Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομηνία ( άρθρο 13 παρ.2 του Ν.1976/91 ).

ι) Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια, αλλά με το ½ των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών (σχετ. εγκ. 19/96 , παρ. 1.6).

Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα κατάταξης τα αντιστοιχούντα σε κάθε ασφ/κή κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1-1-2004 και θα ισχύσουν μέχρι 31-12-2004.

Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:

• για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές) για κανονική και πλήρη απασχόληση.

• για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σ΄αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ.6 του Κ.Α. ΙΚΑ).

Ως σταθερές αποδοχές, νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της Οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2004 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ είναι η κατωτέρω:

1. Για ένα γεύμα
3,63 ΕΥΡΩ

2. Για πλήρη τροφή
7,26 ΕΥΡΩ

3. Για κατοικία (μηνιαία)
60,63 ΕΥΡΩ

4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία)

(σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ 466/Σ.45/11-12-03)
242,13 ΕΥΡΩ

Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

Συνημμένα: Ένας (1) πίνακας (1 φύλλο)

Ακριβές αντίγραφο

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ
ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ι. Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος
Ι. Γενναδίου 14 – 115 21 Αθήνα

2. Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Φιλοθέης 21 – 105 56 Αθήνα

3. Όλα τα Υπουργεία

4. Δήμος Αθηναίων
Αθηνάς 16 – 105 51 Αθήνα

5. Δήμος Πειραιά
Δραγάτση 1 – 185 35 Πειραιάς

6. ΓΣΕΕ
28ης Οκτωβρίου 69-10434 Αθήνα

7. Όλα τα Εργατικά Κέντρα

8. Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού
Σολωμού 65 – 104 32 Αθήνα

9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας
Ακαδημίας 7 – 106 71 Αθήνα

10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Πλ. Ρούσβελτ 1 – Πειραιάς

11. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3 – 185 31 Πειραιάς

12. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας
Ελ. Βενιζέλου 44 – 106 79 Αθήνα

13. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Ακαδημίας 18 – 106 71 Αθήνα

14. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Καραΐσκου 111 -185 32 Πειραιάς

15. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
Ξενοφώντος 5 – 105 57 Αθήνα

16. ΟΥΠΑΕ
Μάγερ 23 – 104 38 Αθήνα

17. Ιερά Μητρόπολη Θεσ/νίκης Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Βογατσικού 7 – 546 22 Θεσ/νίκη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Ασφάλισης – Εσόδων (50 αντίτυπα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ

ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 1/1-31/12/2004

Α. ΕστιατΟρια (Ανευ μουσικΩν οργΑνων),

ΕξοχικΑ κΕντρα (Ανευ μουσικΩν οργΑνων), ΚαφενεΙα, ΚαφεζαχαροπλαστεΙα, ΚαφεγαλακτοπωλεΙα, ΚαφετΕριεσ,

ΓαλακτοπωλεΙα, ΚαφΕ-Μπαρ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ -ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ, ΛΕσχεσ και ΕντευκτΗρια, Οινο μαγειρεΙα, ΟινοζυθεστιατΟρια, ΟινοπωλεΙα, ΟυζερΙ, ΚρεπερΙεσ, ΠιτσαρΙεσ, ΣπαγγετΕριεσ, ΤαβΕρνεσ (Οχι ΚοσμικΕσ), Φαστ- Φουντ, ΨητοπωλεΙα.

Μαίτρ

Αρχισερβιτόροι

Σερβιτόροι

Μπάρμαν

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

Ντισκ τζόκεϋ
15

15

13

13

11

12
43,25

43,25

37,29

37,29

31,41

34,23

Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ), ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ- ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ-ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ- ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π.

Μαίτρ

Αρχισερβιτόροι

Σερβιτόροι

Μπάρμαν

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)

Ντισκ τζόκεϋ

Μουσικοί α?

Μουσικοί β?

Αρτίστες άσματος

Αρτίστες χορού

Διερμηνείς

Θυρωροί

Ιματιοφύλακες

Καθαρίστριες
16

16

14

14

12

13

13

12

20

20

11

11

11

10
46,20

46,20

40,46

40,46

34,23

37,29

37,29

34,23

57,14

57,14

31,41

31,41

31,41

29,36

Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ

Κομμωτές – Κουρείς

Μανικιουρίστριες – Πεντικιουρίστριες

Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
10

9

9
29,36

27,17

27,17

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ – ΠΛΑΣΙΕ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες

Πωλητές

Εισπράκτορες γενικά
14

13
40,46

37,29

E. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ)

Με αλλαγή (Μονοβάρδια)
9
27,17

Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια)
10
29,36

Οδηγοί φορτοταξί
9
27,17

ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αχθοφόροι πάσης φύσεως
8
24,87

Ζ. ΛΟΥΤΡΑ

Υπάλληλοι λουτρών γενικά
8
24,87

Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

Άνδρες – Γυναίκες
8
24,87

Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ

Στιλβωτές – Βαφείς
8
24,87

Ι. ΝΑΟΙ

Νεωκόροι – Καθαρίστριες
8
24,87

ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕ

Ταξιθέτες
8
24,87

ΙΒ. Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων
8 24,87