(Π.Κ. 105 / 6-8-2008)
ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ – Κλαδική ΣΣΕ αρτοποιών – αρτεργατών ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 105/6.8.2008)
 Στην Αθήνα στις 6.8.2008 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, οδός Κουμουνδούρου αριθ. 1, οι υπογραφόμενοι αφενός Μιχάλης Μούσιος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και Παναγιώτης Γραββάνης, γενικός γραμματέας και αφετέρου Χαράλαμπος Κυλιτζόγλου και Σπυρίδων Τσούτσης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτεργατών – Συναφών Επαγγελμάτων και Εργαζομένων στο Κύκλωμα Στάρι – Αλεύρι – Ψωμί «ΠΟΑΣΕ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι αμοιβές των απασχολούμενων σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις αρτεργατών – σιμιτεργατών όλης της χώρας, ανειδίκευτων και μαθητευόμενων ανδρών και γυναικών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Καθορισμός ημερομισθίου 2008 – 2009
1. Τα κατώτατα όρια των ημερομισθίων των αρτεργατών – σιμιτεργατών και γενικά των εργαζομένων στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας όλης της χώρας ανέρχονται από 1.1.2008 έως 31.8.2008 σε 31,62 ευρώ και από 1.9.2008 έως 30.4.2009 σε 32,98 ευρώ και από 1.5.2009 έως 31.12.2009 σε 35,12 ευρώ.
2. Με σκοπό την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, το κατώτατο όριο του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών-τριών χωρίς προϋπηρεσία αυξάνεται από 1.9.2008 με επιπλέον εφάπαξ ποσό 8,00 ευρώ μηνιαίως.
Άρθρο 2
Επιδόματα
Τα πάσης φύσεως επιδόματα, ήτοι επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, γάμου, τεχνικό και τριετιών υπολογίζονται στο κατώτατο ημερομίσθιο των 31,62 ευρώ για το διάστημα 1.1.2008 – 31.8.2008, για 1.9.2008 – 30.4.2009 σε 32,98 ευρώ και για το διάστημα 1.5.2009 – 31.12.2009 στα 35,12 ευρώ.
Τα ως άνω επιδόματα τα δικαιούνται άνδρες και γυναίκες αδιακρίτως.
Άρθρο 3
Επίδομα τριετιών
Στους εργαζόμενους του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται επίδομα τριετίας 5% για κάθε τριετία μέχρι και δέκα (10) συνολικά τριετίες, οι δε δύο (2) τελευταίες τριετίες αυξάνονται σε ποσοστό επτάμισι τοις εκατό (7 1/2%).
Άρθρο 4
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και γάμου
Οι εν γένει εργαζόμενοι του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% και, εφόσον είναι έγγαμοι, επίδομα γάμου σε ποσοστό επίσης 10%. Τα εν λόγω επιδόματα τα δικαιούνται οι εργαζόμενοι αμφότερων των φύλων.
Άρθρο 5
Τεχνικό επίδομα
Τεχνικό επίδομα σε ποσοστό 7% δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του άρθρου 1, αμφότερων των φύλων, εκτός όμως εκείνων που δεν συμπλήρωσαν τριετία.
Τεχνικό επίδομα δικαιούνται και οι απόφοιτοι των σχολών αρτοποιίας, αμφότερων των φύλων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον έχουν τριετή (3) απασχόληση στο εργαστήριο του αρτοποιείου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10%.
Άρθρο 6
Ημερομίσθιο μαθητευόμενων – ανειδίκευτων
Το ημερομίσθιο των ανειδίκευτων και των μαθητευόμενων αρτεργατών-σιμιτεργατών δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι κατώτερο εκείνου που κάθε φορά καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το αυτό ισχύει και για το ημερομίσθιο των ανήλικων.
Οι ανειδίκευτοι, μαθητευόμενοι και ανήλικοι δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και επίδομα γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
Ανειδίκευτοι και μαθητευόμενοι θεωρούνται οι εργαζόμενοι του άρθρου 1, ανεξαρτήτου ηλικίας, που δεν συμπλήρωσαν τριετή εργασία σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας.
Τα ημερομίσθια των σιμιτεργατών των εργαζομένων στα ειδικά σιμιτοποιία παρασκευής σιμιτίων κουλουριών τύπου Θεσσαλονίκης κ.λπ., προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.
Άρθρο 7
Καθήκοντα εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις, αρτεργάτες – σιμιτεργάτες, οφείλουν να επιμελούνται για την καλή ποιότητα των προϊόντων που παρασκευάζουν, για την καθαριότητα αυτών και για την καλή συντήρηση των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους, καθώς επίσης και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και να επιμελούνται της ευπρεπούς εμφάνισής τους, φορώντας απαραιτήτως εντός του εργαστηρίου ποδιά και σκούφο.
Άρθρο 8
Εργασία παραμονής εορτών
Οι απασχολούμενοι το Σάββατο και τις παραμονές ημερών αργίας δικαιούνται ένα (1) ημερομίσθιο για τις επτά (7) πρώτες ώρες εργασίας. Για συνολική εργασία έντεκα (11) ωρών δικαιούνται να λαβαίνουν διπλό ημερομίσθιο και για εργασία συνεχόμενων δεκατεσσάρων (14) ωρών εν συνεχεία να λαβαίνουν τρία (3) πλήρη ημερομίσθια.
Άρθρο 9
Εργασία και αμοιβή Καθαράς Δευτέρας
Η απασχόληση για την παραγωγή λαγάνας την Καθαρά Δευτέρα αμείβεται συνολικά με τρία (3) ημερομίσθια, ήτοι ένα (1) την Καθαρά Δευτέρα και δύο (2) επιπλέον, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια απασχόλησης και ώρα έναρξης καθοριζόμενη από τον εργοδότη. Η εργασία της Καθαράς Δευτέρας είναι συνεχόμενη μη υπερβαίνουσα τις 14 ώρες.
Εργαζόμενοι που με διμερή συμφωνία αμείβονται σε εβδομαδιαία βάση, θα λαμβάνουν την εβδομαδιαία αμοιβή τους συν 2 (δύο) ημερομίσθια, λόγω Καθαράς Δευτέρας.
Άρθρο 10
Προσφορά σε είδη
Στους εργαζόμενους των άρθρων 1 και 6 της παρούσας σύμβασης θα προσφέρουν καθημερινά ένα λίτρο φρέσκο γάλα που θα πίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και εντός του αρτοποιείου. Επίσης, μετά το πέρας της εργασίας, στους παραπάνω εργαζόμενους θα προσφέρονται τρία (3) αρτοπαρασκευάσματα.
Άρθρο 11
Εργασία αργιών
Οι απασχολούμενοι κατά τις Κυριακές και τις νόμιμες και κατ’ έθιμο ημέρες αργιών για το ψήσιμο φαγητών και λοιπών εδεσμάτων, δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους κατά ποσοστό 75% και μίας (1) ημέρας ανάπαυση μέσα στην ερχόμενη εργάσιμη εβδομάδα, την οποία θα ορίσει ο εργοδότης.
Άρθρο 12
Χρόνος εργασίας
Οι αποδοχές που διαμορφώνονται σε εβδομαδιαία βάση με το ημερομίσθιο του άρθρου 1 και τα επιδόματα των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της παρούσας, καλύπτουν συνολική απασχόληση σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα. Η εβδομάδα απασχόλησης είναι εξαήμερη.
Εργοδότες που η παραγωγή τους καλύπτεται σε μικρότερο χρόνο, δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζόμενο αμειβόμενο ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησής του. Προς τούτο, απαιτείται ειδική έγγραφη σύμβαση και κατάθεση αυτής στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός εύλογου χρόνου από την υπογραφή της.
Άρθρο 13
Ετήσια άδεια
Η ετήσια άδεια ανάπαυσης των εργαζομένων των άρθρων 1 και 6 της παρούσας σύμβασης είναι αυτή που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και συγκεκριμένα: από 1.1.2008 για όσους έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη αρτοποιό, η ετήσια άδεια με αποδοχές ανέρχεται στις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.
Άρθρο 14
Παρακράτηση συνδρομών
Οι εργοδότες αρτοποιητικών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών υποχρεούνται να παρακρατούν τις μηνιαίες συνδρομές, που κάθε φορά ορίζουν οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αρτεργατών και τα μέλη τους και να τις αποδίδουν σε αυτές, με τον τρόπο που θα αποφασίζουν οι διοικήσεις των αρτεργατικών οργανώσεων, το μέτρο που αυτό ισχύει πανελλαδικά. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης του αρτεργάτη να καταβάλει τη συνδρομή του στον αρτοποιό, ουδεμία ευθύνη φέρει ο αρτοποιός περί τούτου.
Άρθρο 15
Ειδικά επιδόματα
Σε ό,τι αφορά στα επιδόματα τοκετού, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, θα ισχύουν όσα προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 16
Αλλοδαποί
Οι αρτοποιητικές επιχειρήσεις, όταν απασχολούν αλλοδαπούς, οφείλουν να τηρούν την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις σχέσεις αυτών ως προς το δικαίωμα παραμονής και εργασίας στη χώρα μας. Αν οι αλλοδαποί παραμένουν και εργάζονται σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις, ισχύει και γι’ αυτούς η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 17
Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν αντίκεινται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις της από 2.4.2008 Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και των ΠΔΔΔ και ΒΔΔΔ μέχρι και την 31.12.2009.
Άρθρο 18
Η ισχύς της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.