(Δ.Α. 20 / 2008) 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2008 Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων.
Διαιτητής : Αναστάσιος Πετρόπουλος
1. Με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 109/16.5.2008 αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος» (ΟΑΣΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε η κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με τις νομίμως εκπροσωπούμενες εργοδοτικές οργανώσεις «Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων» (ΣΕΜΑ) και «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων» (ΠΟΑΠ)·«για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων».
2. Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από κοινή επιλογή, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ και ανέλαβα αμέσως τα καθήκοντα μου.
3. Την ίδια ημέρα, ώρα 16.00 προσήλθαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι όλων των πλευρών σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματα τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, ο δε εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων (ΠΟΑΠ) επιφυλάχτηκε να καταθέσει υπόμνημα.
4. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ΄ αρ. πρωτ. 109/16.5.2008 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον Ο.ΜΕ.Δ.
4. Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, όπως αναφέρονται στην από 25.2.2008 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις στην αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης, στα πρακτικά που τηρήθηκαν καθώς και στην αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας. Από τα τρία κατά σειρά πρακτικά διαβούλευσης τη διαδικασία μεσολάβησης και την εν συνεχεία ενώπιον μου διαδικασία Διαιτησίας συνάγεται ότι τα κύρια ζητήματα διαπραγμάτευσης περιορίστηκαν στην επέκταση των μισθολογικών κλιμακίων από 35 σε 40 και στη χορήγηση αυξήσεων.
6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με το με αριθμό πρωτοκόλλου Ο.ΜΕ.Δ. 1692/27.6.2008 υπόμνημα της ζήτησε να μην ισχύσουν οι ρυθμίσεις της παρούσας για τους υπαλλήλους των μεσιτών κατά τον ίδιο τρόπο που θα ισχύουν για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών πρακτορείων αλλά να διαχωριστούν ως δύο διαφορετικές κατηγορίες εργαζόμενων και να ληφθεί υπόψη ότι η πλειονότητα των ασφαλιστικών πρακτορείων έχουν περιορισμένο αντικείμενο και απασχολούν μέχρι τρεις υπαλλήλους. Τέλος η ΠΟΑΠ ζήτησε να εκδοθεί διαιτητική απόφαση με αυτές οι διακρίσεις και να γίνει ισόποσος επιμερισμός της μισθολογικής αύξησης την 1 Ιανουαρίου και την 1 Ιουλίου 2008.
7. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη ως άνω παράγραφο, ισχυρισμοί δεν ευσταθούν. Και τούτο διότι η ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας σε κλαδικό επίπεδο γίνεται επί συναφών και ομοειδών επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, η δε αριθμητική σύνθεση του προσωπικού των επιμέρους επιχειρήσεων δεν δύναται να αποτελεί κριτήριο για τη διαφορετική αντιμετώπισης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων μισθωτών.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
1. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1659/036Δ/25.6.2008 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος» και των εργοδοτικών οργανώσεων «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων» και «Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων», προς τον Ο.ΜΕ.Δ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας
2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ, 109/16.5.2008 αίτηση της ίδιας ως άνω οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3. Τα πρακτικά μεσολάβησης της 17.6.2008 και της 25.6.2008,το πρακτικό Διαιτησίας της 25.6.2008, την πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την εργοδοτική πλευρά για απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ έτους 2008 και τα περιεχόμενα σε αυτή αιτήματα καθώς και τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, τις κοινές συναντήσεις κατά τις διαδικασίες Μεσολάβησης – Διαιτησίας, το υπόμνημα της ΠΟΑΠ και εν γένει το σύνολο των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο της διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
4. Την 46/2007 Διαιτητική Απόφαση που ρυθμίζει από 1.1.2007 τους αυτούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων.
5. Το αίτημα της ΠΟΑΠ να γίνει επιμερισμός της μισθολογικής αύξησης την 1 Ιανουαρίου και την 1 Ιουλίου 2008.
6. Την συμφωνία του εκπροσώπου του ΣΕΜΑ για την επέκταση των κλιμακίων από 35 σε 37 όπως συνάγεται από το 2° πρακτικό διαβούλευσης της ΟΑΣΕ με ΣΕΜΑ και ΠΟΑΠ
7. Ότι ο πληθωρισμός τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2008 διαμορφώθηκε σε 4.4% ενώ το Μάιο διαμορφώθηκε σε 4,9%, οι δε αυξήσεις που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ ανέρχονται σε 3,45% από 1.1.2008 και 3% από 1.9.2008.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων.
Αρθρο 2
Βασικός μισθός
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, διαμορφώνονται από 1-1-2008 και 1-7-2008 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προγενέστερων ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.
Αρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και λοιποί τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που έχουν με οποιοδήποτε τρόπο προκύψει δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1.01.2008, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.