(Π.Κ. 7 / 3-6-2010) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Σ.Σ.Ε. 06/05/2010, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-μελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.A.) (Π.Κ. 7/3-6-2010)
Στην Αθήνα, σήμερα την 6η Μαΐου 2010, οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθμ. Κ­Ι 6, όπως εκπροσωπείται από τον κ. Στάθη Κόκκινη, μέλος του Δ.Σ.
2. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νικηταρά αριθμ. 8-10, όπως νομίμως εκπροσωπείται από την κ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Πρόεδρο και κ. Παναγιώτη Κουτή, Γραμματέα συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων αρχαιολόγων ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που εργάζονται σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρίες, κοινοπραξίες τεχνικών ή κατασκευαστικών εταιριών, Ν.Π.Ι.Δ., εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ του αρ. 16 του Ν. 1418/1984, ιδιωτικές εταιρίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις, οι εργασίες των οποίων εποπτεύονται άμεσα ή έμμεσα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από υπηρεσίες υπαγόμενες σε αυτό, και οι οποίοι (αρχαιολόγοι) είναι μέλη του Σωματείου.
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ανωτέρω αρχαιολόγοι, που εργάζονται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου (έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα των λιμνών ή ποταμών), με σκοπό τον εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε αυτή συνίσταται σε συστηματική ή σωστική ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια, είτε σε παρακολούθηση εκσκαφής, είτε σε επιφανειακή έρευνα που διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους, καθώς και στην επιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τις παραπάνω δραστηριότητες ή την επίβλεψη κάθε είδους αρχαιολογικών-πολιτιστικών εργασιών.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί (κλιμάκια)
Α. Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια), όπως έχουν διαμορφωθεί τη 2α Μαΐου του 2009, παραμένουν ως έχουν, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα αποδοχών, που προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Β. Ως βάση για τον υπολογισμό των επιδομάτων, που ορίζονται στο άρθρο 3, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βασικός μηνιαίος μισθός κάθε κλιμακίου.
Γ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από τον εργαζόμενο.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Α. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών:
Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.
Β. Επίδομα βιβλιοθήκης:
Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.
Γ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.
Δ. Επίδομα διδακτορικού τίτλου:
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.
Ε. Επίδομα ξένης γλώσσας:
Για τη γνώση μίας ξένης γλώσσας χορηγείται επίδομα που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου, ενώ για τη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας χορηγείται παράλληλα δεύτερο επίδομα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται μόνο με την προσκόμιση του αναγνωρισμένου πτυχίου της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.
ΣΤ. Επίδομα γάμου:
Ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο ή διαζευγμένο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του ετέρου συζύγου.
Ζ. Επίδομα παιδιού:
Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά και σε ποσοστό 10% για το τέταρτο παιδί και για κάθε επόμενο.
Η. Επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας:
Το επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός και εκτός εργοταξίων, σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλάσσιων και υπολιμνίων ερευνών, καθώς και στην επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών.       
Θ. Επίδομα ενάλιων εργασιών – καταδυτικό επίδομα:
Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που εργάζονται σε σταθερά ή πλωτά μέσα για τη διενέργεια πάσης φύσεως εναλίας έρευνας πεδίου, εφόσον διαθέτουν πτυχίο Σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού τουλάχιστον δύο αστέρων ή ενός και πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.
Άρθρο 4
Γενικοί όροι και λοιπές ρυθμίσεις
Α. Αποδοχές ανώτερες, από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, πρακτικά συμφωνίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιμα, αποφάσεις Δ.Σ. των εταιριών, πράξεις των διοικήσεων τους ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Β. Στο σύνολο τους οι αποδοχές των μισθωτών δεν μπορούν επ’ ουδενί να υπολείπονται από τα γενικώς ισχύοντα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, που καθορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Γ. Οι εργαζόμενοι, που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας ΣΣΕ, θα λαμβάνουν επίσης και τις εξαμηνιαίες, ετήσιες ή άλλες αυξήσεις που χορηγούνται βάσει της ΕΓΣΣΕ.
Δ. Όλες οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, συλλογικών ρυθμίσεων και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων, εφ’ όσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Ε. Την παρούσα ΣΣΕ οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αποκλειστικά και μόνον για τους αρχαιολόγους-μέλη του Σ.ΕΚ.Α., εφ’ όσον οι δεύτεροι προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ότι είναι ενεργά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου κατά το τρέχον έτος.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τη 2α-5-2009 και λήγει την 30η-4-2011.