ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ (Α Υ Υ Π Κ Α Φ21/3288/88 ΦΕΚ 4/89τ. Β’, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1759/88)Ασφαλιζόμενα πρόσωπα – Προϋποθέσεις
Άρθρο 1

«Στην ασφάλιση του ΙΚΑ, για όλους τους κλάδους ασφάλισής του καθώς και του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία μέσα στα όρια της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγενείας, εφόσον για ην εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κυρίας ή επικουρικής ασφάλισής».

Έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής σχέσης
Άρθρο 2

«Η ασφαλιστική σχέση των προσώπων του Άρθρου 1 αρχίζει και τελειώνει κάθε φορά από την ημέρα που θα αναγγελθεί έγγραφα στο Ίδρυμα η έναρξη της απασχόλησης ή η διακοπή αυτής από το απασχολούμενο πρόσωπο ή από τον αποδέκτη των υπηρεσιών του.
Προϋπόθεση έναρξης ή διακοπής της ασφάλισης είναι η διαπίστωση, της έγγραφα αναγγελθείσας απασχόλησης ή διακοπής από τα όργανα ασφάλισης. Διακοπή της ασφάλισης μπορεί να γίνει και χωρίς έγγραφη αναγγελία διακοπής της απασχόλησης αν τα όργανα της ασφάλισης διαπιστώσουν τη διακοπή αυτή.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού αυτού και εφόσον διαπιστωθεί απασχόληση, η έναρξη της ασφάλισης μπορεί να ανατρέξει αναδρομικά μέχρι 18/3/88 με την προϋπόθεση ότι αυτός που θ’ αναγγείλει την απασχόληση θα υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσα σε τρεις το πολύ μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος».

Αναλογική εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 3

«Για την ασφάλιση των προσώπων του Άρθρου 1 εφαρμόζονται επικουρικά και κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, οι διατάξεις των Άρθρων 1 έως 30 του Κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ».

Αριθμός ημερών ασφάλισης
Άρθρο 4

«ο αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε μήνα, εκτός των μηνών έναρξης και διακοπής της απασχόλησης προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε είκοσι πέντε (25) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης μέσα στο συγκεκριμένο μήνα, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολαβήσει ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των Άρθρων 657 και 658 του Α.Κ. και οι λοιπές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος. Ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης αναγνωρίζεται μία ημέρα ασφάλισης για κάθε ημέρα απασχόλησης και καταβάλλονται εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση κατά τους ειδικότερους υπολογισμούς που αναφέρονται στο Άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού» .

Υπολογισμός Εισφορών
Άρθρο 5

«1. Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ασφάλιστρο του εργοδότη και ασφαλισμένου που ισχύει κάθε φορά των κλάδων ασφάλισης του Άρθρου 1 του κανονισμού και στις αποδοχές:
α) Που προβλέπονται κάθε φορά από τις ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε συγκεκριμένη απασχόληση.
β) Που καθορίζονται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος για τους απασχολούμενους που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται με τεκμαρτά ημερομίσθια που καθορίζονται από το Δ.Σ. του ΙΚΑ».
«2. Σε καμία περίπτωση οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.
Για την εξασφάλιση της πλήρους κατά ημέρα και της 25ήμερης κατά μήνα ασφάλισης καταβάλλονται εισφορές που υπολογίζονται στις πλήρεις αποδοχές κάθε ημέρας ή κάθε 25ημέρου».

Υπόχρεος εργοδότης
Άρθρο 6

«Υπεύθυνος για την καταβολή στο Ίδρυμα του συνόλου των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου είναι ο ή η σύζυγος ή το συγγενικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου τα πρόσωπα του Άρθρου 1 προσφέρουν την εργασίας τους. Για το χρόνο καταβολής των εισφορών, την επιβάρυνσή τους με πρόσθετα τέλη σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, την επιδίωξη είσπραξης τους κατά τον Κ. Ε. Δ. Ε. κλπ, εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.
Μόνο μετά την εξόφληση των εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων τους λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση δικαιωμάτων στις παροχές ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης»,

Πρόσωπα μη υπαγόμενα στην ασφάλιση
Άρθρο 7

«Δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού αυτού σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγενείας για προσφερόμενες υπηρεσίες τους μέσα στην κοινή κατοικία τους,
Επίσης δεν καλύπτονται οι σύζυγοι και οι α’ βαθμού συγγενείς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανεγειρόμενες ή επισκευαζόμενες οικοδομές που ανήκουν στις συζύγους ή σε α’ βαθμού συγγενείς».

«ANACONDA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ»

Η ANACONDA φρόντισε για τον ανωτέρω κανονισμό να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος ως εξής :

1.)Στην «Διαχείριση εργαζομένων» και στο πεδίο «ειδ.ασφαλ.» καταχωρούμε τον κωδικό «08» ώστε άμεσα να ενημερώνει την Α. Π. Δ.

2.)Στην «Διαχείριση ταμείων» υπάρχει το ταμείο «ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ»
επιλέγοντας το ταμείο αυτό θα δούμε ότι υπάρχουν προεπιλεγμένα όλα τα στοιχεία
εκτός από το πακέτο κάλυψης . ΠΡΟΣΟΧΗ στο πακέτο που θα ορίσετε αν θα είναι
χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο ή με επαγγελματικό κίνδυνο. Αλλά και πάλι θα πρέπει
να ορίσετε το σωστό πακέτο τον κωδικό δηλ.(154, 156, 158, 160 χωρίς Ε.Κ.) ή
(155, 157, 159 , 161 με Ε.Κ.) ανάλογα την περίπτωση που υπάγετε ο συγγενής
ασφαλιζόμενος.