(Δ.Α. 42 / 2009 – Π.Κ.Y.E. 24 / 15-10-2009)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑ 42/2009 Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτορείων (Π.Κ. 24/15-10-2009)
Με την αριθμ. πρωτ. 44/6-4-2009 αίτησή της προς τον Ο.Μ.Ε.Δ., η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία « Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος» (Ο.Α.Σ.Ε.) ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ανέλαβα, ύστερα από κλήρωση, την διαιτησία της υπόθεσης αυτής, κατόπιν σχετικής αίτησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 του Ν. 1876/90, λόγω απόρριψης από την εργοδοτική πλευρά της πρότασης της μεσολαβήτριας κυρίας Σαλίμπα, η οποία είχε γίνει δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων.
Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα τους εκπροσώπους των μερών αυτής της συλλογικής διαφοράς σε δύο κοινές συναντήσεις την 24/9/2009 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Τα μέρη ενέμεναν στις συναντήσεις αυτές στις ίδιες θέσεις τις οποίες είχαν διατυπώσει κατά τη φάση της μεσολάβησης.
Μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των μερών, έλαβα υπόψη μου, ιδίως:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά, κλπ.) και τις θέσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά.
β. Την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και την πρόβλεψή της για το έτος 2009 για αυξήσεις από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,50%.
γ. Τις πρόσφατες τάσεις διαμόρφωσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.).
δ. Τις προηγούμενες αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις,και τις σχετικές συλλολικές κλαδικές ρυθμίσεις, στο βαθμό που περιέχουν διατάξεις για θέματα λογιστών.
ε. Το γεγονός ότι κατά την διαπραγμάτευση στη φάση της διαιτησίας δεν παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία ή ισχυρισμοί των μερών άλλα από αυτά που είχαν παρουσιαστεί κατά τη φάση της μεσολάβησης.
στ. Τη μεσολαβητική πρόταση της μεσολαβήτριας κυρίας Σαλίμπα.
Με βάση τα παραπάνω η απόφασή μου έχει ως εξής:
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτορείων
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις των ασφαλιστικών πρακτορείων όλης της χώρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Βασικοί Μισθοί προσωπικού
1.1 Από 1/1/2009 τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των ασφαλιστικών πρακτορείων, ορίζονται από 1 έως 42 και για τα χρονικά διαστήματα απο 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
1.2 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος οι Σ.Σ.Ε. και οι Δ.Α. για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα – όποιο είναι μικρότερο – ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
Άρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Το προβλεπόμενο, από το άρθρο 3 παρ. 1 της Σ.Σ.Ε. 2007-2008 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ισχύει από 1/7/2007, βάσει της ΣΣΕ 2005-2006 των επιχειρήσεων ασφαλιστικών πρακτορείων, για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις των ασφαλιστικών πρακτορείων, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας, επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.
β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.
γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1/1/2009: σε 1,05%
Από 1/9/2009: σε 1,15%
Από 1/5/2010: σε 1,30%
δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β:
από 1/1/2009: έξι (6) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
από 1/9/2009: τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
Άρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα
Τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 5 παρ. 2 της Σ.Σ.Ε. 2005-2006 ασφαλιστικών επιχειρήσεων μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, επιδόματα πτυχίων, για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις των ασφαλιστικών πρακτορείων αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
1) Επίδομα ΑΕΙ
Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
2) Επίδομα ΤΕΙ
Για τους πτυχιούχους σχολών ΤΕΙ/ ΚΑΤΕΕ καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Το επίδομα ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται στους αποφοίτους των σχολών για τις οποίες μέχρι σήμερα καταβαλλόταν καθώς και στους αποφοίτους των σχολών ΤΕΙ που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1 της παρούσας.
3) Επίδομα Master
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 30% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
4) Επίδομα Διδακτορικού
Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 35% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:
Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.
Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατώτερου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.
5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών
Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).
Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Άρθρο 4
Επίδομα ξένης Γλώσσας
Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας από 1/1/2009 σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος, σε όσους εργαζόμενους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τον κατάλογο των πτυχίων που βρίσκεται στο παράρτημα 1 πίνακας 2 της παρούσας.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται επίσης και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατης σχολής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Master) για εκπαίδευση ή σπουδές σε αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής γλώσσας από ανώτατη σχολή του εσωτερικού (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ή του εξωτερικού. Για τους παραπάνω τίτλους σπουδών εξωτερικού, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία, από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του Ελληνικού κράτους.
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω περιγραφόμενες προϋποθέσεις, καταβάλλεται ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού του/της εργαζομένου/ης ως επίδομα ξένης γλώσσας εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου Lower είτε κατά την κρίση του εργοδότη από την σύνταξη επιστολών, εγγράφων, μεταφράσεων, προφορικής συνεννόησης, με πελάτες προμηθευτές, συνεργάτες κλπ. Το επίδομα αυτό χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο/η εργαζόμενος/η.
Άρθρο 5
Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατρητριών και
τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων
Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008, οι οποίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων από 1-9-2009 βάσει της Δ.Α. 46/2007 του ΟΜΕΔ, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Στους εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική μονάδα μηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1-9-2009 σε 18 € τον μήνα
Από 1-5-2010 σε 20 € τον μήνα
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών ή συνεργατών (call center) και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτά.
Άρθρο 6
Οδοιπορικά – εκτός έδρας
1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 18 από 1-9-2009 και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1-5-2010.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών τους εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.
Άρθρο 7
Αποζημίωση εξόδων
Βρεφονηπιακού σταθμού
Το άρθρο 3 της Δ.Α. 20/2008 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων, βάσει του οποίου ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά πρακτορεία, για τα έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, αποζημίωση ίση με τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόμενα από την παρούσα όρια. Σε πόλεις που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, με την προσκόμιση του σχετικού νόμιμου παραστατικού για την πραγματοποίηση της δαπάνης. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
Από 1-6-2010: τα 120 €
Από 1-9-2010: τα 150 €
Άρθρο 8
Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων
μελών με ειδικές ανάγκες
Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84, χορηγείται από 1-1-2009 επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 25ο κλιμάκιο του κεφαλαίου 1 άρθρο 1 πίνακας 1. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευόμενου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Άρθρο 9
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67%
και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς
Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.
Άρθρο 10
Ετήσια κανονική άδεια
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα δικαιούνται:
α) Για 5 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 23 εργάσιμες ημέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
β) Για 10 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 25 εργάσιμες ημέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
γ) Για 25 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 26 εργάσιμες ημέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
δ) Για 28 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 27 εργάσιμες ημέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα: στις προηγούμενες ΣΣΕ ή Δ.Α., για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτορείων.
Άρθρο 11
Επιτροπή σύγκλισης
Στην μικτή επιτροπή σύγκλισης την οποία έχουν συγκροτήσει η ΟΑΣΕ, η ΕΑΕΕ και ο ΣΕΜΑ, συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της ΠΟΑΠ, οριζόμενος από τη Διοίκησή της, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του και, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη κατάθεση της παρούσας στο Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας.
Σκοπός της επιτροπής είναι η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, σχετικά με την υιοθέτηση επιπλέον ρυθμίσεων, προς την κατεύθυνση σύγκλισης των υφισταμένων συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη της, την ανάγκη διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.
Η ως άνω επιτροπή, μετά τη συγκρότησή της σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα συνεδριάζει κάθε 3 μήνες ή όποτε άλλοτε κρίνουν τα μέλη της αναγκαίο.
Άρθρο 12
Ενίσχυση επιμορφωτικών – ερευνητικών
δραστηριοτήτων της Ο.ΑΣ.Ε.
Οι επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτορείων που υπάγονται στην παρούσα ενισχύουν με το ποσό των 4.000 ευρώ, για το έτος 2009 και 4.000 ευρώ για το έτος 2010, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα της ΟΑΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΑΣΕ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από την ΠΟΑΠ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την κατάθεση της παρούσας στο Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των επιχειρήσεων ασφαλιστικών πρακτορείων για τις οποίες ισχύει η παρούσα με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων (ΠΟΑΠ) αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία/μέλος της, με βάση το ανωτέρω κριτήριο, καθώς και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες ασφαλιστικών πρακτορείων και στην ΟΑΣΕ.
Άρθρο 13
Πολιτιστικές και Αθλητικές
δραστηριότητες
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε., για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 5.000 ευρώ για το έτος 2009 και ποσού 5.000 ευρώ για το έτος 2010.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από την ΠΟΑΠ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την κατάθεση της παρούσας στο Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των επιχειρήσεων ασφαλιστικών πρακτορείων για τις οποίες ισχύει η παρούσα με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων (ΠΟΑΠ) αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία/μέλος της, με βάση το ανωτέρω κριτήριο, καθώς και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες ασφαλιστικών πρακτορείων και στην ΟΑΣΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1. Όροι – ρυθμίσεις των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων/διαιτητικών αποφάσεων, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτορείων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται από την παρούσα.
2. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Επιχειρήσεων Ασφαλιστικών Πρακτορείων, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Επιχειρήσεων Ασφαλιστικών Πρακτορείων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή έθιμο ή με επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.
3. Η παρούσα ΔΑ ετών 2009-2010 ισχύει από την 1-1-2009, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της, αναθεώρησή της δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31-12-2010, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σχολές ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) δικαιούμενες επίδομα πτυχίου
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
5 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
8 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
14 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
15 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
18 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
19 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
23 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
24 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
25 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
26 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
27 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
28 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
31 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
32 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
33 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
34 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
35 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
37 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
38 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
39 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
40 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
41 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
42 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
43 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Πίνακας 2: Άριστη γνώση (Γ2/C2) Αγγλικής γλώσσας
1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Proficiency
2. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
3. BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
4. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations
5. Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
6. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
7. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL.
8. ISE IV INTERGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON
9. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – MASTERY – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
10. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2)
11. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
12. Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
13. Test of Interactive English, C2 level.