(Π.Κ.Y.E. 49 / 3-8-2009)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. 29/7/2009, των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων 2009-2010. (Π.Κ. 49/3-8-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουλίου 2009 οι υπογράφοντες αφ’ ενός:
1. Δ. Παλαιολόγος και Φ. Μπράβος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ξενοφώντος αριθ. 10, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αυτού και
2. Γ. Καραβίας, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) που εδρεύει Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ
και αφετέρου οι:
Χ. Παπαδόγιαννης και Μ. Χατζάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος  (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Βησσαρίωνος αριθ. 9 & Σίνα, σύμφωνα με την απόφαση της 28/07/2009 του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) και στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί κύριου προσωπικού
Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών (κύριο και βοηθητικό προσωπικό, για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Κατασκηνωτικό επίδομα
Καταβάλλεται άπαξ του έτους σε όλους τους εργαζόμενους κατασκηνωτικό επίδομα για κάθε τέκνο, το οποίο διαμορφώνεται από
1-1-2009 σε 785 ευρώ και από 1-5-2010 σε 810 ευρώ.
Άρθρο 4
Επίδομα τοκετού
Από 1-1-2009 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.455 ευρώ.
Από 1-9-2009 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.
Από 1-5-2010 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.560 ευρώ.
Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των παρακάτω:
Από 1-1-2009: € 640
Από 1-9-2009: € 660
Από 1-5-2010: € 685
Άρθρο 5
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
Από 1-9-2009: τα € 225
Από 1-5-2010: τα € 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού
1.1. Από 1-1-2009 τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Γ.Δ.Α., Ε.Ι.Α.Σ., ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), ορίζονται από 1 έως 42 και για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
1.2 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή – όποιο είναι μικρότερο – ή τυχόν ακόμη μικρότερη συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
Άρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Το προβλεπόμενο, από το άρθρο 3 παρ. 1 της Σ.Σ.Ε. 2007-2008 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.
β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.
γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1-1-2009: σε 1,05%
Από 1-9-2009: σε 1,15%
Από 1-5-2010: σε 1,30%
δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β):
από 1-1-2009: έξη (6) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
από 1-9-2009: τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
Άρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα
Τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 3 παρ. 6 της Σ.Σ.Ε. 2007-2008 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιδόματα πτυχίων αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
1) Επίδομα ΑΕΙ
Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
2) Επίδομα ΤΕΙ
Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με το 12% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Το επίδομα ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται στους αποφοίτους των σχολών για τις οποίες μέχρι σήμερα καταβαλλόταν καθώς και στους αποφοίτους των σχολών ΤΕΙ που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1 της παρούσας ΣΣΕ.
3) Επίδομα Διδακτορικού
Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 35% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
4) Επίδομα Master
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 30% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:
Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.
Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατώτερου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.
5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:
Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).
Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Άρθρο 4
Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατρητριών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων
Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008 αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1-1-2009 σε 18 € τον μήνα
Από 1-5-2010 σε 20 € τον μήνα
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών ή συνεργατών (call center) και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτά.
Άρθρο 5
Οδοιπορικά – εκτός έδρας
1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 18 από 1-1-2009 και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1-5-2010.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.
Άρθρο 6
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
Από 1-9-2009: τα € 120
Από 1-5-2010: τα € 150
Άρθρο 7
Συνδικαλιστικές άδειες –
διευκόλυνση συνδικαλιστικής
δράσης
α) Έξι (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων απαλλάσσονται με υπόδειξή της από την υπηρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισμό ή ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστημα που κατέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης Ο.Α.Σ.Ε.
β) Στα 9 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) χορηγείται συνολική μηνιαία απαλλαγή 120 ωρών μετ΄ αποδοχών, επιμεριζόμενη κάθε μήνα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες και λειτουργίες του ΣΥΑΕ. Η απαλλαγή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ώρες συνολικά το μήνα για κάθε έκαστο μέλος και χορηγείται κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του ΣΥΑΕ προς την Εταιρεία η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού
1.1. Από 1-1-2009 τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, ορίζονται από 1 έως 42 και για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
1.2 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή – όποιο είναι μικρότερο – ή τυχόν ακόμη μικρότερη συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
Άρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Το προβλεπόμενο, από το άρθρο 3 παρ. 1 της Σ.Σ.Ε. 2007-2008 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ισχύει από 1-7-2007, βάσει της ΣΣΕ 2005-2006 μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.
β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.
γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1-1-2009: σε 1,05%
Από 1-9-2009: σε 1,15%
Από 1-5-2010: σε 1,30%
δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β):
από 1-1-2009: έξη (6) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
από 1-9-2009: τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
Άρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα
Τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 5 παρ. 2 της Σ.Σ.Ε. 2005-2006 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, επιδόματα πτυχίων αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
1) Επίδομα ΑΕΙ
Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
2) Επίδομα ΤΕΙ
Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με το 12% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Το επίδομα ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται στους αποφοίτους των σχολών για τις οποίες μέχρι σήμερα καταβαλλόταν καθώς και στους αποφοίτους των σχολών ΤΕΙ που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1 της παρούσας ΣΣΕ.
3) Επίδομα Διδακτορικού
Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 35% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
4) Επίδομα Master
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 30% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:
Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.
Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατώτερου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.
5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:
Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).
Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Άρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Καταβάλλεται ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού του/της εργαζόμενου /ης ως επίδομα ξένης γλώσσας εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου Lower είτε κατά την κρίση του εργοδότη από την σύνταξη επιστολών, εγγράφων, μεταφράσεων, προφορικής συνεννόησης, με πελάτες προμηθευτές, συνεργάτες κλπ. Το επίδομα αυτό χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο/η εργαζόμενος/η.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του 5ου κεφαλαίου της παρούσας ΣΣΕ.
Άρθρο 5
Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατρητριών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων
Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008, οι οποίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων από 1-9-2009 βάσει της Δ.Α. 46/2007 του ΟΜΕΔ,  αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Στους εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική μονάδα μηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1-1-2009 σε 18 € τον μήνα
Από 1-5-2010 σε 20 € τον μήνα
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών ή συνεργατών (call center) και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτά.
Άρθρο 6
Οδοιπορικά – εκτός έδρας
1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 18 από 1-1-2009 και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1-5-2010.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.
Άρθρο 7
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
Από 1-9-2009: τα € 120
Από 1-5-2010: τα € 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΣΕ
Άρθρο 1
Επίδομα τέκνων και
προστατευόμενων μελών
με ειδικές ανάγκες
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ, εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1483/84 χορηγείται από 1-1-2009 επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του μισθολογίου, του κεφαλαίου 2 άρθρο 1 πίνακας 1, το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου του κεφαλαίου 3 άρθρο 1 πίνακας 1 και το 25ο κλιμάκιο του κεφαλαίου 4 άρθρο 1 πίνακας 1. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Άρθρο 2
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω
καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς
Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.
Άρθρο 3
Αποζημίωση εξόδων
βρεφονηπιακού σταθμού
Το άρθρο 3 παρ. 4 της ΣΣΕ 2007-2008 Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το άρθρο 8 της ΣΣΕ 2007-2008 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θυγατρικών τραπεζών και το άρθρο 3 της Δ.Α. 20/2008 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων, βάσει των οποίων ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στους εργαζόμενους για τα έξοδα Βρεφονηπιακού σταθμού, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας αποζημίωση ίση με τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόμενα από την παρούσα ΣΣΕ όρια. Σε πόλεις που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, με την προσκόμιση του σχετικού νόμιμου παραστατικού για την πραγματοποίηση της δαπάνης. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας από 1-1-2009 σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του/της εργαζόμενου /ης σε όσους εργαζόμενους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τον κατάλογο των πτυχίων που βρίσκεται στο παράρτημα 1 πίνακας 2 της παρούσας ΣΣΕ.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται επίσης και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατης σχολής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Master) για εκπαίδευση ή σπουδές σε αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής γλώσσας από ανώτατη σχολή του εσωτερικού (ΙΟΝΙΟ Πανεπιστήμιο) ή του εξωτερικού. Για τους παραπάνω τίτλους σπουδών εξωτερικού, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία, από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του Ελληνικού κράτους.
Άρθρο 5
Ετήσια κανονική άδεια
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόμων, Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κλπ. ως προς τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, συμφωνούν τα εξής:
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ δικαιούνται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία ανεξαρτήτως εργοδότη:
α) Για 5 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 23 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
β) Για 10 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 25 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
γ) Για 25 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 26 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
δ) Για 28 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 27 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα: στις προηγούμενες ΣΣΕ ή ΔΑ, των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών, των υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων.
Άρθρο 6
Ενίσχυση επιμορφωτικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ο.ΑΣ.Ε.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ ενισχύουν με το ποσό των 20.000 ευρώ, για το έτος 2009 και 20.000 ευρώ για το έτος 2010, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα της ΟΑΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΑΣΕ. Για το έτος 2010 και στην αρχή του, η ΟΑΣΕ θα ενημερώσει την ΕΑΕΕ για τον κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά με την προσκόμιση, από πλευράς ΟΑΣΕ και του ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.
Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρείες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.
Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρείες και στην ΟΑΣΕ.
Άρθρο 7
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην ΟΑΣΕ για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 54.500 για το έτος 2009 και ποσού 57.000 ευρώ για το έτος 2010.
Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρείες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.
Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρείες και στην ΟΑΣΕ.
Άρθρο 8
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ καταβάλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της ΟΑΣΕ αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως.
Το ποσόν του ετήσιου ενοικίου θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρείες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.
Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρείες και στην ΟΑΣΕ.
Άρθρο 9
Επιτροπή σύγκλισης
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ συγκροτείται μεικτή επιτροπή από τρεις εκπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε., δύο εκπροσώπους της Ε.Α.Ε.Ε. και ένα εκπρόσωπο του ΣΕΜΑ (για κάθε εκπρόσωπο ορίζεται από τις διοικήσεις των συμβαλλομένων οργανώσεων και ο αντίστοιχος αναπληρωτής του), με σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σχετικά με την υιοθέτηση επιπλέον ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των υφιστάμενων συλλογικών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.
Η ανωτέρω επιτροπή μετά τη συγκρότησή της σύμφωνα με τα ανωτέρω θα συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή όποτε άλλοτε κρίνουν τα μέλη της απαραίτητο.
Άρθρο 10
Προσλήψεις ανέργων
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 κεφάλαιο Β της Σ.Σ.Ε. Τ/Α επιχειρήσεων 1999 ρύθμιση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε. με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις μόνο για τις εταιρείες που επεκτείνεται η ισχύς του άρθρου:
1) Το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως βάση υπολογισμού των προσλήψεων γίνεται δίμηνο (από ετήσιο που είναι για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών).
2) Σε περίπτωση προσλήψεων που πραγματοποιούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε διμηνιαία βάση, στους πρώτους τέσσερις νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, ο ένας θα προέρχεται από τον οριζόμενο στο προαναφερθέν άρθρο 8 της ΣΣΕ 1999 κατάλογο απολυμένων. Από 5 έως 8 νεοπροσλαμβανόμενους οι δυο, από 9 έως 12 οι τρεις κοκ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τελικές διατάξεις
1. Όροι – ρυθμίσεις των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων / διαιτητικών αποφάσεων, i) των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικών τραπεζών όλης της χώρας, ii) των υπαλλήλων των λοιπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, iii) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται από την παρούσα.
2. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού ΑΣφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή έθιμο ή με επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.
3. Η παρούσα ΣΣΕ ετών 2009-2010 ισχύει από την 1-1-2009, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της, αναθεώρησή της δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31-12-2010, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.