Πώς ασφαλίζονται οι πωλητές οι οποίοι παίρνουν και bonus πωλήσεωνΕπειδή οι αποδοχές των περιοδευόντων πωλητών ποικίλουν, ασφαλίζονται με την
14η τεκμαρτή κλάση. Αν λοιπόν του χορηγεί επίδομα bonus στο τέλος του έτους, (ή κάθε μήνα) αυτό δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν απεικονίζεται στην ΑΠΔ.

Αν ο περιοδεύων πωλητής αμείβεται με μισθό και ποσοστά των οποίων το άθροισμα μηνιαίως είναι μεγαλύτερο του ποσού της 14ης ασφαλιστικής κλάσης τότε η ασφάλιση γίνεται στο ποσό των μηνιαίων αποδοχών της 14ης ασφαλιστικής κλάσης.
Η ασφάλιση θα γίνει κάθε μήνα βάσει των σταθερών μηνιαίων αποδοχών και το bonus με τύπο αποδοχών 10 θα εμφανίζεται σε ξεχωριστή στήλη της ΑΠΔ.

Σε ποιες περιπτώσεις οι πωλητές δεν ασφαλίζονται στην 14η τεκμαρτή κλάση:

-Όταν υπήρχε συμφωνηθείς μισθός χωρίς ποσοστά και προμήθειες
-Όταν έχει και σταθερό μισθό αλλά και ποσοστά , προμήθειες, και οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές του