(Π.Κ. 11 / 3-3-2006)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Σ.Σ.Ε. 8/2/2006, Σ.Σ.Ε. έτους 2006 του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α) (Π.Κ. 11/3-3-2006)
Α. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην Αθήνα, σήμερα Τετάρτη 8-2-2006
Από την Εργοδοτική πλευρά
Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.)
Από πλευράς εργαζομένων
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται πτυχιούχοι αρχαιολόγοι ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που εργάζονται με σύμβαση έργου, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, ωρομισθίου ή με οποιαδήποτε άλλου είδους σύμβαση ή σχέση εργασίας σε κοινοπραξίες, ΝΠΙΔ, εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ του αρ. 16, ν. 1418/84, ιδιωτικές εταιρείες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις οι εργασίες των οποίων εποπτεύονται άμεσα ή έμμεσα από το ΥΠ.ΠΟ ή από υπηρεσίες, που υπάγονται σ’ αυτό.
Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Το κατώτατο όριο του βασικού μισθού για τα μέλη του Σ.ΕΚ.Α. καθορίζεται από 1-1-2006 στο ποσό των 917,00 ευρώ.
Ως βάση για τον υπολογισμό των επιδομάτων, που ορίζονται στο κεφάλαιο Δ, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βασικός μισθός κάθε κλιμακίου. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από τον μισθωτό.
Δ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1) Επίδομα Αρχαιολογικών Ερευνών
Ορίζεται στο μηνιαίο ποσό 8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού των αρχαιολόγων, όπως ορίστηκε ανωτέρω υπό Γ, οι οποίοι απασχολούνται σε εκσκαφές, ανασκαφές, ταξινόμηση ή μελέτη ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.
2) Επίδομα Βιβλιοθήκης
Ορίζεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού, όπως ορίσθηκε ανωτέρω υπό Γ.
3) Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικού
Το επίδομα, που καταβάλλεται στους κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού, όπως ορίσθηκε ανωτέρω υπό Γ, ενώ στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος το ανωτέρω επίδομα ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μισθού.
4) Επίδομα Ξένης Γλώσσας
Για την πρώτη γλώσσα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού, όπως ανωτέρω ορίσθηκε υπό Γ, ενώ για τη δεύτερη γλώσσα σε ποσοστό 5% ομοίως επί του εκάστοτε βασικού μισθού. Τα παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται μόνο με την προσκόμιση του αναγνωρισμένου πτυχίου της κάθε γλώσσας.
5) Επίδομα Γάμου
Ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού, όπως ορίστηκε ανωτέρω υπό Γ. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε όλο το έγγαμο και διαζευγμένο προσωπικό ανεξάρτητα του φύλου και ανεξάρτητα του είδους του εργοδότη του ετέρου συζύγου.
6) Επίδομα παιδιού
Ορίζεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού, όπως ορίστηκε ανωτέρω υπό Γ, για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά και σε ποσοστό 10% για το τέταρτο παιδί και για κάθε επόμενο.
7) Επίδομα Εργοταξίου / Επικινδύνου & Ανθυγιεινής Εργασίας
Το επίδομα εργοταξίου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού, όπως ορίστηκε ανωτέρω υπό Γ, και χορηγείται σε όλους τους εργαζομένους, που απασχολούνται σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός εργοταξίων, σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλάσσιων και υπολιμνίων ερευνών. Τα αυτά ισχύουν και για το επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας.
Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Στο σύνολό τους οι αποδοχές των μισθωτών δεν μπορούν να υπολείπονται από τα γενικά ισχύοντα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, που καθορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
2) Αποδοχές που καταβάλλονται και είναι ανώτερες απ’ αυτές, που καθορίζονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν.
3) Οι μισθωτοί που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα λαμβάνουν τις ετήσιες, εξαμηνιαίες ή άλλες αυξήσεις που χορηγεί η Κυβέρνηση μέσω της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
4) Την παρούσα Σύμβαση Εργασίας οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν για τα μέλη του Σ.ΕΚ.Α., εφόσον οι δεύτεροι προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι ενεργά μέλη του Συλλόγου, δηλ. ταμειακώς τακτοποιημένα κατά το τρέχον έτος.
5) Οι διατάξεις των ΣΣΕ 1997 και ΣΣΕ 1999 καθώς και οι αντίστοιχες προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, που αφορούν τους υπαγόμενους στην παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητώς από τις διατάξεις της παρούσας.
6) Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006.