Ασφαλιστικές εισφορές περιοδεύοντων πωλητών-Αν υπάρχει μόνο σταθερός συμφωνηθείς μισθός τότε οι εισφορές υπολογίζονται σε αυτόν τον μισθό και όχι στην τεκμαρτή κλάση του περιοδεύοντος πωλητή.
-Αν ο συμφωνηθείς μισθός έχει εν μέρει σταθερές αποδοχές και εν μέρει ποσοστά και προμήθειες, και οι σταθερές αποδοχές ξεπερνούν την τεκμαρτή του κλάση, τότε και πάλι θα υπολογιστούν στις πραγματικές αποδοχές και όχι στην τεκμαρτή κλάση.
-Αν η εταιρία τον ασφαλίζει στην 14η τεκμαρτή κλάση τότε αν του χορηγεί και πρόσθετα επιδόματα, bonus στο τέλος του έτους τότε οι αποδοχές αυτές δεν υπόκεινται σε εισφορές και δεν υπολογίζονται στην ΑΠΔ. Το ποσό των αποδοχών που ξεπερνά το ποσό των μηνιαίων αποδοχών της 14ης κλάσης δεν υπόκειται σε εισφορές.