(Π.Κ.Υ.Ε. 75 / 14-7-2005) 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.
Στην Αθήνα την 12η Ιουλίου 2005, με την παρουσία του Μεσολαβητή Φάνη Αρχιμανδρίτη, οι υπογράφοντες αφ’ ενός:

1. Ιωάννης Δρούλιας, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων και
2. Γεώργιος Νικολάκος, ως εκπρόσωπος του συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και αφ’ ετέρου οι:

Αθηνά Καραμήτρου και Χρήστος Παπαδόγιαννης, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
 Άρθρο 1
Έκταση ισχύος
Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών.
 Άρθρο 2
Κλιμάκια βασικών μισθών
Καθορίζονται κλιμάκια βασικών μισθών για το διάστημα 1-1-2005 μέχρι 31-12-2006 ως εξής:
 Άρθρο 3
Προϋπηρεσία
Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι κατά το άρθρο 2 βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.).
β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικό πρακτορείο κ.λπ., σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ασκούνται στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια.
 Άρθρο 4
Σταδιακή εφαρμογή της από 13.5.2005 ΣΣΕ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Κατά τη συνομολόγηση των όρων της ΣΣΕ του έτους 2007:

α) θα συμφωνηθούν οι ποσοστιαίες αυξήσεις των βασικών μισθών των κλιμακίων,
β) από 1-7-2007 εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, η ρύθμιση, που αφορά το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1, της από 13.5.2005 ΣΣΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας (Πρ. Καταθ. 48/16-5-2005), καταργουμένων, τότε (1-7-2007) των ρυθμίσεων του άρθρου 5 παρ. 6 και 7 της παρούσας.
γ) Από 31-12-2008 εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα οι εργασιακές ρυθμίσεις (επιδόματα, θεσμικές ρυθμίσεις κ.λπ.), που περιέχονται στην ίδια από 13-5-2005 ΣΣΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή σε μεταγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις, καταργουμένων, (31-12-2008) των αντίθετων διατάξεων της παρούσας.
 Άρθρο 5
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα:

1. Επίδομα γάμου: εις ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών των κλιμακίων, που καταβάλλεται στους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα σύμβαση. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι-ες, οι χήροι-ες και οι άγαμοι γονείς (άρθρο 20 ν. 1849/89).
2. Επίδομα πτυχίου: ποσοστό 35% για τους κατόχους διδακτορικού, 30% για τους κατόχους master’s, 22% για τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού και ισότιμων εξωτερικού.
Επίσης, ποσοστό 8% για τους απόφοιτους του ετήσιου εκπαιδευτικού κύκλου σπουδών του ΕΙΑΣ και του ΕΠΙ Θεσσαλονίκης καθώς και 10% για τους απόφοιτους των Τ.Ε.Ι. (ΚΑΤΕΕ) των σχολών:
Ασφαλιστικών σπουδών
Λογιστικής
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ξένων Γλωσσών, Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing),
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Εμπορίας και Διαφήμισης
Πληροφορικής,
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφορικών Συστημάτων
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία,
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής,
Ηλεκτρονικής,
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
Για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχομένων από ΤΕΙ τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% ισχύουν μόνον για τις ανωτέρω αναφερόμενες σχολές.
Στους κατόχους πτυχίου διδακτορικού, Master’s ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρω επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.
Το επίδομα σπουδών ΕΙΑΣ και ΕΠΙ καταβάλλεται σωρρευτικά εάν συντρέχει με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: ποσοστό 5%, παρεχόμενο μόνο στους ταμίες που έχουν αποκλειστική τους απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή καθώς και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων ταμείου είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους ταμίες.
4. Επίδομα ξένης γλώσσας: ποσοστό 5%, επί του βασικού μισθού που αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγεται ο εργαζόμενος εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου τουλάχιστον Lower, είτε κατά την κρίση του εργοδότη, από τη σύνταξη επιστολών εγγράφων μεταφράσεων, προφορικής συνεννόησης με πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.
Το επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος.
5. Επίδομα τρίτου και τέταρτου παιδιού: ποσοστό 5%, επί του βασικού μισθού που αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγεται ο εργαζόμενος.
Το επίδομα χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του αν εργάζεται ο άλλος και λαμβάνει το επίδομα από τον εργοδότη του, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται. Εάν το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή, οποιασδήποτε βαθμίδας το επίδομα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση, όχι πλέον της συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας του. Η φοίτηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Για τα αγόρια που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, το επίδομα χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και για τα κορίτσια συνεχίζεται εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.
6. Επίδομα υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: Στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας, σε ποσοστό 2,5%, που υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς των κλιμακίων, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.
7. Στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 35 ετών χορηγείται ποσό 9,24 ευρώ, για κάθε χρόνο πέραν της 35ετούς υπηρεσίας.
Άρθρο 6
Άδειες
1. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου: Οι εργαζόμενοι δικαιούνται, εκτός από την κανονική τους άδεια και πρόσθετη άδεια γάμου πέντε (5) ημερών με πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) μέρες άδεια με αποδοχές. (άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 23/5/00)
2. Άδεια μητρότητας: Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
Οι οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο του πιθανολογούμενου, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις. (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 9/6/93 και άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 23/5/00)
3. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών:
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003).
4. Άδεια πένθους: Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδερφών. (άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003).
5. Σπουδαστική άδεια: Αυξάνεται σε (30) τριάντα ημέρες η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. (άρθρ. 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 96-97). Η ιδιότης του μαθητού ή σπουδαστού ή φοιτητού ως και η συμμετοχή τούτου εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής, υποβαλλομένης υπό του μισθωτού προς τον εργοδότη (άρθρο 4 της 6/79 ΔΔΔΔ Αθηνών & άρθρο 5 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. “94 – 95”).
Η άδεια αυτή χορηγείται και για όσους έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 1998 – 1999).
6. Ετήσια άδεια με αποδοχές. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 εργασίμων ημερών. (ΕΓΣΣΕ 23/5/2000).
7. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας ως έξη ετών. (ΕΓΣΣΕ 23/5/2000).
8. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών: Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. (ΕΓΣΣΕ 23/5/2000).
9. Μονογονεϊκές οικογένειες. Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003)
10. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξηρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003).
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. (άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005).
11. Προστασία της απασχόλησης των «εξηρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξηρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μια φορά. (άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 2002 – 2003).
Άρθρο 6
Συνδικαλιστική συνδρομή
Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον Λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.
Άρθρο 7
Προστασία από την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι η μονομερής επιβολή μη επιθυμητών σεξουαλικών απαιτήσεων που ασκούνται στα πλαίσια μιας άνισης υπηρεσιακής σχέσης ή εξουσίας. Συνιστά θεμελιώδη διάκριση σε βάρος εργαζόμενης ή εργαζόμενου. Η διάκριση αυτή βασίζεται στο φύλο, εκδηλούμενη με συμπεριφορές που θίγουν την υπόσταση και την προσωπικότητά τους ως εργαζομένων, την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, την αρχή της ισότητας, τις ίδιες τις συνθήκες εργασίας. Δράστες συνήθως είναι πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν για τους όρους, τη σχέση εργασίας ή για την υπηρεσιακή εξέλιξη του θιγόμενου ατόμου. Εύλογο είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση οφείλει να διακρίνεται σαφώς από τις προσωπικές προσεγγίσεις που γίνονται αποδεκτές ως βασιζόμενες στην αμοιβαία συναίνεση.
Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:

α. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
β. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας (άρθρο 18 ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005).
Άρθρο 8
Διατήρηση ρυθμίσεων – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, διμερείς συμφωνίες, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από 1/1/2005, εκτός από τις επιμέρους διατάξεις οπου ορίζεται διαφορετικά.