(Π.Κ.Y.E. 50 / 8-6-2007)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008. (Π.Κ. 50/8-6-2007)
 Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσκάλεσε με την από 16.2.2007 πρόσκλησή της, την ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. έτους 2007 που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου ολόκληρης της χώρας, που δεν είναι θυγατρικές Τραπεζών.
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν μεταξύ της ΟΑΣΕ και της ΕΑΕΕ που εκπροσωπεί, για τους σκοπούς της παρούσας τις ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της που δεν είναι θυγατρικές Τραπεζών, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Στην Αθήνα, σήμερα την 5η Ιουνίου 2007 οι υπογράφοντες αφενός, Θ. Κοκκάλας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Βασ. Σοφίας 97 και Π. Ψωμιάδης, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 62 ενεργούντες με την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ξενοφώντος 10) και αφετέρου οι Αθηνά Καραμήτρου και Γιάννης Πετσαλάκης, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Οργανωτικός. Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα), σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2007 και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της-παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990, αποφάσισαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν, με τις παραπάνω ιδιότητές τους, τη σύναψη διετούς συλλογικής συμβάσεως εργασίας, η οποία μετά και τη κωδικοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1998 – 1999, της Διαιτητικής Απόφασης 29/2000, και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 2001-2002, 2003-2004 και 2005-2006, έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Έκταση ισχύος
Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας υπάγονται: α) οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου ολόκληρης της χώρας που δεν είναι θυγατρικές Τραπεζών, σύμφωνα με το άρθρο 42 ε΄ §5 του N. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, και β) στην ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, στο Επικουρικό Κεφάλαιο, στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικοί μισθοί
2.1 Στους ισχύοντες την 31/12/2006 βασικούς μισθούς προστίθενται δύο ακόμη κλιμάκια (36,37) και οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2008 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.2 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή – όποιο είναι μικρότερο – ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
ΑΡΘΡΟ 3
Επιδόματα
Οι στο άρθρο 2 βασικοί μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται με τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη:
Από την 1/1/2007 μετά την συμπλήρωση 6 χρόνων υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του βασικού κλιμακίου και για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας κλιμακούται κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα μέχρι συμπληρώσεως και του 34ου έτους (34%). Από 1/1/2005 ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν μέχρι πέντε (5) έτη απασχόληση σε άλλες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου.
Η έναρξη ισχύος του ποσοστού 6% είναι η 1/1/2003 (άρ. 3 ΣΣΕ 2003-2004)
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 7% και 24% είναι η 1/1/2001 (άρ.3 ΣΣΕ 2001-2002)
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 8% και 22% είναι η-1/7/2000 (άρ.3 ΔΑ 29/2000).
Η έναρξη ισχύος του ποσοστού 25% για τα έτη 25 έως και 35 είναι η 1/1/2004 (άρ3 ΣΣΕ 2003-2004)
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 26% για το έτος 26 και 27% για τα έτη από 27 έως και 35 είναι η 1/1/2005 (άρ. 3 ΣΣΕ 2005-2006).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 28% και 29% για τα έτη 28 και 29 και 30% για τα έτη 30 έως και 35 είναι η 1/1/2006 (άρ. 3 ΣΣΕ 2005-2006).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 31%,32%,33% και 34% για τα έτη 31, 32, 33 και 34 έως και 37 είναι η 1/1/2007 (όρ.3 ΣΣΕ 2007-2008).
2. Επίδομα γάμου: ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από 1/1/1988 στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα σύμβαση.
3. Επίδομα παιδιών: ποσοστό 7,5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 250 έτος της ηλικίας του, εφόσον φοιτά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Από 1.1.1990 το επίδομα παιδιών καταβάλλεται σε αμφότερους τους γονείς ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία εργάζονται και οι δύο και υπάγονται στην παρούσα σύμβαση.
Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται από την 1.1.1988 και στις ανύπαντρες μητέρες εφόσον δεν καταβάλλεται ήδη σύμφωνα με τα παραπάνω.
4. Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού: Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγούν από 1/1/2001 μηνιαίο βρεφονηπιακό επίδομα το οποίο αναπροσαρμόζεται από 1/1/2007 σε 100 ευρώ, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Το επίδομα αυτό χορηγείται επί 12 μήνες κατ΄ ανώτατο όριο για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Εάν καταβάλλεται μικρότερο ποσό μηνιαίως, το χορηγούμενο επίδομα περιορίζεται στο ποσό αυτό.
5. Επίδομα τέκνων με ειδικές ανάγκες στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ, εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1483/84 χορηγείται επίδομα από 1.1.2007, 115 Ευρώ και από 1.1.2008 130 Ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο τους που εμπίπτει σ΄ αυτή την κατηγορία.
6. Επίδομα πτυχίου: ποσοστό 35% για τους κατόχους διδακτορικού, 30% για τους κατόχους master΄s, 22% για τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού και ισότιμων εξωτερικού.
Επίσης, ποσοστό 8% για τους απόφοιτους του ετήσιου εκπαιδευτικού κύκλου σπουδών του ΕΙΑΣ και του ΕΠΙ Θεσσαλονίκης καθώς και 10% για τους απόφοιτους των Τ.Ε.Ι. (ΚΑΤΕΕ) των σχολών: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Ασφαλιστικών σπουδών, Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Λογιστικής, Ξένων Γλωσσών, Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο, Εμπορίας και Διαφήμισης, Πληροφορικής, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων.
Για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχομένων από ΤΕΙ τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% ισχύουν μόνον για τις ανωτέρω αναφερόμενες σχολές.
Στους κατόχους πτυχίου διδακτορικού, Master΄s ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.
Το επίδομα σπουδών ΕΙΑΣ και ΕΠΙ καταβάλλεται σωρευτικά εάν συντρέχει με επίδομα διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Στους κατόχους Profιciency του Cambridge καταβάλλεται επίδομα 5%.
7. Επίδομα θέσης: ποσοστό 10% για διευθυντές, τμηματάρχες και προϊσταμένους ανεξαρτήτως αριθμού κατά κλάδο ή τμήμα, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας ή με απόφαση των Δ.Σ. των εταιρειών ή των νομίμων αντιπροσώπων τους.
8. Επίδομα ισολογισμού: Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού χορηγείται μια φορά το χρόνο και μέσα σ΄ ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού, επίδομα ίσο με το 75% ενός βασικού μηνιαίου μισθού προσαυξημένου με τα τυχόν καταβαλλόμενα, με βάση τις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ, κάθε είδους επιδόματα. Ως λογιστές και βοηθοί λογιστές νοούνται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας απασχολούμενοι σε αντικείμενα εργασίας που περιγράφονται στα άρθρα 1, 2, 3 της ΣΣΕ των Λογιστών. Ειδικότερα σε επιχειρήσεις στις οποίες το σύνολο των λογιστών και των βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού, εντός ή εκτός κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα υπερβαίνει τα 5 άτομα, το επίδομα ισολογισμού καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
9. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: ποσοστό 5%, παρεχόμενο μόνο στους ταμίες που έχουν αποκλειστική τους απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή καθώς και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων ταμείου είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους ταμίες.
10. Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατρητριών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων: από 1.1.2007 χορηγείται επίδομα 16 € το μήνα και από 1.1.2008 17 €, έτσι όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα ΣΣΕ, εφόσον ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική μονάδα μηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο.
11. Υπολογισμός επιδομάτων: Τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο ποσοστιαία επιδόματα, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις οικείες διατάξεις, υπολογίζονται επί του εκάστοτε βασικού κλιμακίου αποδοχών ενός εκάστου υπαλλήλου.
ΑΡΘΡΟ 4
Οδοιπορικά – Εκτός έδρας
1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση από 1.1.2007 14 ευρώ και από 1.1.2008 15 ευρώ το μήνα.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.
ΑΡΘΡΟ 5
Αδειες
1. Ετήσια κανονική άδεια: Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983, το άρθρο 6 της από 23.5.2000 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το άρθρο 5 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 3302/2004, διαμορφώνουν την κανονική άδεια μετ΄ αποδοχών ως εξής:
α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, κατ΄ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄.
Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.
Για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
Με την συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ο μισθωτός δικαιούται να λάβει εικοσιτρείς (23) εργάσιμες ημέρες και με την συμπλήρωση δέκα ετών υπηρεσίας εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες.
Με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας (ανεξαρτήτως εργοδότη), ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
2. Αδεια γάμου: Ο εργαζόμενος δικαιούται, εκτός από την κανονική του άδεια και πρόσθετη άδεια γάμου 6 ημερών με πλήρεις αποδοχές.
3. Αδεια τοκετού: Ορίζεται σε 4 μήνες. Οι 2 πρώτοι μήνες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιποι 2 μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο του πιθανολογούμενου, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό για να συμπληρωθούν οι 4 μήνες.
Από την 1/1/2008 η άδεια αυτή προσαυξάνεται κατά μία (1) εβδομάδα. Η προσαύξηση αυτή θα ισχύει και για όσες εργαζόμενες θα βρίσκονται ήδη σε άδεια τοκετού κατά την 1/1/2008, θα χορηγείται δε μετά τον τοκετό.
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται ειδικά για το διάστημα της επέκτασης της άδειας τοκετού που προέβλεψε η ΣΣΕ έτους 2007 – 2008 τις αποδοχές τους και τα ένσημά τους, για όσο διάστημα από την άδεια αυτή το ΙΚΑ δεν καταβάλλει καμία άλλη χρηματική παροχή (επίδομα).
4. Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών:
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
5. Αδεια προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες: Για τη φροντίδα προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες οι εργαζόμενοι δικαιούνται μέχρι τρεις (3) ημέρες άδεια με πλήρεις αποδοχές για κάθε χρόνο. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
6. Αδεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών: Οι μισές από τις ημέρες αδείας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 1483/1984 χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους με πλήρεις αποδοχές, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκομείο του/της συζύγου και συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
7. Αδεια γονική: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 άδεια για τη σχολική παρακολούθηση παιδιών, ισχύει μέχρι της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού.
8. Αδεια πένθους: Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
9. Σπουδαστική άδεια: Αυξάνεται σε (30) τριάντα ημέρες η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά (άρθρ. 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 96-97). Η ιδιότης του μαθητού ή σπουδαστού ή φοιτητού ως και η συμμετοχή τούτου εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής, υποβαλλομένης υπό του μισθωτού προς τον εργοδότη (6Π9 ΔΔΔΔ Αθηνών & άρθρο 4 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΄94).
1. Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα (EΓΣΣΕ 1998, άρθρο 6).
2. Οι αποδοχές για τις ημέρες αδείας για συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Συνδικαλιστικές άδειες – διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης: α) Έξι (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων απαλλάσσονται με υπόδειξή της από την υπηρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισμό ή ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστημα που κατέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης Ο.Α.Σ.Ε.
β) Στα 9 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) χορηγείται συνολική μηνιαία απαλλαγή 120 ωρών μετ΄ αποδοχών, επιμεριζόμενη κάθε μήνα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες και λειτουργίες του ΣΥΑΕ. Η απαλλαγή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ώρες συνολικά το μήνα για κάθε έκαστο μέλος και χορηγείται κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του ΣΥΑΕ προς την Εταιρεία η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 6
Χρόνος εργασίας
Καθιερώνεται εβδομάδα 5 ημερών εργασίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι 39. Το ωράριο είναι συνεχές με εξαίρεση τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα και περιφερειακά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπου μπορεί να υπάρχει και απογευματινή εργασία.
ΑΡΘΡΟ 7
Διάφορα Θεσμικά
1. Μετά την συμπλήρωση 35 χρόνων πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και προϋπηρεσίας από το ΙΚΑ ή άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης, ο εργαζόμενος αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη και δεν πρόκειται για διευθυντικό στέλεχος.
2. Απαγορεύεται η πρόσληψη με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνταξιούχων που παίρνουν πλήρη σύνταξη από οργανισμούς κύριας ασφάλισης.
3. Στα πλαίσια της προστασίας της απασχόλησης τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της αμοιβαίας ενημέρωσης για τους υπάρχοντες ανέργους του κλάδου και τις ανάγκες προσλήψεων των εταιρειών.
4. Σε περίπτωση που η εγκυμοσύνη εργαζόμενης έχει γίνει γνωστή στον εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η μείωση της αποδοτικότητας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη (άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1082/80).
5. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ), δικαιούται να έχει πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του στους τόπους εργασίας. Ο χώρος ανάρτησης των πινάκων, καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και της διοίκησης του Συλλόγου (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 1264/82).
6. Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ΄ αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.
7. Συνιστάται επιτροπή από αντιπροσωπείες της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ, η οποία θα συνέρχεται κάθε τρεις μήνες ή έκτακτα, όποτε κρίνεται σκόπιμο και από τα δύο μέρη,
για την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων (αμοιβές – εργασιακές σχέσεις – ασφαλιστικό). Η παραπάνω επιτροπή συζητά επίσης θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης ΣΣΕ και από τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
Ακόμη θα προετοιμάζει το περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. όποτε αυτές συνάπτονται.
8. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της επιχείρησης θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα των εργαζομένων κλήσης υπεραστικών συνδιαλέξεων έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης.
9. Η εργοδοτική πλευρά οφείλει να εγκαθιστά φίλτρα σε όλες οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τερματικών.
10. Η ΕΑΕΕ ενισχύει με το ποσό των € 12.000 ετησίως από 1.1.2007 και € 13.200 ετησίως από 1.1.2008, τα πολιτιστικά προγράμματα. της Ο.Α.Σ.Ε., σύμφωνα με τον προηγούμενο προγραμματισμό υλοποίησής τους. Επίσης θα χορηγηθεί εφάπαξ στην ΟΑΣΕ για συντήρηση των γραφείων της το ποσό των € 25.000.
ΑΡΘΡΟ 8
Προστασία από την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι η μονομερής επιβολή μη επιθυμητών σεξουαλικών απαιτήσεων που ασκούνται στα πλαίσια μιας άνισης υπηρεσιακής σχέσης ή εξουσίας. Συνιστά θεμελιώδη διάκριση σε βάρος εργαζόμενης ή εργαζόμενου. Η διάκριση αυτή βασίζεται στο φύλο, εκδηλούμενη με συμπεριφορές που θίγουν την υπόσταση και την προσωπικότητά τους ως εργαζόμενων, την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, την αρχή της ισότητας, τις ίδιες τις συνθήκες εργασίας. Δράστες συνήθως είναι πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν για τους όρους, τη σχέση εργασίας ή για την υπηρεσιακή εξέλιξη του θιγόμενου ατόμου. Εύλογο είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση οφείλει να διακρίνεται σαφώς από τις προσωπικές προσεγγίσεις που γίνονται αποδεκτές ως βασιζόμενες στην αμοιβαία συναίνεση.
Η επιτροπή της §7 του άρθρου 7 αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταρτίσει κώδικα συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα αποτελέσει παράρτημα της παρούσης ΣΣΕ. Ο κώδικας συμπεριφοράς θα αποτελέσει παράρτημα αυτής της συλλογικής σύμβασης και ΄θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 9
Παρατηρητήριο Απασχόλησης
1. Συστήνεται διμερές Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Εργασιακών Εξελίξεων Ασφαλιστικού κλάδου με κύριο αντικείμενο την έρευνα, συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των εργασιακών στοιχείων για την εξέλιξη και προώθηση της απασχόλησης στον κλάδο και τη σύνταξη αναφορών για την έγκαιρη, συστηματική και αποτελεσματική ενημέρωση των μερών, καθώς και στη σύνταξη εντύπου κοινωνικού απολογισμού σχετικά με τα επιχειρησιακά δεδομένα των εταιρειών με τρόπο που να επιτρέπει χρήσιμες συγκρίσεις και ουσιαστική αξιοποίησή τους από όλες τις εταιρείες.
2. Στην ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης των εταιρειών, εμπίπτει και η κατάρτιση καταλόγου με τα ονόματα των εργαζομένων που έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους και οι οποίοι προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρείες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση αυτών από τις λοιπές εταιρείες του Κλάδου.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης αδείας ή πτώχευσης Ασφαλιστικής Εταιρείας, η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας τμημάτων εξειδίκευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των ανέργων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες μεθόδους και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η πραγμάτωση της ειδικής αυτής μέριμνας βαρύνει την ΕΑΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 10
Προϋπηρεσία
Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι κατά το άρθρο 2 βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.
α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λ.π.).
β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο κ.λ.π. ως άρθρο 1 ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά μέσα σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 11
Τελικές διατάξεις
1. Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της Σ.Σ.Ε. θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.
2. Όσες διατάξεις προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, διμερείς συμφωνίες, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Η παρούσα ΣΣΕ ετών 2007-2008 ισχύει από την 1.1.2007 και αναθεώρησή της δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31.12.2008.