(Π.Κ. 85/13-7-2006)
ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΑΡΤΟΠΟΙΩΝ – Κλαδική ΣΣΕ αρτοποιών – αρτεργατών ετών 2006 και 2007 – Π.Κ.: 85/13.7.2006
 Στην Αθήνα στις 13.7.2006 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, οδός Κουμουνδούρου αριθ. 1, οι υπογραφόμενοι: Μιχάλης Μούσιος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και Παναγιώτης Γραββάνης, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, αφενός και αφετέρου: Χαράλαμπος Κυλιτζόγλου και Ελευθέριος Τσίμος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτεργατών – Συναφών Επαγγελμάτων και Εργαζομένων στο Κύκλωμα Στάρι – Αλεύρι – Ψωμί «ΠΟΑΣΕ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι αμοιβές των απασχολούμενων σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις αρτεργατών – σιμιτεργατών όλης της χώρας, ανειδίκευτων και μαθητευόμενων ανδρών και γυναικών, ως ακολούθως:
Αρθρο 1
Καθορισμός ημερομισθίου 2006 – 2007
1. Τα κατώτατα όρια των ημερομισθίων των αρτεργατών – σιμιτεργατών και γενικά των εργαζομένων στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας όλης της χώρας ανέρχονται από 1.1.2006 έως 31.8.2006 σε 27,95 ευρώ και από 1.9.2006 έως 30.4.2007 σε 28,87 ευρώ.
2. Τα κατώτατα όρια των ημερομισθίων των αρτεργατών – σιμιτεργατών και γενικά των εργαζομένων στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας όλης της χώρας ανέρχονται από 1.5.2007 έως 31.12.2007 σε 30,57 ευρώ.
3. Εφόσον την 1.1.2008 τα ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά μία ποσοστιαία μονάδα τον επίσημο Μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του έτους 2007, θα αναπροσαρμοστούν από 1.1.2008, έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους για το 2008 να υπερβαίνει κατ� αυτό το ποσοστό τον Μέσο ΔΤΚ.
4. Με σκοπό την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, το κατώτατο όριο του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών-τριών χωρίς προϋπηρεσία αυξάνεται από 1.9.2006 με επιπλέον εφάπαξ ποσό 8,00 ευρώ μηνιαίως.
Αρθρο 2
Επιδόματα
Τα πάσης φύσεως επιδόματα, ήτοι επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, γάμου, τεχνικό και τριετιών υπολογίζονται στο κατώτατο ημερομίσθιο των 27,95 ευρώ για το διάστημα 1.1.2006 – 31.8.2006, για 1.9.2006 – 30.4.2007 σε 28,87 ευρώ και για το διάστημα 1.5.2007 – 31.12.2007 στα 30,57 ευρώ.
Τα ως άνω επιδόματα τα δικαιούνται άνδρες και γυναίκες.
Αρθρο 3
Επίδομα πολυετιών
Στους εργαζόμενους του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται επίδομα πολυετίας (τριετίας) 5% για κάθε τριετία μέχρι και δέκα (10) συνολικά τριετιών, οι δύο (2) τελευταίες τριετίες αυξάνονται σε ποσοστό 7 1/2%.
Αρθρο 4
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Οι εν γένει εργαζόμενοι του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% και, εφόσον είναι έγγαμοι, επίδομα γάμου σε ποσοστό επίσης 10%. Τα εν λόγω επιδόματα τα δικαιούνται οι εργαζόμενοι αμφότερων των φύλων.
Αρθρο 5
Τεχνικό επίδομα
Τεχνικό επίδομα σε ποσοστό 7% δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του άρθρου 1, αμφότερων των φύλων, εκτός όμως εκείνων που δεν συμπλήρωσαν τριετία.
Τεχνικό επίδομα δικαιούνται και οι απόφοιτοι των σχολών αρτοποιίας, αμφότερων των φύλων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον έχουν τριετή (3) απασχόληση σε αρτοποιείο, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10%.
Αρθρο 6
Ημερομίσθιο μαθητευόμενων – ανειδίκευτων
Το ημερομίσθιο των ανειδίκευτων και των μαθητευόμενων δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι κατώτερο εκείνου που κάθε φορά καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το αυτό ισχύει και για το ημερομίσθιο των ανήλικων.
Οι ανειδίκευτοι, μαθητευόμενοι και ανήλικοι δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και επίδομα γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
Ανειδίκευτοι και μαθητευόμενοι θεωρούνται οι εργαζόμενοι του άρθρου 1, ανεξαρτήτου ηλικίας, που δεν συμπλήρωσαν τριετή εργασία σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας.
Τα ημερομίσθια των σιμιτεργατών των εργαζομένων στα ειδικά σιμιτοποιία παρασκευής σιμιτίων κουλουριών τύπου Θεσσαλονίκης κ.λπ., προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.
Αρθρο 7
Καθήκοντα εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις, αρτεργάτες – σιμιτεργάτες, οφείλουν να επιμελούνται για την καλή ποιότητα των προϊόντων που παράγουν και την καλή συντήρηση των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και να επιμελούνται της ευπρεπούς εμφάνισής τους.
Αρθρο 8
Εργασία παραμονής εορτών
Οι απασχολούμενοι το Σάββατο και τις παραμονές ημερών αργίας δικαιούνται ένα (1) ημερομίσθιο για τις επτά (7) πρώτες ώρες εργασίας. Για συνολική εργασία έντεκα (11) ωρών δικαιούνται διπλό ημερομίσθιο και για εργασία δεκατεσσάρων (14) ωρών εν συνεχεία τρία (3) πλήρη ημερομίσθια.
Αρθρο 9
Εργασία και αμοιβή Καθαράς Δευτέρας
Η απασχόληση για την παραγωγή λαγάνας την Καθαρά Δευτέρα αμείβεται συνολικά με τρία (3) ημερομίσθια, ήτοι ένα (1) την Καθαρά Δευτέρα και δύο (2) επιπλέον, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια απασχόλησης και ώρα έναρξης καθοριζόμενη από τον εργοδότη. Η εργασία της Καθαράς Δευτέρας είναι συνεχόμενη.
Εργαζόμενοι που με διμερή συμφωνία αμείβονται σε εβδομαδιαία βάση, θα λαμβάνουν την εβδομαδιαία αμοιβή τους συν 2 (δύο) ημερομίσθια.
Αρθρο 10
Προσφορά σε είδη
Στους εργαζόμενους των άρθρων 1 και 6 της παρούσας σύμβασης θα προσφέρουν καθημερινά ένα λίτρο γάλα που θα πίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και εντός του αρτοποιείου. Επίσης, μετά το πέρας της εργασίας, στους παραπάνω εργαζόμενους θα προσφέρονται τρία (3) αρτοσκευάσματα της αρεσκείας τους.
Αρθρο 11
Εργασία αργιών
Οι απασχολούμενοι κατά τις Κυριακές και τις νόμιμες και κατ� έθιμο ημέρες αργιών για το ψήσιμο φαγητών και λοιπών εδεσμάτων, δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους αυτό κατά ποσοστό 75% και μίας (1) ημέρας ανάπαυση μέσα στην ερχόμενη εργάσιμη εβδομάδα.
Αρθρο 12
Οι αποδοχές που διαμορφώνονται σε εβδομαδιαία βάση με το ημερομίσθιο του άρθρου 1 και τα επιδόματα των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της παρούσας, καλύπτουν συνολική απασχόληση σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα. Η εβδομάδα απασχόλησης είναι εξαήμερη.
Εργοδότες που η παραγωγή τους καλύπτεται σε μικρότερο χρόνο, δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζόμενο αμειβόμενο ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησής του. Προς τούτο, απαιτείται ειδική έγγραφη σύμβαση και κατάθεση αυτής στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός εύλογου χρόνου από την υπογραφή της.
Αρθρο 13
Ετήσια άδεια
Η ετήσια άδεια ανάπαυσης των εργαζομένων των άρθρων 1 και 6 της παρούσας σύμβασης είναι αυτή που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και συγκεκριμένα: από 1.1.2006 για όσους έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, η ετήσια άδεια με αποδοχές αυξάνεται στις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.
Αρθρο 14
Παρακράτηση συνδρομών
Οι εργοδότες αρτοποιητικών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών υποχρεούνται να παρακρατούν τις μηνιαίες συνδρομές που κάθε φορά ορίζουν οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αρτεργατών και τα μέλη τους και να τις αποδίδουν σε αυτές με τον τρόπο που θα αποφασίζουν οι διοικήσεις των αρτεργατικών οργανώσεων το μέτρο που αυτό ισχύει πανελλαδικά. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης του αρτεργάτη να καταβάλει τη συνδρομή του στον αρτοποιό, ουδεμία ευθύνη φέρει ο αρτοποιός.
Αρθρο 15
Ειδικά επιδόματα
Σε ό,τι αφορά στα επιδόματα τοκετού, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, θα ισχύουν όσα προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 16
Αλλοδαποί
Οι αρτοποιητικές επιχειρήσεις, αν απασχολούν αλλοδαπούς, οφείλουν να τηρούν την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις σχέσεις αυτών ως προς το δικαίωμα παραμονής και εργασίας στη χώρα μας. Αν οι αλλοδαποί παραμένουν και εργάζονται σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις, ισχύει και γι� αυτούς η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 17
Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν αντίκεινται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις της από 19.4.1975 Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και των ΠΔΔΔ και ΒΔΔΔ μέχρι και την 31.12.2007.
Αρθρο 18
Η ισχύς της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, άνευ προσαύξησης τιμάριθμου με αναδρομική ισχύ.