(Δ.Α. 46/2007, Π.Κ.Υ.Ε. 30 / 27-12-2007) 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑ 46/2007 Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων (Π.Κ. 30/27-12-2007)
Διαιτητής: Αναστάσιος Πετρόπουλος
1. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 045/13. 11.2007 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος» (Ο.Α.Σ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε η κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με τις, νομίμως εκπροσωπούμενες εργοδοτικές οργανώσεις «Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων» (Σ.Ε.Μ.Α.) και «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων» (Π.Ο.Α.Π.) «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων».
2. Την 22.11.2007 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από κοινή επιλογή, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 27.11.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1942/26.11.2007 έγγραφη πρόσκλησή μου σε κοινή συνάντηση την 26.11.2007, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή τα μέρη παραστάθηκαν νόμιμα με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά.
4. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ’αρ. πρωτ. 93/18.7.2007 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον Ο.ΜΕ.Δ., καθώς και στο περιεχόμενο της υπ’αρ. πρωτ. 1793/29.10.2007 Πρότασης Μεσολάβησης.
5. Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, όπως αναφέρονται στην από 16.2.2007 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις, στην αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης, στα πρακτικά που τηρήθηκαν καθώς και στην αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας.
6. Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε τις θέσεις της, όπως τις ανέπτυξε και καταγράφηκαν στα πρακτικά 25.10.2007 κατά τη διαδικασία Μεσολάβησης. Ειδικότερα, η εργοδοτική πλευρά ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η έναρξη ισχύος των άρθρων 3 και 4 της από 12.7.2005 Σ.Σ.Ε. προκειμένου ευχερώς να επαναδιαπραγματευτούν τα μέρη νέους όρους στους οποίους οι μικρές εργοδοτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταποκρίνονται. Επιπλέον υπέβαλε την ένσταση ότι η Ο.Α.Σ.Ε. δεν καλύπτει τους εργαζόμενους στα πρακτορεία και Γραφεία Μεσιτών Ασφαλίσεων και σε εναντία περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσει το καταστατικό του αρμόδιου σωματείου – μέλους της Ο.Α.Σ.Ε.
7. Σε απάντηση των, αναφερόμενων στην προηγούμενη ως άνω παράγραφο, ισχυρισμών της εργοδοτικής πλευράς κατέθεσε η Ο.Α.Σ.Ε. το με αριθμό πρωτοκόλλου 2024/6.12.2007 υπόμνημα, προσκόμισε αντίγραφο του καταστατικού της Ο.Α.Σ.Ε. και του πρωτοβάθμιου σωματείου «Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» (Σ.Υ.Α.Ε.) καθώς και τα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης των αρμοδίων οργάνων από τα οποία προκύπτει ότι ο Σ.Υ.Α.Ε. είναι μέλος της Ο.Α.Σ.Ε.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 045/13.11.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΑΣΕ προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93/18.7.2007 αίτηση της ίδιας ως άνω οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1793/29.10. 2007 Πρόταση Μεσολάβησης του μεσολαβητή Ιωάννη Ληξουριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα.
4. Την έγγραφη αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή από την εργατική πλευρά η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου Ο.ΜΕ.Δ. 1834/5.11.2007 στην οποία γίνεται επισήμανση της εκ παραδρομής (στη μεσολαβητική πρόταση) συναγόμενης έμμεσης εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της προκείμενης Σ.Σ.Ε εκείνων των επιχειρήσεων που είναι θυγατρικές Τραπεζών.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1856/7.11.2007 έγγραφη ανακοίνωση του Ο.ΜΕ.Δ. προς την εργατική και την εργοδοτική πλευρά, ότι η πρόταση έγινε δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και απορρίφθηκε από την πλευρά των εργοδοτών, γεγονός που τερματίζει τη διαδικασία μεσολάβησης.
6. Την από 16.2.2007 πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την εργοδοτική πλευρά για απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη Σ.Σ.Ε. έτους 2007 και τα περιεχόμενα σε αυτή αιτήματα.
7. Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά την κοινή συνάντηση της 3.12.2007 και καταγράφηκαν στο οικείο πρακτικό Διαιτησίας.
8. Το σύνολο των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο της διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας από τα οποία (εκτός των άλλων στοιχείων που λαμβάνω υπόψη) προκύπτει αρμοδιότητα και ικανότητα της αιτούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης να συμβληθεί για τη ρύθμιση του συνόλου των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων.
9. Την από 12.7.2005 Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζει τους αυτούς όρους αμοιβής και εργασίας από 1.1.2005 έως 31.12.2006 των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων από τις οποίες εξαιρούνταν εκείνες που είναι θυγατρικές Τραπεζών και τις οποίες θα καταλαμβάνει πλέον η παρούσα.
10. Την (κατά αποδοχή αιτήματος της εργοδοτικής πλευράς) ανάγκη να μετατεθεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή η έναρξη εφαρμογής του άρθρου 4 περ. γ’ της από 12.7.2005 Σ.Σ.Ε. όπως αυτό εξειδικεύτηκε στο άρθρο 4 της μεσολαβητικής πρότασης σε ότι αφορά μόνο τα επιδόματα και όχι τα θεσμικά θέματα, προκειμένου να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες που υπάγονται για πρώτη φορά στην παρούσα ρύθμιση.
11. Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2006-2007, σε συνδυασμό με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2007.
12. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2006, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Ε.Σ.Υ.Ε., τη διαμόρφωση του ΑΕΠ στο 4,1% για το δεύτερο τρίμηνο και στο 3,6 για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2007 καθώς και τις προβλέψεις για την διαμόρφωση του Δείκτη τιμών καταναλωτή έτους 2007 λαμβανομένου υπόψη του εναρμονισμένου δείκτη καταναλωτή που για το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε ποσοστό 3,9%.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων.
Άρθρο 2
Βασικός Μισθός
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, διαμορφώνονται από 1-1-2007 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώθηκαν την 30-06-2007 αυξάνονται σε ποσοστό 2,2% από 1-7-2007 και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Οι υπαγόμενοι στην παρούσα λαμβάνουν από 1.07.2007 επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. β’ της από 12.07.2005 Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 4
Λοιπά επιδόματα και όροι
Το άρθρο 4 περ. γ’ της από 12.07.2005 Σ.Σ.Ε. αναστέλλεται με τις παρακάτω διευκρινίσεις:
Το επίδομα παιδιών ορίζεται από 01.08.2009 σε ποσοστό 5% για το πρώτο παιδί και 7,5% για κάθε ένα μετά το πρώτο ήτοι για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο παιδί και χορηγείται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 5 της από 12.7.2005 Σ.Σ.Ε.
Η εφαρμογή του όρου περί επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού θα αρχίσει από 01.06.2010
Οι όροι που αναφέρονται στα λοιπά επιδόματα τίθενται σε ισχύ από 01.09.2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. γ’ της από 12.07.2005 Σ.Σ.Ε.
Οι όροι που αναφέρονται σε θεσμικά θέματα αρχίζουν να εφαρμόζονται από 01.01.2010, εκτός από τους όρους περί ετήσιας κανονικής άδειας και άδειας τοκετού, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 01.01.2009, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. γ’ της από 12.07.2005 Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 12.07.2005 Σ.Σ.Ε. στο μέτρο που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.
Άρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και λοιποί τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που έχουν με οποιοδήποτε τρόπο προκύψει δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει την 01.01.2007, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.