(Π.Κ. 49 / 6-6-2007) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΣΣΕ έτους 2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων – μελών του Συλλόγου Έκτακτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) – Π.Κ.: 49/6.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα στις 21.5.2007, οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου 14-16, όπως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 17.1.2007 απόφασης του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. για το έτος 2007, από τον Λουκά Σταματίου, μέλος του Δ.Σ. του συνδέσμου και
2. Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νικηταρά 8-10, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, πρόεδρο και την Ευσταθία Ανέστη, γραμματέα,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων αρχαιολόγων ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που εργάζονται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε ως ωρομίσθιο προσωπικό ή με οποιαδήποτε άλλου είδους σύμβαση ή σχέση εργασίας, σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες, κοινοπραξίες τεχνικών ή κατασκευαστικών εταιρειών, ΝΠΙΔ, εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) του άρθρου 16 του Ν.1418/1984, ιδιωτικές εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και δημοτικές επιχειρήσεις, οι εργασίες των οποίων εποπτεύονται, άμεσα ή έμμεσα, από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από υπηρεσίες υπαγόμενες σε αυτό και οι οποίοι (αρχαιολόγοι) είναι μέλη του σωματείου.
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ανωτέρω αρχαιολόγοι, που εργάζονται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου (έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα των λιμνών ή ποταμών), με σκοπό τον εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων είτε αυτή συνίσταται σε συστηματική ή σωστική ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια είτε σε παρακολούθηση εκσκαφής είτε σε επιφανειακή έρευνα που διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους, καθώς και στην επιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τις παραπάνω δραστηριότητες ή την επίβλεψη κάθε είδους αρχαιολογικών – πολιτιστικών εργασιών.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί (κλιμάκια)
Α. Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια), όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.5.2007, αυξάνονται από 1.6.2007 κατά ποσοστό 10% και διαμορφώνονται πλέον όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα αποδοχών, που προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Β. Ως βάση για τον υπολογισμό των επιδομάτων, που ορίζονται στο άρθρο 3, λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μηνιαίος μισθός κάθε κλιμακίου.
Γ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από τον εργαζόμενο.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Α. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών: Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.
Β. Επίδομα βιβλιοθήκης: Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.
Γ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.
Δ. Επίδομα διδακτορικού τίτλου: Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.
Ε. Επίδομα ξένης γλώσσας: Για τη γνώση μίας ξένης γλώσσας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου, ενώ για τη γνώση και δεύτερης γλώσσας χορηγείται παράλληλα δεύτερο επίδομα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται μόνο με την προσκόμιση του αναγνωρισμένου πτυχίου της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.
ΣΤ. Επίδομα γάμου: Ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο ή διαζευγμένο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του έτερου συζύγου.
Ζ. Επίδομα παιδιού: Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου, για καθένα από τα τρία (3) πρώτα παιδιά και σε ποσοστό 10% για το τέταρτο (4ο) παιδί και για κάθε επόμενο.
Η. Επίδομα εργοταξίου ή επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Το επίδομα εργοταξίου ή επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός εργοταξίων, σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλάσσιων και υπολίμνιων ερευνών, καθώς και στην επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών.
Άρθρο 4
Γενικοί όροι και λοιπές ρυθμίσεις
Α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, πρακτικά συμφωνίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιμα, αποφάσεις Δ.Σ. των εταιρειών, πράξεις των διοικήσεών τους ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Β. Στο σύνολό τους οι αποδοχές των μισθωτών δεν μπορούν επ’ ουδενί να υπολείπονται από τα γενικώς ισχύοντα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, που καθορίζονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Γ. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας Σ.Σ.Ε., θα λαμβάνουν επίσης και τις εξαμηνιαίες ή ετήσιες ή άλλες αυξήσεις, που χορηγούνται βάσει της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Δ. Όλες οι διατάξεις των προηγούμενων Σ.Σ.Ε., συλλογικών ρυθμίσεων και αντίστοιχων Δ.Α., εφόσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Ε. Την παρούσα Σ.Σ.Ε. οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αποκλειστικά και μόνο για τους αρχαιολόγους – μέλη του ΣΕΚΑ, εφόσον οι δεύτεροι προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ότι είναι ενεργά και ταμειακώς τακτοποιημένα, κατά το τρέχον έτος, μέλη του συλλόγου.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιουνίου 2007 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.